Min første jobb som nyutdannet barnehagelærer

Denne brosjyren skal gi deg svar på en del av de vanligste spørsmålene du kanskje har som ny i barnehagelæreryrket. Den gir i tillegg informasjon om hvilken rolle en fagorganisasjon har. Dessuten sier den noe om hva Utdanningsforbundet arbeider for.

Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet barnehagelærer! Du er forhåpentligvis motivert med nye ideer og full av pågangsmot. Du har avsluttet en utdanning som gir deg et faglig og pedagogisk grunnlag og er nå rustet til å møte barna i deres hverdag. Du har mye å bidra med. Men som ny og fersk møter du kanskje også med en porsjon usikkerhet – og med noen spørsmål. Det er helt naturlig.

Barnehagelæreren trengs i barnehagen! Du har en viktig funksjon og rolle både i arbeidet sammen med barna, i samarbeid med andre ansatte og med foreldregruppen.

Jobben som barnehagelærer er både variert og morsom – men også krevende. Barnehagen er et verksted for barns læring, der de gjennom organiserte aktiviteter og fri lek skal utvikle seg til helhetlige og harmoniske mennesker. Her har barnehagelæreren et sentralt og viktig ansvar.

Som nyutdannet barnehagelærer er det viktig at du får en god start i yrket. Du skal ha innflytelse på jobben og mulighet til å påvirke lønnen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Denne brosjyren skal gi deg svar på en del av de vanligste spørsmålene du kanskje har som ny i yrket. Den gir i tillegg informasjon om hvilken rolle en fagorganisasjon har. Dessuten sier den noe om hva Utdanningsforbundet arbeider for.

Som medlem av en fagorganisasjon er du med i et fellesskap. Da står du også sterkere om du får problemer i arbeidsforholdet ditt. Du finner mer informasjon på Utdanningsforbundets nettsider (udf.no), eller ved å kontakte din tillitsvalgte.

Lykke til i jobben!

Steffen Handal, leder – Terje Skyvulstad, nestleder – Hege Valås, nestleder

Ny i jobben

Som nyutdannet barnehagelærer kan du forvente å få god oppfølging når du begynner å jobbe på den første arbeidsplassen din. Det har du krav på som arbeidstaker. Styrer har ansvar for å introdusere deg for rutiner og kolleger og hvem som er verneombud og tillitsvalgt.

Vi vet at du som nyutdannet har mange spørsmål med hensyn til lønn og arbeidsvilkår. På mange av spørsmålene er det ofte ikke et svar. Det henger blant annet sammen med at lønn og arbeidsvilkår ofte er avtalt i det som kalles tariffavtaler. Disse avtalene varierer noe i innhold fra tariffområde til tariffområde.

Du finner mye nyttig informasjon på våre nettsider.

Vi har blant annet en nettside om:

  • tariffavtaler (lønn, arbeidstid mv.)
  • ferie, permisjoner
  • ansettelse og oppsigelse
  • yrkesskade og sykepenger
  • likestilling og diskriminering
  • personvern og barns rettigheter
  • yrkesskade og pensjon
  • og andre tema som er viktig i ditt arbeidsforhold

De som er medlem i Utdanningsforbundet, eller har tenkt å bli det, anbefaler vi å ta kontakt med enten Utdanningsforbundets tillitsvalgt i barnehagen, eller tillitsvalgte i lokallaget ditt. De kan gi deg mer informasjon og hjelpe deg.

Under finner du litt informasjon om det som kan være viktig å sette seg inn i før du begynner i din nye jobb og når du er helt ny.

Arbeidsavtale

Som arbeidstaker har du krav på en avtale ved ansettelse (jf. arbeidsmiljøloven). Det gjelder både i kommunale og private barnehager. Arbeidsavtalen regulerer arbeidsforholdet ditt; som lønn, arbeidstid, ferie og pensjon. Du har rett til å få hjelp av en tillitsvalgt eller andre ved utarbeidelse og ev. endringer av arbeidsavtalen.

Ved ansettelse skal du kjenne til ansettelsesforholdet ditt, også om det er prøvetid. Den skal i tillegg si om stillingen er fast eller midlertidig, engasjement eller et vikariat. Er det prøvetid, skal du få vite hvor lang denne er. Det gjelder også mht. oppsigelsestid. Ved fast ansettelse er denne vanligvis tre måneder, mens den er én måned for et vikariat.

Arbeidstid

Ordinær arbeidstid er 37,5 timer pr. uke (dagtid). Innenfor denne tiden har barnehager med tariffavtale avsatt tid til planlegging og samarbeid. I mange barnehager har man definert at 33,5 timer av denne tiden skal legges til barnehagen.

Det er ulikt hvordan tiden til planlegging, for- etterarbeid og samarbeid organiseres i de ulike barnehagene. I noen barnehager bestemmer du når og hvor du skal gjøre dette arbeidet, mens i andre barnehager kan styrer være med på å bestemme dette.

Noen barnehager har regulert arbeidstiden i sin hovedtariffavtale (blant annet PBL, Spekter, Virke og FUS), mens andre har det regulert i egne særavtaler (KS, Oslo kommune og KA).

