Spørsmål og svar om korona

Regjeringen kom lørdag 12. februar med nye korona-tiltak som innebærer lettelser for hele befolkningen. På denne siden oppdaterer vi spørsmål og svar i tråd med de nye tiltakene.

For svar på konkrete spørsmål om smittehåndtering for befolkningen generelt, i barnehager og i skoler, så se her fra regjeringen Nasjonale råd og anbefalinger, smitteverntiltakene oppheves 12. februar, bare de med symptomer skal teste seg

Under finner du svar på arbeidsrettslige spørsmål og våre anbefalinger. Nederst finner du nyttige lenker og koronarelaterte nyhetssaker.   

Savner du et spørsmål/svar? Send mail til presse@udf.no. Vi oppdaterer forløpende. 

 

Smittevernråd for ansatte i skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner

(oppdatert 12.2.22)

Skoler, barnehager og SFO

 • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves og dermed trafikklysmodellen.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i skoler og barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og som setter krav om at virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. Det vil fortsatt være spesifikke råd for barnehager og skoler knyttet til covid-19 i koronaveilederen på FHI.
 • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet i hverdagen.
 • Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI) vil være dekkende for smittevernråd til ansatte. Spesifikke smittevernråd knyttet til barnehager og skoler ivaretas med informasjon i koronaveilederen på FHI, under Råd om smittevern i skoler og barnehager.
 • Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.

Se mer fra regjeringen her

(oppdatert 12.2.22)

Universitet, høyskoler og fagskoler

 • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som setter krav til at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner for risikogrupper.

Se mer fra regjeringen her

Ja, ansatte kan bruke munnbind for å beskytte seg, selv om det ikke er anbefalt av kommunen.

– Vi ser ikke at lovverket er til hinder for at lærere i de aller fleste tilfeller vil kunne benytte seg av munnbind, sier advokat og leder av juridisk seksjon i Utdanningsforbundet, Ruth-Line Meyer Walle-Hansen.

Utgangspunktet etter gjeldende lovgivning er at lærere kan benytte munnbind når det er for å beskytte seg.

Hun påpeker at Utdanningsforbundet ikke ønsker å uttale seg om hvorvidt den enkelte lærer bør bruke munnbind, men å gjøre oppmerksom på at dette er noe den enkelte har anledning til dersom de ønsker dette.

– Utdanningsforbundet mener at lærere, ledere og tillitsvalgte i den enkelte barnehage eller skole er de beste til å vurdere behovet for munnbind. Slike vurderinger vil inkludere det konkrete møtet mellom ansatte og barnehagebarn/elev og må ta hensyn til behovet for både læring og sosialt samvær, og for opplevelsen av trygghet for ansatte og barnehagebarn/elever – og foresatte, og innebære god og balansert informasjon til alle parter. Utdanningsforbundet legger til grunn at profesjonsfellesskapene vil gjøre kloke vurderinger og avveininger basert på sin dømmekraft og godt profesjonelt skjønn, sier Walle-Hansen.

(oppdatert 12.2.22)

Arbeidsliv

Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette for risikogrupper.

Se mer fra regjeringen her

(oppdatert 1.2.22) Det er ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor. Det anbefales at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass.

Regjeringen sier at det her også må tenkes på hvordan det kan unngås at alle ansatte blir syke samtidig.

(oppdatert 1.2.22)

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Se mer om det i denne saken under "Avstand og sosial kontakt"

Vi skrev ellers om dette i slutten av 2020: Hvor viktig er god ventilasjon?

Mens flere europeiske land, Det europeiske smittevernbyrået og Verdens helseorganisasjon er tydelige på at god ventilasjon og utlufting er viktig, har det vært mindre fokus på dette i Norge. I smitteforebyggende råd til skoler og barnehager er ventilasjon og lufting så vidt nevnt under råd om god hygiene. I artikkelen "Smitteverntiltaket norske myndigheter ikke har ønsket å snakke høyt om" (bak betalingsmur) i Aftenposten innrømmer helsedirektør Bjørn Guldvig at dette kanskje ikke er godt nok kommunisert.

