Hva er Barnehagedagen?

Barnehagedagen markeres i mars hvert år. Vi setter fokus på ulike temaer. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Barnehagene åpner dørene for å vise fram barnehagens aktiviteter og mangfold.

Kvalitet står sentralt

Barnehagen er en del av det samlede utdanningsløpet, og vi har et felles utdanningspolitisk mål at alle barn skal få et likeverdig og godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter - der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Det er fremdeles stor uvitenhet om hva barn får oppleve og erfare i barnehagen og hvordan man best legger til rette for små barns utvikling og trivsel. Barnehagedagen kan bidra til å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage.

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av Barnehage-Norge. Vi utarbeider materiell og bakgrunnsinformasjon til markeringen, for eksempel plakater, film og maler til mediebruk.

Tema er for Barnehagedagen 2019 er barnehagens arbeid med barns undring og nysgjerrighet. Under slagordet: «Jeg lurer på ...».

Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder. For å lykkes med det må de ansatte bruke varierte arbeidsmåter, og ta utgangspunkt i barnets og barnegruppens behov. Det må gis plass og rom til barns nysgjerrighet, og ansatte må klare å fange opp barns ulike signaler og stimulere til undring og utforskning, skape engasjement, interesse og motivasjon til nye erfaringer, kunnskaper og opplevelser. Barnehagen skal være bevisst på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning. Barnehagen skal også legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.


Barnehagedagen i Kongens nyttårstale

Vi var både glade og stolte over at Kongen brukte kloke ord fra barnas egen grunnlov som ramme rundt sin nyttårstale i 2014. Kongen framhevet flere lover fra barna i Kapellveien barnehage som fikk audiens på Slottet i anledning Barnehagedagen i mars.

Les hele nyttårstalen her

Slik startet det

Barnehagedagen startet i 2005 med bakgrunn i en planlagt kampanje mot forslaget om endring av krav til kompetanse og pedagognorm i barnehageloven. Men regjeringen gjorde retrett, blant annet på grunn av en landsomfattende underskriftskampanje fra et foreldreråd som representerte 80.000 foreldre. Men det var likevel ønske om å synliggjøre barnehagens innhold og kvalitet, og det ble derfor tatt initiativ til en nasjonal Barnehagedag. Formålet var å synliggjøre barnehagedriften ved å åpne dørene til nærmiljøet og omverdenen.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Barne- og ungdomsarbeiderforbundet og initiativtakerne til Nasjonalt foreldreopprop samarbeidet om dagen i 2005.

Samarbeid

Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak Barnehagedagen.