Skriftlige innspill om andre yrkesgrupper

Hvilket ansvar og hvilke oppgaver kan ulike profesjoner og yrkesgrupper bidra med i barnehage, skole og SFO? Dette var tema når Udir innkalte til innspills- og dialogmøte i slutten av januar 2021.

Arbeidet er knyttet til oppfølging av Stortingsmelding 6 (Meld. St. 6, 2019 –2020, Tett på - tidlig innsats, og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO).

Utdanningsforbundet er opptatt av at alle barnehagebarn og elever skal møte kvalifiserte lærere med høy og relevant kompetanse i hele sin utdanning. Samtidig er vi opptatt av å styrke laget rundt barn, elever og lærere. Flere ansatte fra andre yrkesgrupper trengs, ikke bare fordi lærerne skal få gjort jobben sin skikkelig, men fordi barn og unge har behov for hjelp fra yrkesgrupper med en annen kompetanse enn det lærere har. I tillegg til spesialpedagogisk kompetansen, er psykososial- og helsefaglig kompetanse en viktig del av det helhetlige støttesystemet. Mer om dette kan du lese i vårt skriftlige høringssvar her.

Se også Utdanningsforbundets 12 prinsipper for et helhetlig støttesystem (pdf)