Seniorforsker Sverre B. Holøs i Sintef, med inneklima som spesialfelt, forklarer det slik:
– God ventilasjon tynner ut forurensninger ved at man tilfører frisk uteluft. De smittestoffene som opptrer i små partikler i luften, vil bli tynnet ut omtrent like effektivt som fuktighet, kroppslukt og avgasser som er det vi vanligvis ventilerer for å bli kvitt. Mange nye bygninger har temmelig effektiv, mekanisk ventilasjon. Det vil si at man bruker vifter og kanaler for å bytte ut luft. Hvis dette mangler, er man avhengig av å lufte gjennom vinduer eller lufteluker for å fjerne forurensningene – og eventuell smitte i luften.

Han mener utlufting bør gjøres i eldre norske skolebygg, og at det vil være et svært viktig bidrag til en tryggere smittesituasjon. Det er også ting som tyder på at omikronvarianten spres effektivt med partikler i luft.

Regjeringen har bedt kommunene om å prioritere lærere og andre ansatte i barnehage og skole for en tredje vaksinedose. Utdanningsforbundet oppfordrer til å kontakte kommunen for tredje dose om dere ikke allerede har fått tilbudet.

Les mer her: Tredje dose til ansatte og økt tiltaksnivå i barnehage og skole ( regjeringen.no) 

På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021-2022. Unntaket gjelder for hele skoleåret.

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

Lærere, barnehagelærere og andre ansette i barnehager og skoler er ikke tatt med i regjeringens liste over virksomheter med "kritisk samfunnsfunksjon".

Ansatte og administrativ ledelse i barnehager og skoler er kategorisert som personer med "viktig samfunnsfunksjon".

Se mer her på regjeringen.no: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner og viktige samfunnsfunksjoner  

Da lærere har en viktig samfunnsfunksjon kan de få tilbud om plass i barnehage eller skole selv om disse har redusert åpningstid eller er stengt. Tilbudet skal være i det omfang som er nødvendig for at forelderen skal kunne ivareta sin funksjon, og må altså vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Se nærmere om vurderingen på s. 2 i regjeringens liste over viktig samfunnsfunksjon i linken over.

 

Overtid og rettigheter

En rekke koronaordninger er forlenget i 2022.

Du finner en oppdatert oversikt i dine rettigheter i arbeidslivet: Spørsmål og svar

Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene ble 20. desember 2021 enig med KS om ny avtale som skal sikre høyere kompensasjon for overtidsarbeid.

Mange av Utdanningsforbundets medlemmer har hatt mye ekstraarbeid under koronaen.

Hensikten med avtalen er å:

 • mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien
 • sikre at alle kommunalt/fylkeskommunalt ansatte får overtidsbetalt for det merarbeidet de gjør under koronapandemien.

Avtalen gjelder for perioden 20. desember 2021 - 30. april 2022. Den er en sentralt inngått avtale som de lokale parter kan velge å bruke hvis det er behov for ekstra arbeidskraft i månedene framover.

Undervisningspersonale har egen arbeidsavtale. Utdanningsforbundet og KS har tidligere utarbeidet felles anbefaling om håndtering av merarbeid under pandemien.

En egen del i den nye avtalen om utvidet kompensasjon omhandler kun undervisningspersonale.

Se spørsmål og svar om den nye avtalen

Den nye avtalen innebærer at lærere får dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning (vikartimer) som følge av koronarelatert fravær, eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

Ledere i skole og skal følge opp avtalen om utvidet kompensasjon overfor de ansatte, men ledere er også selv omfattet av avtalen. Det kan du lese om i denne artikkelen. 

Det ble 22. desember inngått avtale om utvidet kompensasjon for overtidsarbeid i Oslo kommune. Se mer om den nye avtalen her

Se her for praktiske eksempler om hvordan avtalen kan brukes

Gå tilbake til oversikten over temaer