Om Utdanningsforbundet

Brosjyre

Småbilder; et bilde av ungdom og et bilde av en førskolelærer med et barn, inne. Samt tittelen på brosjyren: «Om utdanningsforbundet - landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren»

Utdanningsforbundet er landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren med over 170.000 medlemmer – fra barnehage og grunnskole til videregående opplæring, høgskole, universitet og voksenopplæring. Vi er også landets nest største fagforening.

Publisert 21.11.2016

En aktiv samfunnsaktør

Vi er en profesjonsorganisasjon som representerer dyktige og bevisste yrkesutøvere med høy faglig og pedagogisk kompetanse.

Utdanningsforbundet er en tydelig samfunnsaktør som ønsker å påvirke samfunnsutviklingen. Vi er offensive og løsningsorienterte, og ønsker et samfunn preget av toleranse og respekt for ulikheter og mangfold. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer for å utvikle demokrati og toleranse i et flerkulturelt samfunn.

Våre verdier og prinsipper

Utdanningsforbundets verdier og prinsipper bygger på menneskerettighetene og demokratiske grunnverdier som frihet, likeverd og solidaritet. Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole hviler på. Formålet med barnehagen og skolen er fundert på en rekke grunnleggende verdier, som vi som profesjon må gi et praktisk meningsinnhold.

Grunnlaget for vårt arbeid er nedfelt i formålsparagrafen:

  • Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig profesjonsorganisasjon for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer.
  • Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og profesjons- og utdanningspolitiske spørsmål.
  • Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet.

Vi mener

Utdanningsforbundet er en tydelig politisk aktør, men er ikke partipolitisk. Vi har et bredt samfunnsengasjement og er aktive i samfunns- og utdanningsdebatten, blant annet som en sentral og viktig høringsinstans. Vi ønsker et utdanningssystem av høy kvalitet som tilbyr gratis og likeverdig utdanning til alle. Utdannings-, lønns- og samfunnspolitikk i tillegg til profesjonsetikk står sentralt i vårt arbeid som fagforening og profesjonsorganisasjon.

Vi arbeider blant annet for:

  • å styrke kvaliteten i utdanningen
  • gode lønns- og arbeidsvilkår
  • at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes ansvar og kompetanse
  • et godt arbeidsmiljø – både fysisk og psykososialt
  • at ledere i barnehage og skole skal gis muligheter til å være gode ledere
  • et barnehagetilbud til alle med høy kvalitet og høyt faglig innhold
  • en skole med høy kvalitet der alle skal få like muligheter til vekst og læring

Vår organisering

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Det holdes hvert fjerde år. Sentralstyret er den utøvende politiske myndigheten i landsmøteperioden, der sitter 13 medlemmer inkludert leder og de to nestlederne. Representantskapet, med 51 representanter, behandler saker av overordnet og prinsipiell betydning.

Forbundet har seks rådgivende utvalg, og medlemmene er ellers tilknyttet egne medlemsgrupper. Klubben er forbundets organisasjonsledd på arbeidsplassen. Vi har lokallag i hver kommune som bl.a. fører lokale lønnsforhandlinger med kommunen. Fylkeslaget er bindeledd mellom lokallaget og organisasjonen sentralt. Fylkesstyret gir råd, hjelp og skolering til lokallagene. Utdanningsforbundet er en demokratisk organisasjon med tillitsvalgte på alle organisasjonsnivå, og vi har stort sett en tillitsvalgt på arbeidsplasser der vi har medlemmer.

Internasjonalt engasjement

Utdanningsforbundet har et bredt internasjonalt engasjement, med medlemskap i den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International (EI). Forbundet er også sterkt engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid, der ett av målene er en bredere kvinnerepresentasjon i fagforeningene.

Hovedorganisasjonen Unio

Utdanningsforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio, med om lag 340.000 medlemmer. Unio har blant annet ansvar for de fleste sentrale lønnsoppgjørene. Unio har 12 medlemsforbund som i tillegg til Utdanningsforbundet, er Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, Akademikerforbundet, Det Norske Diakonforbund i tillegg Skatterevisorenes Forening, Det Norske Diakonforbund og Maskinistforbundet.
Du kan lese mer på unio.no.

Våre studentmedlemmer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er forbundets interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter. PS-medlemmene tar sikte på arbeid innen utdanningssystemet. PS arbeider blant annet for å heve kvaliteten på lærer- og pedagogutdanningene, og for å ivareta medlemmenes rettigheter tilknyttet studiesituasjonen.

Les mer på pedagogstudentene.no.

Kommunikasjonskanaler

På våre nettsider udf.no finner du nyheter og informasjon om politikken vår og annet aktuelt faktastoff blant annet om lønn og avtaler og annet fagstoff. Vi er aktive i sosiale medier, blant annet Facebook og Twitter. Vi utgir også flere nyhetsbrev rettet mot ulike medlemsgrupper: medlemmene, styrere i barnehagen og skoleledere. I tillegg får tillitsvalgte og ledermedlemmene bladet Forbundsnytt. Vi arrangerer også et bredt utvalg av kurs og konferanser.
Forbundet utgir også medlemsbladet Utdanning og fagtidsskriftene Bedre Skole, Første steg og Yrke.

Utdanningsforbundet i tall

Utdanningsforbundet organiserer over 170.000 medlemmer i hele utdanningsområdet:
Over 62.000 av medlemmene arbeider i grunnskolen og ca. 23.000 i barnehagen.
Rundt 18.000 medlemmer arbeider i videregående opplæring, og 1300 i høyere utdanning.
Vi organiserer rundt 8700 ledere i utdanningssystemet, over 14.500 studenter og vel 29.500 pensjonister.

Forbundet har rundt 14.000 tillitsvalgte på alle organisasjonsnivå i 19 fylker i tillegg til lokallag i alle kommuner. § Vi har medlemmer på rundt 12.000 arbeidsplasser.