Spørsmål og svar om ny lønnstabell og kontaktlærerressursen

Vi har fått en del spørsmål om når ny lønnstabell gjelder fra, og om nedslaget for kontaktlærere i grunnskolen med utgangspunkt i forhandlingsresultatet

Ny lønnstabell

Forhandlingsresultatet må formelt godkjennes før det trer i kraft. Etter at uravstemningen er ferdig, vedtar sentralstyret om forhandlingsresultatet godkjennes. De har frist til å sende beskjed om dette til Oslo kommune fredag 17. juni. Godkjennes resultatet, gjelder den nye lønnstabellen fra 1. mai i år.

Kontaktlærerressursen for grunnskole

Forslaget til ny avtaletekst er som følger (ny tekst uthevet, det som står i skarpe klammer, utgår):

Til kontaktlærertjeneste konverteres én leseplikttime pr. klasse. Lærere som er kontaktlærere for 21 elever eller flere, får ytterligere konvertert én leseplikttime. Ved partsenighet kan den økte ressursen fordeles på en annen måte. Tidsressursen til kontaktlærertjeneste skal ikke timeplanfestes, men det er en forutsetning at klassestyreren er tilgjengelig til bestemte tider, bl.a. av hensyn til elevenes foresatte.

Denne ordningen gjelder også klasser/grupper for spesialundervisning pr. 6 elever.
[Til klassestyrertjenesten i klasser på ungdomstrinnet med mer enn 28 elever, konverteres en tilleggsressurs på ¼ leseplikttime.]

Hva betyr dette i praksis?

  • NB! Endringer trer i kraft fra 1. august 2023. Det blir ingen endringer det kommende skoleåret. Det må bevilges ekstra ressurser for at nytt avtaleverk skal kunne innføres. Etaten har beregnet kostnaden til å tilsvare en økning på minimum 100 lærerstillinger til sammen.
  • En leseplikttime utgjør, som tidligere, 45 minutter.
  • For alle klasser settes det av 45 minutter til kontaktlærertjeneste. Dette gjelder også for byomfattende spesialgrupper.
  • Der én lærer er kontaktlærer for 21 elever eller flere, vil denne læreren få 45 minutter ekstra nedslag.
  • Hvis det er partsenighet lokalt (tillitsvalgt og rektor), kan den ekstra ressursen fordeles på en annen måte. Hvilke muligheter som ligger i denne formuleringen, kommer vi tilbake til.
  • På en god del ungdomsskoler er store klasser (29-30 elever) allerede delt på to kontaktlærere, og de har dermed ikke 21 elever hver pr. i dag. Her er det usikkert hvordan praksis vil bli. Avtalens klare intensjon er kontaktlærere skal få mer tid til oppgaven, ikke mindre, men teksten er ikke entydig, og vi jobber med saken.

Informasjon om hele forhandlingsresultatet finnes i uravstemningsdokumentet

Husk å stemme innen 16. juni kl. 16:00!