Lederjuss: Hvilke regler gjelder for partsinnsyn i tilsettingssaker?

Enkelte ganger kan styrere og skoleledere oppleve at søkere til lærerstillinger krever innsyn i tilsettingssaken. I denne artikkelen kan du lese hvilke regler som gjelder for partsinnsyn i slike saker.

Tilsettinger av lærere og barnehagelærere skjer ofte på våren. Formålet med tilsettingsprosessen er å finne fram til den best kvalifiserte søkeren.

Det er viktig å understreke at reglene formelt sett kun gjelder offentlig forvaltning og kjennskap til dette regelverket er derfor mest relevant for styrere og skoleledere i offentlige skoler og barnehager.

Det er forvaltningsforskriften kapittel 5 som regulerer retten til partsinnsyn i tilsettingssaker. En part i tilsettingssaker vil typisk være en søker til lærer eller barnehagelærerstilling.

Utvidet søkerliste

En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med samtlige øvrige søkeres navn og alder og fullstendig opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. Slike opplysninger kan forvaltningen sammenfatte i en egen liste (utvidet søkerliste), se forskriften § 15.

Opplysninger om seg selv

I utgangspunktet har søkeren rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder opplysninger (faktiske opplysninger og vurderinger) om parten selv.

Dette gjelder likevel ikke vurderinger som er gjort eller gitt av:

• Tilsettingsorganet eller innstillingsmyndigheten eller noen som forbereder saken for disse eller uttaler seg i egenskap av særlig rådgiver eller sakkyndig for dem.
• Partens nåværende eller tidligere arbeidsgiver eller overordnet eller noen som har handlet på vegne av disse
• Partens nåværende eller tidligere oppdragsgiver eller i særlige tilfeller person som parten har hatt nær yrkesmessig kontakt med, se forskriften § 16.

Opplysninger om andre søkere

En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med søknadene fra søkere som er innstilt til eller tilsatt i stillingen, og vedlegg til disse søknadene.
En part har også rett til å gjøre seg kjent med deler av dokumenter som inneholder faktiske opplysninger om søkere som er blitt innstilt, og om den søker som er tilsatt i stillingen. Slike opplysninger kan likevel holdes tilbake dersom de er uten betydning for avgjørelsen, se forskriften § 17.

Intervju og samtale

En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med skriftlig referat som gjengir hva parten selv har sagt i intervju eller annen samtale med tjenestemann som deltar i forberedelsen av tilsettingssaken, dersom slikt referat er ført.

Dersom skriftlig referat som gjengir hva en søker som er innstilt til eller tilsatt i stillingen har sagt i intervju eller annen samtale, inneholder nye opplysninger eller anførsler av betydning for saken, har parten også rett til å gjøre seg kjent med disse.

En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med de vurderinger som er kommet fram i forbindelse med intervjuet eller samtalen, se forskriften § 18.

Innstillingen

En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i. Dette gjelder innstillinger som skal gis i medhold av lov, reglement eller avtale med tjenestemannsorganisasjoner.
En part har også rett til å gjøre seg kjent med om det foreligger dissens blant medlemmene av vedkommende innstillingsmyndighet, og i tilfelle hvor mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått.

En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med dokument som inneholder den begrunnelse som innstillingsmyndigheten har gitt for innstillingen. Dette gjelder likevel ikke deler som inneholder nye faktiske opplysninger eller anførsler av betydning for saken, se forskriften § 19