Et samlet Skole-Norge ber om samarbeidsmøte med regjeringen

KS, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet kontaktet i dag regjeringen. Hensikten er å få til et samarbeid slik at elever i norsk skole blir tettere fulgt opp.

Partene i skolesektoren har gjennom pandemien møttes ofte og vært sammen i flere sammenhenger. Dette har vist at det er en felles enighet om at mange elever har behov for tettere oppfølging, og at skolen ikke har lyktes godt nok med det.

I dag har derfor de forskjellige organisasjonene i Skole-Norge sendt et formelt brev til regjeringen. I brevet står det at et tett samarbeid mellom nasjonale myndigheter og de øvrige partene i skolen gir bedre muligheter for å lykkes i dette arbeidet i tiden fremover. 

Tre tydelige ønsker

I brevet understreker partene videre at vi ønsker: 

  • kvalifiserte lærere som har tid til å se og følge opp den enkelte elev
  • å styrke laget rundt eleven
  • å bygge profesjonelle læringsfellesskap i alle skoler

Steffen Handal understreker at det er bred enighet i Skole-Norge om de tre ambisjonene. De er særdeles viktige, mener Utdanningsforbundets leder.

– Norge står midt i en prosess med viktige omstillinger av norsk skole. Gjennom fagfornyelsen har skolen fått nye læreplaner som legger vekt på helhetlig kompetanse og dybdelæring.

– Fullføringsreformen i videregående opplæring, som ble vedtatt av Stortinget i fjor vår, har som et viktig mål å redusere frafall og sikre at elevene er bedre forberedt for yrkesliv og høyere utdanning.

Bred enighet om tettere oppfølging

Forutsetningen for å lykkes med begge disse reformene er tett oppfølging av den enkelte elev.

– KS og lærerorganisasjonene representerer alle landets kommuner og så godt som alle lærere og ledere i grunnskolen og videregående opplæring. Vi har merket oss de nasjonale myndighetenes økte forventninger til tettere oppfølging for å hindre frafall, til styrket samhandling mellom kontaktlærerne og laget rundt eleven og til mer tverrfaglighet, dybdelæring og andre mål knyttet til fagfornyelsen.

– Partene ønsker på bakgrunn av dette å invitere representanter for regjeringen til et møte om dette så raskt som mulig. Der ønsker vi å diskutere hvordan vi fra våre ulike ståsteder, sammen med regjeringen, kan bidra til å nå våre felles mål, sier Handal.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet