Nettverk for voksenopplæringen inn i vedtektene

Landsmøtet har bestemt at sentralstyret i Utdanningsforbundet er forpliktet til å oppnevne et nasjonalt nettverk for voksenopplæring.

Mange i landsmøtesalen på Lillestrøm var opptatt av hvilken plass våre medlemmer i voksenopplæringen skal ha i organisasjonen.

Det var kommet inn flere forslag til endringer i vedtektene for å sikre medlemmene i voksenopplæringen ulike former for representasjon.

Sentralstyret hadde lagt fram forslaget «Med utgangspunkt i evalueringen av nasjonalt nettverk for voksenopplæring ber landsmøtet sentralstyret vurdere hvordan den særskilte satsingen på voksenopplæring skal videreføres, herunder også vurdere ulike grader av formalisering av dagens nettverk.» Dette forslaget ville ikke krevd en endring i vedtektene.

Ville forplikte sentralstyret

Landsmøtet ønsket imidlertid forsterke voksenopplæringens plass i organisasjonen gjennom å vedtektsfeste et nasjonalt nettverk for voksenopplæring.

Følgende vedtak kommer dermed inn som et nytt punkt i §38:

Sentralstyret oppnevner et nasjonalt nettverk for voksenopplæring.

Forslaget ble vedtatt med 156 mot 36 stemmer.

Det var også fremmet et forslag om å opprette et råd for voksenopplæring. Dette forslaget falt med 88 mot 103 stemmer. For vedtektsendringer er det krav om 2/3 flertall.