Spørsmål og svar om korona etter innstramming

Regjeringen kom torsdag kveld med nye korona-tiltak, og flere av dem får betydelige konsekvenser for barnehager og skoler. På denne siden kommer oppdaterte spørsmål og svar i tråd med de nye tiltakene .

Alt her om korona og smittehåndtering er hentet fra faglige råd og anbefalinger fra det offentlige. Arbeidsrettslige svar er hentet derfra og fra våre anbefalinger. Nederst ligger også nyttige lenker og koronarelaterte nyhetssaker.   

Savner du et spørsmål/svar? Send mail til presse@udf.no. Vi oppdaterer forløpende. 

Gå rett til spørsmål som handler om: 


Smittevernråd for ansatte i skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner

Det er krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Trafikklysmodellen skal følges fortsatt. 

Slik skal trafikklysmodellen følges:

  • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det.
  • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
  • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

Les mer her om tiltaksnivået på regjeringen.no.

Se også mer på nettsidene til Helsedirektoratet


Vi skrev om dette i fjor: Hvor viktig er god ventilasjon?

Mens flere europeiske land, Det europeiske smittevernbyrået og Verdens helseorganisasjon er tydelige på at god ventilasjon og utlufting er viktig, har det vært mindre fokus på dette i Norge. I smitteforebyggende råd til skoler og barnehager er ventilasjon og lufting så vidt nevnt under råd om god hygiene. I artikkelen "Smitteverntiltaket norske myndigheter ikke har ønsket å snakke høyt om" (bak betalingsmur) i Aftenposten innrømmer helsedirektør Bjørn Guldvig at dette kanskje ikke er godt nok kommunisert.

Seniorforsker Sverre B. Holøs i Sintef, med inneklima som spesialfelt, forklarer det slik:
– God ventilasjon tynner ut forurensninger ved at man tilfører frisk uteluft. De smittestoffene som opptrer i små partikler i luften, vil bli tynnet ut omtrent like effektivt som fuktighet, kroppslukt og avgasser som er det vi vanligvis ventilerer for å bli kvitt. Mange nye bygninger har temmelig effektiv, mekanisk ventilasjon. Det vil si at man bruker vifter og kanaler for å bytte ut luft. Hvis dette mangler, er man avhengig av å lufte gjennom vinduer eller lufteluker for å fjerne forurensningene – og eventuell smitte i luften.

Han mener utlufting bør gjøres i eldre norske skolebygg, og at det vil være et svært viktig bidrag til en tryggere smittesituasjon. Det er også ting som tyder på at omikronvarianten spres effektivt med partikler i luft.


Regjeringen har justert gjeldende nasjonale smitteverntiltak for høyere utdanning. Det er ikke lenger forskriftsfestet krav til tilrettelegging for digital undervisning.

Myndighetene anbefaler å tilrettelegge for mer fysisk undervisning, og at hovedregelen bør være at alle studenter har deler av undervisningen på campus.

For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer (200) med faste tilviste sitteplasser, og krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. Mindre grupper/oppgaveløsing/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand.


Regjeringen viderefører påbudet om at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen. Det betyr at vitenskapelige ansatte som må være på campus for å ivareta faglig progresjon i sitt arbeid har anledning til det. Tilsvarende må nødvendige støttefunksjoner for faglig virksomhet og drift som krever tilstedeværelse på campus ivaretas.


Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør deles ut til studentene og det bør være enkel tilgang til tester på campus.

Les mer her: Regjeringen letter på tiltakene - regjeringen.no

 


Ja, ansatte kan bruke munnbind for å beskytte seg, selv om det ikke er anbefalt av kommunen.

– Vi ser ikke at lovverket er til hinder for at lærere i de aller fleste tilfeller vil kunne benytte seg av munnbind, sier advokat og leder av juridisk seksjon i Utdanningsforbundet, Ruth-Line Meyer Walle-Hansen.

Utgangspunktet etter gjeldende lovgivning er at lærere kan benytte munnbind når det er for å beskytte seg.

Hun påpeker at Utdanningsforbundet ikke ønsker å uttale seg om hvorvidt den enkelte lærer bør bruke munnbind, men å gjøre oppmerksom på at dette er noe den enkelte har anledning til dersom de ønsker dette.

– Utdanningsforbundet mener at lærere, ledere og tillitsvalgte i den enkelte barnehage eller skole er de beste til å vurdere behovet for munnbind. Slike vurderinger vil inkludere det konkrete møtet mellom ansatte og barnehagebarn/elev og må ta hensyn til behovet for både læring og sosialt samvær, og for opplevelsen av trygghet for ansatte og barnehagebarn/elever – og foresatte, og innebære god og balansert informasjon til alle parter. Utdanningsforbundet legger til grunn at profesjonsfellesskapene vil gjøre kloke vurderinger og avveininger basert på sin dømmekraft og godt profesjonelt skjønn, sier Walle-Hansen.


Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, understreket kunnskapsminister Tonje Brenna da hun la fram de nye koronarådene 13. januar. Brenna trakk fram hjemmekontor som et viktig virkemiddel.

– Jeg vil minne om at de generelle smittevernrådene i arbeidslivet som for eksempel hjemmekontor også gjelder for lærere når de gjør administrativt arbeid utenfor undervisningssituasjonen, sa Brenna.