Du kan lese mer om dette på våre nettsider. Du kan også spørre tillitsvalgte i barnehagen din, eller i Utdanningsforbundets lokallag, hvordan denne tiden skal disponeres i din barnehage.

Lønn

Din lønn skal fastsettes ved ansettelse. Det er din utdanning, kompetanse og ansiennitet som bestemmer den laveste utregnet årslønn. Det er du som har ansvar for å legge frem nødvendig dokumentasjon på dette. Det er anledning til å avtale en høyere lønn ved tilsetting. Du kan lese mer i brosjyren «Lønn ved tilsetting» på våre nettsider.

Vær klar over at du ved ansettelse har anledning til å kreve høyere minimumsplassering av lønn for stillingen.

På våre nettsider kan du finne mer informasjon om lønn i vår lønnskalkulator.

Pensjon

Selv om du akkurat er ferdig utdannet, og kanskje er helt i begynnelsen av din yrkeskarriere håper vi du også følger med på dine pensjonsrettigheter. Disse er en del av dine lønns- og arbeidsvilkår.

For de aller fleste er folketrygden den viktigste delen av alderpensjonen. Denne er det Nav som har informasjon om.

Når det gjelder offentlig tjenestepensjon (som kommer i tillegg til folketrygden), finnes det mange ulike ordninger. Et skille går mellom offentlig og private barnehager.

Ansatte i de offentlige barnehagene (KS og Oslo kommune) har offentlig tjenestepensjon gjennom KLP eller lignende pensjonskasser.

Når det gjelder de private barnehagene (PBL, FUS, Spekter og Virke) har de som oftest andre ordninger enn i de offentlige. I de barnehagene hvor Utdanningsforbundet har tariffavtaler har vi stort sett tjenestepensjonsordninger som er tilsvarende de offentlige ordningene.

I de fleste barnehagene uten tariffavtaler er pensjonsordningene som oftest dårligere enn i de barnehagene vi har avtale om. Vi anbefaler at du spør om pensjon på din nye arbeidsplass.

Du kan lese mer om pensjon på våre nettsider også.

Den tillitsvalgte

Den tillitsvalgte er fagforeningens representant på arbeidsplassen. Hun skal ivareta medlemmenes behov der, og samtidig være kontaktledd til den hovedtillitsvalgte i kommunen/fylkeskommunen og til lokallaget i kommunen. Utdanningsforbundet har en tillitsvalgt på de fleste barnehager. Er det ikke det, kan du ta kontakt med lokallaget i kommunen – eller fylkeslaget for ansatte i Oslo.

Styrer er arbeidsgivers representant og som regel din nærmeste overordnede. Har du spørsmål om arbeidsforholdet ditt, er det naturlig å ta det opp med nærmeste overordnede eller den tillitsvalgte.

Hvor får jeg hjelp? Som nyansatt har du helt sikkert spørsmål om jobben din. Det er naturlig og viktig at du spør! Uavklarte spørsmål kan bli ryddet opp i, og du blir raskere trygg i jobben. Ta kontakt med styrer eller leder for spørsmål. Hvis du er medlem i Utdanningsforbundet kan du spørre vår tillitsvalgte på barnehagen du skal begynne å jobbe på, eller lokallaget i kommunen hvor arbeidsplassen din er.

Utdanningsforbundet

Med over 170.000 medlemmer er Utdanningsforbundet den største fagorganisasjonen for arbeidstakere i utdanningssystemet – og Norges nest største fagorganisasjon.

Utdanningsforbundets viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og dessuten i profesjonsspørsmål og utdanningspolitiske saker. Vi er en synlig premissleverandør i utvikling av kunnskapssamfunnet og en viktig arena for dialog om kvalitet i utdanningen.

Organisasjonen deltar aktivt i samfunnsdebatten og er talerør for viktige yrkesgrupper.

Det gir oss innflytelse og påvirkningskraft!

Utdanningsforbundet er medlem i hovedorganisasjonen Unio. Utdanningsforbundet ønsker også å satse på et større engasjement blant medlemmene – spesielt de unge, og har en handlingsplan for ungpolitikk.

Klubben er Utdanningsforbundets møteplass på arbeidsplassen. Der kan du som medlem, være med å påvirke organisasjonens synspunkter og krav, både på arbeidsplassen og lokalt og sentralt. Der deltar du også i valg av tillitsvalgt. Din medlemsaktivitet vil bidra til å utvikle Utdanningsforbundet og legge premisser for organisasjonens slagkraft og styrke.

  • Medlemsbladet Utdanning har aktuelt stoff om utdanningspolitiske spørsmål, tariff m.m. Bladet har egen nettside utdanningsnytt.no. Vi utgir også fagtidsskriftene Bedre skole, Første steg og Yrke. Du kan velge å få gratis abonnement på ett av disse i tillegg til bladet Utdanning. Fagtidsskriftet Spesialpedagogikk, som er et abonnementsblad, utgis også av forbundet.
  • Utdanningsforbundet har gunstige medlemsforsikringer i Tryg Forsikring.

I tillegg finnes flere andre medlemsfordeler.