Gratulerer med kvinnedagen!

Det er mye likestillingsarbeid å ta tak i, og det begrunner at vi markerer kvinnedagen på mange vis. Vi oppfordrer Utdanningsforbundets medlemmer til å delta i tog, seminarer og andre lokale arrangementer.

Over hele landet er det arrangementer på den internasjonale kvinnedagen. I flere byer arrangeres det 8. mars-tog og det er dessuten mange andre arrangementer.

Blant annet skjer dette:

• Vår hovedorganisasjon Unio har dette arrangementet i Oslo: Unios likestillingspolitiske frokostseminar fra klokka 0830. Les mer her. 
• I Oslo har også blant andre Fagbevegelsens forskningsstiftelse (FAFO) arrangementet «Kvinner i fagbevegelsen – er målene nådd?». Les mer her i denne lenka.
• På Hamar inviterer Likestillingssenteret til arrangement fra klokka 19 på biblioteket. Her tas både barn og unges medievaner og kvinnehelse opp. Du kan lese mer på Facebook-siden til Likestillingssenteret, og her finner du lenke til den. 
• I Stavanger har blant annet Amnesty et arrangement. Det starter klokka 16.
• I Tromsø arrangeres kvinnedagen blant annet med appeller og tog fra klokka 17, og et påfølgende arrangement. Dette kan du lese om her.  Også ved universitetet i Tromsø er det arrangement på campus fra klokka 13.

Det er mye pågående arbeid relatert til kvinner og likestilling. Under kan du lese om noe av det:

Kvinner og helse

Kvinnehelseutvalget la fram sin rapport 2. mars, og utvalget mener det mangler prioritering av kvinners helse generelt og foreslår å prioritere en milliard til kvinnehelse.

Utdanningsforbundet sammen med Unio har spilt inn synspunkter på betydningen av kvinners arbeidshelse og vi har også fått lagt fram våre innspill muntlig. Utdanningsforbundet har vært opptatt av kvinners arbeidshelse spesielt, og at det kan være behov for et eget utvalg for å undersøke dette, slik Kvinnehelseutvalget foreslår. Vi er også opptatt av å se sammenhengen mellom helse og arbeidsmiljø. Da er det viktig å ha god kunnskap om kvinners helseutfordringer.


Inn i dette minner vi om Fafo-rapporten Kjønnsperspektiv på arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kommunal sektor, hvor det kommer fram at nettopp det relasjonelle ved de typiske kvinneyrkene i hjemmetjenesten og i barnehagen kan bidra til arbeidsmiljøutfordringer og økt sykefravær.

Her kan du lese mer i både faktaark og artikkel.

Rettigheter

FNs årlige toppmøte om kvinners rettigheter pågår i disse dager i New York - og fram til 17. mars. Utdanningsforbundet har i mer enn 10 år deltatt i Education Internationals delegasjon (den globale fagforeningen, hvor Utdanningsforbundet er medlem). Også i år deltar vi, og denne gang med sentralstyrets Ann Mari Milo Lorentzen, som er leder av Utvalg for likestilling og mangfold, og assisterende sekretariatsjef June Breivik.
Årets hovedtema dreier seg blant annet rundt teknologisk utvikling, utdannelse og likestilling, og har tittelen Innovation and technological change, and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls.
Utdanningsforbundet har spilt inn til den norske regjeringsdelegasjonen om temaet. Det har også den globale fagbevegelsen.

• En nasjonal kvinnedag ble først arrangert av Socialist Party of America i USA 28. februar 1909. I 1977 innstiftet FN dagen og la den til 8. mars. I 1979 vant kvinnebevegelsen fram, og FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling.
• Norge ratifisert kvinnekonvensjonen i 1981 og den er en del av menneskerettsloven av 1999. Det betyr at hvis det er motstrid mellom konvensjonen og annen norsk lovgivning, skal konvensjonen gå foran. Alle medlemslandene som har ratifisert konvensjonen har forpliktet seg til å beskytte kvinner mot diskriminering, og sikre sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter.
• Alle land som har ratifisert konvensjonen er såkalte statsparter, og disse må rapportere omtrent hvert fjerde år på om konvensjonen følges opp. FNs kvinnekomité stiller oppfølgende spørsmål til rapporten fra statsparten og dette nedfelles i egne dokumenter.