Slik blir du lærer

Lærer skriver på tavle.
Utdanningsforbundet er opptatt av at lærerutdanningene i Norge skal ha høy kvalitet.

For å bli lærer kreves en lærerutdanning som gir deg pedagogisk, didaktisk og faglig kompetanse. I Norge kan du kan bli lærer ved å følge ulike utdanningsløp som kvalifiserer til forskjellige trinn i utdanningssystemet.

Utdanningsforbundet mener at barn og unge er tjent med at det finnes lærere med ulik lærerutdanning og disse utdanningene må utvikles hver for seg og i sammenheng med hverandre.

Utdanningsforbundet mener at framtidens lærere må få en utdanning av høy kvalitet der de profesjonsfaglige elementene, sammen med solid fagkunnskap og tydelig forankring i forskning og erfaringskunnskap, har en sikker plass og status. Lærerutdannerne må gis gode vilkår for forsknings- og utviklingsarbeid, og det må legges til rette for kompetanseheving til doktorgrad eller tilsvarende.

Utdanningsforbundet ser på lærerutdanning som grunnutdanningen, men også veiledning av nyutdannede og etter- og videreutdanning bidrar til kontinuerlig kvalifisering for å imøtekomme fremtidens kompetansebehov. Derfor må disse elementene i en lærers yrkeslange kvalifisering sees i sammenheng.

Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning er et treårig studium som fører frem til bachelorgrad i barnehagelærerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage.

Med ett års videreutdanning rettet mot undervisning på barnetrinnet, kan barnehagelærere tilsettes for arbeid på hele småskoletrinnet i grunnskolen. Også ett års spesialpedagogisk videreutdanning eller spesialpedagogisk fordypning i studiet kvalifiserer for arbeid i småskolen dersom hovedoppgaven er spesialundervisning eller behovet til elevene gjør at slik utdanning er ønskelig. Utdanningen kvalifiserer også for arbeid med barn på tilsvarende utviklingstrinn i andre institusjoner.

Samisk barnehagelærerutdanning er i hovedsak bygd opp og organisert som annen barnehagelærerutdanning, men har stor vekt på samisk språk og kultur.

Informasjon om hvor du kan studere til barnehagelærer og opptakskravene til utdanningen finnes på nettsidene til Samordna opptak.

Les også: Slik blir du barnehagelærer

Grunnskolelærerutdanning

Grunnskolelærerutdanning er fra høsten 2017 en femårig integrert lærerutdanning som fører frem til mastergrad. For studenter med opptak fra 2010-2016 er grunnskolelærerutdanningen et fireårig løp som fører frem til graden bachelor.

Fra 2010 gis grunnskoleutdanning i to ulike løp. I grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn blir det lagt spesiell vekt på begynneropplæring og kontaktlærerrollen. I grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn blir videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene vektlagt.

Grunnskolelærerutdanningen avsluttes med masterspesialisering. Du kan velge mellom en masteroppgave i undervisningsfag, pedagogikk eller spesialpedagogikk. Masteroppgaven i undervisningsfag skal ha solid forankring i fag og fagdidaktikk og kan i tillegg bestå av elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk. Masteroppgaven i pedagogikk eller spesialpedagogikk bør knyttes opp til undervisning i fag.

Samisk grunnskolelærerutdanning er i hovedtrekk oppbygget og organisert som annen grunnskolelærerutdanning, men har stor vekt på samisk språk og kultur.

Informasjon om hvor du kan studere til grunnskolelærer og opptakskravene til utdanningen finnes på nettsidene til Samordna opptak.

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag er en ettårig utdanning hvor studenter som har fullført ulike fagstudier som gir kompetanse til å undervise, kan kvalifisere seg til å bli lærer.

Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning har vanligvis en utdanning med stor grad av faglig fordypning. Utdanningen kvalifiserer blant annet for arbeid med enkeltfag på mellomtrinnet, på ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring. 

Informasjon om hvor du kan studere praktisk-pedagogisk utdanning og opptakskravene til utdanningen finnes på nettsidene til det enkelte universitet eller høyskole. 

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er en ettårig lærerutdanning hvor studenter med ulik yrkesrettet bakgrunn kan kvalifisere seg til å bli lærer i yrkesfag.

PPU-Y bygger enten på studier ved universiteter og høgskoler som for eksempel ingeniør eller sykepleier, eller på et fag-/svennebrev kombinert med yrkesteori og praksis fra yrkeslivet.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng (sp), og består av 30 sp pedagogikk og 30 sp yrkesdidaktikk.

Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning har vanligvis en utdanning med stor grad av faglig fordypning. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med enkelte fag på ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring. 

Informasjon om hvor du kan studere praktisk-pedagogisk utdanning og opptakskravene til utdanningen finnes på nettsidene til det enkelte universitet eller høyskole. 

Lektorutdanning

Lektorutdanning for 8.-13. trinn er en femårig integrert lærerutdanning som fører frem til mastergrad.

Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse i to undervisningsfag. Du fordyper deg i ett av fagene på masternivå, mens det andre faget du velger utgjør en årsenhet. Lektorutdanningen avsluttes med masterspesialisering i undervisningsfaget på masternivå eller i fagdidaktikk.

Med lektorutdanning er du normalt kvalifisert til å undervise i ungdomsskolen og videregående opplæring, men også i mellomtrinnet i grunnskolen og i voksenopplæring.

Informasjon om hvor du kan studere til lektor og opptakskravene til utdanningen finnes på nettsidene til Samordna opptak.

Yrkesfaglærerutdanning

Yrkesfaglærerutdanningen er treårig bachelorgradsutdanning. I løpet av utdanningen lærer du om faget du skal bli lærer i, pedagogikk, fag- og yrkesdidaktikk og får opplæring i praksis som til sammen gir yrkesfaglærerne en felles basis samt utdanning i bredden og dybden.

Med yrkesfaglærerutdanning er man kvalifisert til å arbeid som lærer i videregående opplæring og voksenopplæring, og man har kompetanse for å undervise i enkelte fag på grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn.

Opptakskravene til studiet bygger på generell studiekompetanse, fagbrev, svennebrev eller tilsvarende yrkesutdanning fra videregående opplæring og praksis fra yrkeslivet.

Informasjon om hvor du kan studere til yrkesfaglærer og detaljerte opptakskrav for utdanningen finnes på nettsidene til Samordna opptak.

Faglærerutdanning

Faglærerutdanningen er til vanlig treårig bachelorgradsutdanning og omfatter spesialiseringsmulighetene:

  • Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk
  • Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
  • Faglærerutdanning i musikk, dans og drama
  • Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Utdanningen kvalifiserer for arbeid i faget i grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn (for noen fag også på småskoletrinnet), i videregående opplæring, i ulike typer voksenopplæring og i annen frivillig opplæring.

Informasjon om hvor du kan studere til faglærer og opptakskravene til utdanningen finnes på nettsidene til Samordna opptak.