Tillitsvalgtes rolle og medlemmers rett til bistand

Tillitsvalgte lokalt eller regionalt følger opp medlemmenes saker.

Utdanningsforbundet har et godt utbygd tillitsvalgtapparat med lokale klubber på den enkelte arbeidsplass og fylkeslag i hele landet. Fylkeslagene får bistand sentralt fra forbundets sekretariatet i Oslo. Forbundets tillitsvalgte får opplæring via et eget kursprogram i regi av Utdanningsforbundet.

Hvilken bistand har du som medlem krav på?

I henhold til Utdanningsforbundets vedtekter har du som medlem rett til bistand i saker som er knyttet til stilling og/eller lønns- og arbeidsvilkår.

Vår bistand er bygd opp rundt «tillitsvalgtmodellen» som innebærer at tillitsvalgte lokalt eller regionalt følger opp medlemmenes saker. Dette er i samsvar med våre retningslinjer som sier at en konflikt skal løses så nær konflikten som mulig.

Utdanningsforbundets tillitsvalgte skal gi råd, ivareta dine interesser ved å stille krav til arbeidsgiver om hensiktsmessig håndtering av konflikter og påse at prosessen går riktig for seg. De tillitsvalgte skal, sammen med deg som medlem og arbeidsgiver, aktivt bidra til en løsningsprosess som sikter mot at problemene løses i fellesskap.

I de tilfellene en sak ikke finner sin løsning lokalt/regionalt, blir saken behandlet av rådgivere og advokater sentralt i Utdanningsforbundets sekretariat i Oslo.

Hvem kontakter du dersom det oppstår problemer?

Oppstår det uenighet eller konflikt mellom deg og din arbeidsgiver, kan du kontakte din lokale tillitsvalgte som kan veilede og eventuelt bistå deg i møte med arbeidsgiver dersom du ønsker det. På arbeidsplasser uten tillitsvalgte er det naturlig at lokallagsleder/hovedtillitsvalgt kontaktes.

Tillitsvalgtes taushetsplikt

Tillitsvalgte har taushetsplikt i personalsaker. Dokumenter i en sak skal oppbevares forsvarlig. Av hensyn til personvernet, herunder reglene i personopplysningsloven, og bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven samt intensjonene i hovedavtalene, skal personalsaker ikke behandles i ordinære organisasjonsledd som klubben, klubb- eller lokallagsstyret.

Vanskelige, prinsipielle eller komplekse personalsaker behandles av Personalnemnden. Det er opprettet en Personalnemnd i alle fylkeslag som er oppnevnt av fylkesstyret. Nemnden har ansvar for all saksbehandling, medlemshjelp og rådgivning til tillitsvalgte på lavere nivå i personalsaker. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt og habilitet gjelder for håndtering av personalsaker. Dokumenter lagres i et eget
dokumenthåndteringssystem med begrenset tilgang.

Verneombudets og tillitsvalgtes oppgaver

Verneombudet er valgt og har oppgaver i samsvar med arbeidsmiljølovens regler. De representerer alle arbeidstakerne på en arbeidsplass eller i virksomheten. De tillitsvalgte er valgt og har oppgaver i samsvar med hovedavtalen og Utdanningsforbundets regler. De representerer deg som forbundets medlem på arbeidsplassen eller i virksomheten. I personal- og konfliktsaker relatert til arbeidsmiljøspørsmål, kan både verneombud og tillitsvalgte ha en viktig rolle å spille, og de kan til dels være overlappende. I saker som kan få betydning for
enkeltmedlemmers rettigheter overfor arbeidsgiver, må som hovedregel den tillitsvalgte bistå medlemmet. Verneombudets oppgaver er først og fremst rettet mot generelle tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø.


Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 6/2023

Slik er vi bygget opp
Juridisk bistand
Arbeidsmiljøloven

Signert

Avbildet: Bente Schei Ystehede
Bente Schei Ystehede

Advokat Utdanningsforbundet