Vurdering i videregående opplæring

Å sette karakterer er vanskelig og denne læreren står oppe i et vanskelig dilemma. Eleven trenger en treer for å komme inn på Politihøgskolen, men læreren er i tvil om han fortjener denne karakteren.

Til diskusjon

  • Har vi en velfungerende vurderingsordning i norsk videregående opplæring i dag?
  • Er det mulig å endre systemet slik at elever opplever mindre press og lærere kan bruke mer tid på vurdering som fremmer elevenes læring og utvikling og mindre på sluttvurdering?
  • Er vurderingsordningen og ordningen for beregning av karakterpoeng i videregående opplæring rettferdige, eller gir de uheldige utslag for enkelte elevgrupper?
  • Fungerer privatistordningen etter hensikten? Bør den justeres? I så fall, hvordan?