Utdanningsforbundet mener at lærere, skoleledere og styrere bør kunne bruke hjemmekontor fordi dette bidrar til å beskytte dem selv og deres kolleger, særlig der arbeidslokalene er slik at det ikke er mulig holde avstand. Hjemmekontor kan også bidra til å dempe det totale smittepresset i samfunnet.

Les mer om bruk av hjemmekontor i denne saken


 

Lokale smitteverntiltak

Det er nå opp til kommunene å bestemme hvilket nivå skoler og barnehager skal drives på. Det betyr at kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt.
Skoleledere, barnehagestyrere og lærere er de som kjenner den lokale situasjonen best, og som kan gjøre helhetlige vurderinger av lokale smitteverntiltak.

På regjeringens pressekonferanse 13. januar sa kunnskapsminister Tonje Brenna: «Jeg vil oppfordre kommunene til å ta ansatte, skoleledelse og elever med på råd om hvordan hverdagen best kan organiseres». Utdanningsforbundet mener dette er et klokt råd.

Endringene trer i kraft fra midnatt natt til 15. januar. Regjeringen uttrykker at de har forståelse for at kommuner, barnehager og skoler vil trenge noe tid til å områ seg, men forventer at alle gjør vurderinger så raskt som mulig.
Les mer her: Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no)


 

Karantene, testing og fravær

Fra 26. januar kan smittekarantene på 10 døgn erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det gjelder uavhengig av vaksinestatus. 

Slik er reglene nå

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

  • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
  • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn
  • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  • Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
  • Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for blant annet personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Se mer her


Regjeringen gjør enkelte endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). De legger blant annet opp til mer bruk av selvtesting, og at den enkelte i større grad smittesporer selv.

Det er de samme reglene og anbefalingene som gjelder for ansatte i skoler og barnehager, som for den øvrige befolkningen.

Det betyr at dersom en ansatt har vært i nærkontakt med en smittet kollega, elev eller et barnehagebarn, så skal ikke lenger vedkommende i karantene, men anbefales å teste seg fortløpende. Det anbefales at testen tas på dag 3 og 5. Ved positiv test skal læreren selv sørge for å varsle sine nærkontakter

Les mer her om endringer i TISK-strategien, på regjeringen.no. 


Gratis tester

Den 13. januar varslet regjeringen at smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære skulle erstattes med daglig testing når kommunene hadde på plass nok selvtester og et system for utlevering. Kommunene har fått beskjed om å være klare til 26. januar med dette.

Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene skal tilbys gratis av kommunen.

Les mer her


Regjeringen har bedt kommunene om å prioritere lærere og andre ansatte i barnehage og skole for en tredje vaksinedose. Utdanningsforbundet oppfordrer til å kontakte kommunen for tredje dose om dere ikke allerede har fått tilbudet.

Les mer her: Tredje dose til ansatte og økt tiltaksnivå i barnehage og skole ( regjeringen.no) 


På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021-2022. Unntaket gjelder for hele skoleåret.

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.


Lærere, barnehagelærere og andre ansette i barnehager og skoler er ikke tatt med i regjeringens liste over virksomheter med "kritisk samfunnsfunksjon".

Ansatte og administrativ ledelse i barnehager og skoler er kategorisert som personer med "viktig samfunnsfunksjon".

Se mer her på regjeringen.no: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner og viktige samfunnsfunksjoner  

Da lærere har en viktig samfunnsfunksjon kan de få tilbud om plass i barnehage eller skole selv om disse har redusert åpningstid eller er stengt. Tilbudet skal være i det omfang som er nødvendig for at forelderen skal kunne ivareta sin funksjon, og må altså vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Se nærmere om vurderingen på s. 2 i regjeringens liste over viktig samfunnsfunksjon i linken over.


 

Overtid og rettigheter

En rekke koronaordninger er forlenget i 2022.

Du finner en oppdatert oversikt i dine rettigheter i arbeidslivet: Spørsmål og svar


Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene ble 20. desember 2021 enig med KS om ny avtale som skal sikre høyere kompensasjon for overtidsarbeid.

Mange av Utdanningsforbundets medlemmer har hatt mye ekstraarbeid under koronaen.

Hensikten med avtalen er å:

  • mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien
  • sikre at alle kommunalt/fylkeskommunalt ansatte får overtidsbetalt for det merarbeidet de gjør under koronapandemien.

Avtalen gjelder for perioden 20. desember 2021 - 30. april 2022. Den er en sentralt inngått avtale som de lokale parter kan velge å bruke hvis det er behov for ekstra arbeidskraft i månedene framover.

Undervisningspersonale har egen arbeidsavtale. Utdanningsforbundet og KS har tidligere utarbeidet felles anbefaling om håndtering av merarbeid under pandemien.

En egen del i den nye avtalen om utvidet kompensasjon omhandler kun undervisningspersonale.

Se spørsmål og svar om den nye avtalen

Den nye avtalen innebærer at lærere får dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning (vikartimer) som følge av koronarelatert fravær, eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

Ledere i skole og skal følge opp avtalen om utvidet kompensasjon overfor de ansatte, men ledere er også selv omfattet av avtalen. Det kan du lese om i denne artikkelen. 


Det ble 22. desember inngått avtale om utvidet kompensasjon for overtidsarbeid i Oslo kommune. Se mer om den nye avtalen her

Se her for praktiske eksempler om hvordan avtalen kan brukes


Gå tilbake til oversikten over temaer