Rettigheter ved ferieavvikling

Det nærmer seg ferietid, og hvert år ser vi at mange i den forbindelse har spørsmål om sine rettigheter.

Reglene om ferie er blant annet regulert i ferieloven og av tariffavtaler. Ferielovens formål er å sikre arbeidstakere årlig feriefritid og feriepenger. Etter ferieloven har arbeidstakere rett til fire uker og én dag ferie. Undervisningspersonale har i tillegg tariffestet en femte ferieuke. Arbeidstakere over 60 år har rett til én ekstra ferieuke.

Avvikling av ferie og fastsettelse av ferietiden

Etter ferieloven kan arbeidstaker som utgangspunkt kreve at tre uker av ferien avvikles mellom 1. juni og 30. september. Resten av den lovbestemte ferien kan arbeidstaker kreve å få samlet. Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få underretning om fastsettelsen av ferien senest 2 måneder før ferien. All lovbestemt ferie som av ulike årsaker ikke er avviklet i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår. Eksempelvis gjelder dette tilfeller der man ikke har fått tatt ut ferie på grunn av sykdom. Det er ikke adgang til å erstatte lovbestemt ferie med utbetaling av lønn, med mindre arbeidsforholdet avsluttes.

Opptjening av feriepenger

Feriepenger opptjenes året før ferien avvikles. I tariffavtalen til KS fremgår det at undervisningspersonell i sitt første yrkesår etter fullført utdannelse i de fleste tilfeller har krav på fulle feriepenger.

Sykdom under ferien

Det følger av ferieloven at dersom du blir syk før ferien, kan du kreve å få utsatt hele ferien til senere i året. Dersom du blir syk i ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ferie senere i ferieåret. Retten til ny ferie gjelder bare ved egen sykdom, og både ferieloven og hovedtariffavtalen angir at kravet om erstatningsferie må dokumenteres med legeerklæring.

Oppsigelse

Der arbeidstaker har sagt opp sin stilling, kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke. Dette gjelder imidlertid ikke dersom oppsigelsestiden er tre måneder eller mer. Da kan arbeidsgiver kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden innenfor rammene av ferieloven for øvrig.

Sier arbeidstaker opp selv, vil ikke allerede avtalt ferie bli påvirket. Det samme gjelder der arbeidsgiver sier opp arbeidstaker, med mindre arbeidstaker samtykker til endring.

En annen problemstilling er om man kan kreve å ta ut ferie i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver har i kraft av styringsretten siste ordet når det kommer til når ferien skal avvikles, slik at utgangspunktet er at man ikke kan kreve det. Man kan derimot kreve ferien avviklet før oppsigelsesfristens utløp dersom det ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni–30. september) eller i kalenderåret.

Dersom du ikke får avviklet ferie inneværende år før du av slutter et arbeidsforhold, har du krav på å avvikle ferie hos ny arbeidsgiver såfremt du tiltrer ny stilling innen 30. september samme år.

Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 5/2023

Ferie og feriepenger
Ferieloven

Signert

Avbildet: Rut Severinsen
Rut Severinsen

Juridisk rådgiver i Utdanningsforbundet