Forskjeller i sykefravær handler mer om arbeidsoppgaver enn om kjønn

At kvinnedominerte yrker har høyere sykefravær forklares ofte ut fra kvinners biologi og livssituasjon. Dette kan bidra til at arbeidsmiljøets betydning får mindre oppmerksomhet enn det burde, ifølge ny FAFO-rapport.

Det har lenge vært kjent at kvinner har et høyere sykefravær enn menn. De blir også oftere uføretrygdet, og pensjonerer seg tidligere. 

Kjønnsforskjellene blir gjerne forklart med kvinners biologi og at kvinner har hovedansvaret for barn og familie.

Men kan det være forhold i arbeidslivet som bidrar til det høye sykefraværet og den tidlige avgangen i kvinnedominerte yrker? Og kan håndteringen av HMS og arbeidsmiljøutfordringer forklare ulikhet i sykefravær og tidligpensjonering mellom manns- og kvinnedominerte sektorer?

På oppdrag fra Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Unio har forskningsstiftelsen FAFO sett nærmere på disse spørsmålene. I mars leverte de en ny rapport

Les Utdanningsforbundets faktaark om rapporten: Kvinners høye sykefravær og tidlige pensjonering – er det arbeidsmiljøets skyld?

Relasjonelt arbeid er tøffere

Et av hovedfunnene er at de ulike arbeidsmiljøbetingelsene i mannsdominerte og kvinnedominerte sektorer i stor grad handler om at det er stor forskjell på å jobbe med ting og med mennesker.

Forskjellene dreier seg altså ikke om kjønn i seg selv, men om hva slags arbeid de ansatte utfører.

De store kvinnegruppene i kommunene, som det store flertallet av lærerne tilhører, utfører mye relasjonelt arbeid. Det vil si arbeid som på en eller annen måte behandler eller skal påvirke mennesker.

Både kvinner og menn i offentlig sektor opplever at de bruker omtrent dobbelt så mye arbeidstid på denne typen arbeid som menn i private virksomheter. 

I rapporten finner forskerne flere faktorer som gjør relasjonelt arbeid særlig krevende. De påpeker også at vektleggingen av kjønn framfor arbeidsoppgaver i kvinnedominerte yrker kan ha ført til for lite oppmerksomhet rundt hvorvidt arbeidsmiljøutfordringene i manns- og kvinnedominerte bransjer i kommunene er ulike.  

Forskerne peker på flere faktorer som gjør relasjonelt arbeid krevende:

  • Forekomsten av vold og trusler om vold. Forskning viser en mulig sammenheng mellom vold og trusler og søvnproblemer, psykiske plager m.m., samt en økt risiko for framtidig legemeldt sykefravær uansett yrke.

  • Rollekonflikter. Dette handler om ulike forventninger, som vanskelig lar seg forene, f.eks. krav fra arbeidsgiver i forhold til profesjonsansvaret.

  • Emosjonelt arbeid  krever at man kontrollerer egne følelser for å imøtekomme brukernes behov, tilby nødvendige tjenester og ta inn andres sterke emosjonelle uttrykk. Ansatte kan oppleve ubalanse mellom egne følelser og de følelsene man kan gi uttrykk for. Denne emosjonelle dissonansen kan gi økt risiko for sykefravær.

Vil ha et sterkere lovverk

I rapporten reiser FAFO-forskerne flere spørsmål som de mener at det er viktig for arbeidslivet å diskutere. Et av de sentrale spørsmålene de stiller er om vi bør erkjenne at relasjonelt arbeid er belastende i seg selv.

Ifølge rapporten er det også verdt å stille spørsmål ved ressurstilgangen til arbeidsmiljøarbeidet i manns- og kvinnedominerte bransjer. Er det lettere å følge opp arbeidsmiljøet ved å kjøpe inn verneutstyr enn å følge opp slitasje som skyldes relasjonelt arbeid?

Dagens HMS-bestemmelser og yrkesskadelovgiving er i for liten grad tilpasset kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, hvor mange får langsiktige og stressrelaterte belastningsskader, mener leder for Utvalget for lønn og arbeidsvilkår og sentralstyremedlem Turid Buan Øfsti.

– Det er viktig for oss i Utdanningsforbundet å få gjort noe med dette, slik at det blir like gode forutsetninger for et godt arbeidsmiljø for alle. Dette er blant annet et vesentlig tema i vårt satsingsområde «Trygge og helsefremmende arbeidsplasser», sier Buan Øfsti med henvisning til Utdanningsforbundets strategiske plan, som følger opp ambisjonene i Vi utdanner Norge.