Krever karantenesvar fra kunnskapsministeren

Steffen Handal og Utdanningsforbundet har kontaktet kunnskapsministeren og ber om at læreres spesielle karantenebestemmelser oppheves.

Mange medlemmer reagerte kraftig på de nye karantenebestemmelsene som ble innført for ansatte i skoler og barnehager ved nyttår. Kort fortalt skal lærere gå på jobb selv om de har vært nærkontakt med en som er smittet, men i fritiden er de i karantene.

Les også: Spørsmål og svar om korona

Bestemmelsen oppleves som urimelig, og mange lærere frykter de nærmest vil bli sittende i en kontinuerlig fritidskarantene gitt alle de nærkontaktene de har på jobb.

«Ekstrem grad av smitteeksponering»

Dette problemet har Steffen Handal og Utdanningsforbundet flere ganger tatt opp med statsråden, men denne uken ble det også gjort formelt da Utdanningsforbundet leder sendte et meget tydelig brev til kunnskapsministeren.

– Siden ansatte i skoler og barnehager arbeider i et miljø som for tiden eksponerer for ekstrem grad av smitte, risikerer den ansatte stadig – og i langt større grad enn andre som har karantenefritak – å komme i ny karantene. Dette kan pågå i uker og måneder, noe som er en stor belastning.

– Ordningen er både urimelig og inngripende. Samtidig begrenser den sterkt alminnelig frihet og mulighet til å disponere sitt privatliv etter egne, legitime behov, sier Steffen Handal.  

Sliter med å få booster

Et ytterligere moment, som flere medlemmer allerede har meldt tilbake, er at mange lærere vil kunne få problemer med å få tatt sin tredje dose fordi de til stadighet har en ny nærkontakt og blir da pålagt en ny fritidskarantene.

– Dette berører lærere spesielt fordi de møter så mange i løpet av en dag. Mange lærere har et tresifret antall nærkontakter i løpet av en uke, og det med et langt svakere smittevern enn det de fleste andre arbeidstakere er vant med her til lands.  

– Tilsvarende vil det også kunne oppstå utfordringer knyttet til oppfølging av legekontroller, svangerskapskontroller og oppfølging av egne barn med spesielle behov, minner Handal om.

Forholdsmessig og rimelig?

Som et grunnleggende premiss når myndighetene gjør inngrep overfor borgerne av hensyn til smittevernet må tiltaket anses som forholdsmessig. I brevet Utdanningsforbundet har sendt til kunnskapsminister Tonje Brenna stiller vi derfor spørsmål om forholdsmessigheten og rimeligheten av karantenetiltakene tilstrekkelig er vurdert da de nye unntaksbestemmelsene ble innført. Utdanningsforbundets jurister mener nemlig de nye karantenebestemmelsene er uforholdsmessige. I brevet heter det at

«Utdanningsforbundet anser under enhver omstendighet at karantenebestemmelsene, slik de i dag er regulert for ansatte i skoler og barnehager, vil være et uforholdsmessig inngrep om de opprettholdes i tiden som kommer.»

Krever fritidskarantenen opphevet

Da mener Utdanningsforbundets leder konklusjonen må være klar.

– Vi mener ordningen med fritidskarantene må revurderes for så å oppheves i nær fremtid.

– Svært mange lærere vil ha fått dose tre i løpet av få uker. Disse vil da være unntatt karanteneplikt. Da fremstår det uforholdsmessig byrdefullt at gjenværende del av arbeidsstokken da stadig skal underlegges dagens karanteneregime, sier Handal.

Les også dagens VG-sak «Slår alarm i brev til regjeringen: Lærerne frykter karantene-maraton»

Utdanningsforbundet kan heller ikke se særlige grunner som taler mot at karantenebestemmelsene som gjelder for elever under 18 år med generelt karantenefritak da kan anvendes for lærere som ikke har fått dose tre, og som ellers befinner seg i samme smittemiljø som elevene.

Krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø

I brevet som ble sendt statsråden minner Utdanningsforbundet videre på at arbeidsgivers har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, noe som utfordres av den pågående situasjonen. Det påhviler myndigheten et særlig ansvar for å legge til rette for at forpliktelsene knyttet til arbeidsmiljøet kan etterleves.

«I henhold til Covid 19-forskiften § 6 e, 5.ledd er arbeidsgiver rettslig forpliktet til å planlegge driften slik at unntakene i bestemmelsen i størst mulig grad unngås. Utdanningsforbundet reiser spørsmål om på hvilken måte myndighetene vil legge til rette for etterlevelsen av denne delen av bestemmelsen i den tid karanteneordningen består. Denne bestemmelsen må etter Utdanningsforbundets syn praktiseres slik at den hensyntar de som skal ha dose tre eller har andre legitime gjøremål en gjentagende fritidskarantene kan blokkere for.», heter det avslutningsvis.

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet