Lederjuss: Dette er forbigåelse ved tilsetting

Det er en utfordring at enkelte lærere opplever å bli forbigått ved tilsetting fordi kommunen ansetter søkere som ikke oppfyller de formelle kravene for en undervisningsstilling.

At det gjøres feil i slike tilsettingssaker er alvorlig fordi elevene da risikerer å få opplæring av ansatte som mangler en lærerutdanning.

Denne artikkelen inneholder derfor en kort oversikt over de lovfestede kompetansekravene som gjelder for tilsetting av undervisningspersonale i skolen.

Lovfestede krav

Formålet med selve tilsettingsprosessen er å finne frem til den eller de av søkerne som etter en samlet vurdering anses best kvalifisert for de utlyste lærerstillingene. I offentlig forvaltning gjelder kvalifikasjonsprinsippet. Når det gjelder vurderinger av søkere til lærerstillinger er kommunen forpliktet til å følge de reglene som gjelder om dette i opplæringsloven og forskriften.

Det følger av opplæringsloven § 10-1 at den som skal tilsettes i undervisningsstilling i grunnskolen og i den videregående skolen, skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Utfyllende forskrifter er fastsatt i forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Kommunen får ikke tak i kvalifiserte søkere

Dersom det ikke er søkere som oppfyller kompetansekravene for tilsetting i § 10-1, kan andre tilsettes midlertidig. Dette følger av opplæringsloven § 10-6. En slik midlertidig tilsetting skal vare til og med 31. juli, med mindre det er avtalt en kortere tilsettingsperiode.

Det er også mulig å tilsette en søker som er i gang med relevant utdanning, på det vilkår at utdanningen blir fullført, dersom det ikke er søkere som oppfyller kompetansekravene for tilsetting. Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler lengden på tilsettingen på vilkår, under hensyn til omfanget av stillingen, lengden på utdanningen og hvor tilgjengelig utdanningstilbudet er. Om vilkårene ikke blir oppfylt, gjelder reglene i arbeidsmiljøloven § 14-9 om avslutning av arbeidsforholdet. Dette følger av opplæringsloven § 10-6a.

Det som ofte skjer i forbigåelsessakene er at en lærer som oppfyller de formelle kravene i opplæringsloven § 10-1, blir forbigått av en søker som ikke oppfyller disse formelle kravene. Den tilsatte mangler for eksempel praktisk-pedagogisk utdanning. I en slik situasjon har i utgangspunktet ikke kommunen adgang til å tilsette søkere midlertidig etter opplæringsloven § 10-6.

I en slik situasjon er det heller ikke adgang til å tilsette en søker på vilkår med hjemmel i opplæringsloven § 10-6a. Begrunnelsen for dette er at hovedvilkåret i bestemmelsene ikke er oppfylt. Det er kun i de tilfeller der det ikke er søkere som oppfyller kompetansekravene for tilsetting at det er adgang til å tilsette andre.

Konsekvens av forbigåelse?

Det at lærere blir forbigått ved tilsetting til fordel for en søker som ikke er kvalifisert for stillingen vil naturligvis gå utover elevene som har en rett til opplæring. Konsekvensen av forbigåelse er også at den forbigåtte kan ha et erstatningskrav mot kommunen.