Min første jobb som nyutdannet barnehagelærer

Denne brosjyren skal gi deg svar på en del av de vanligste spørsmålene du kanskje har som ny i barnehagelæreryrket. Den gir i tillegg informasjon om hvilken rolle en fagorganisasjon har. Dessuten sier den noe om hva Utdanningsforbundet arbeider for.

Last ned brosjyren «Min første jobb som nyutdannet barnehagelærer».

Min første jobb som nyutdannet barnehagelærer

Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet barnehagelærer!

Denne brosjyren skal gi deg svar på en del av de vanligste spørsmålene du kanskje har som ny i yrket. I tillegg gir den informasjon om hvilken rolle en fagorganisasjon har og om litt av det Utdanningsforbundet arbeider for.

Barnas utdanning starter i barnehagen og som barnehagelæreren blir du barnets første lærer. Du har en helt avgjørende rolle for at barnehagen skal kunne oppfylle forventningene i lov og rammeplan. Som barnehagelærer er du gitt ansvaret for å lede det pedagogiske arbeidet i din barnegruppe, i tråd med godt faglig skjønn, og for å veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.

Utdanningsforbundet arbeider for at du skal få de rammene du trenger for best mulig å kunne utføre dette viktige samfunnsoppdraget og for at dine faglige vurderinger skal lyttes til når avgjørelser skal fattes.

Som nyutdannet barnehagelærer er det viktig at du får en god start i yrket. Du skal ha innflytelse på jobben og mulighet til å påvirke lønn- og arbeidsvilkår, samt pedagogisk og organisatorisk utvikling av barnehage.

Som medlem av en fagorganisasjon er du med i et fellesskap. Da står du også sterkere om du får problemer i arbeidsforholdet ditt. Du finner mer informasjon på Utdanningsforbundets nettsider (udf.no), eller ved å kontakte din tillitsvalgte.  Vi ønsker deg lykke til i jobben og velkommen til å bli en del av profesjonsfellesskapet i Utdanningsforbundet.

Lykke til i jobben!

Steffen Handal, leder – Terje Skyvulstad, nestleder – Hege Valås, nestleder

Ny i jobben

Som nyutdannet barnehagelærer kan du forvente å få god oppfølging når du begynner å jobbe på den første arbeidsplassen din. Det har du krav på som arbeidstaker. Styrer har ansvar for at du får nødvendig oppfølging og for å introdusere deg for rutiner og kolleger og hvem som er verneombud og tillitsvalgt. 

Vi vet at du som nyutdannet har mange spørsmål med hensyn til lønn og arbeidsvilkår. På mange av spørsmålene er det ofte ikke ett svar. Det henger blant annet sammen med at lønn og arbeidsvilkår ofte er avtalt i det som kalles tariffavtaler. Disse avtalene varierer noe i innhold fra tariffområde til tariffområde.

Du finner mye nyttig informasjon på våre nettsider (udf.no).

Vi har blant annet en nettside om:

 • tariffavtaler (lønn, arbeidstid mv.)
 • ferie, permisjoner
 • ansettelse og oppsigelse
 • yrkesskade og sykepenger
 • likestilling og diskriminering
 • personvern og barns rettigheter
 • yrkesskade og pensjon
 • og andre tema som er viktig i ditt arbeidsforhold:
  veiledning av nyutdannede
  profesjonsetikk

Dersom du er eller ønsker å bli medlem i Utdanningsforbundet, anbefaler vi deg å ta kontakt med enten Utdanningsforbundets tillitsvalgte i barnehagen, eller tillitsvalgte i lokallaget ditt. De kan gi deg mer informasjon og hjelpe deg. 

Under finner du litt informasjon om det som kan være viktig å sette seg inn i før du begynner i din nye jobb og når du er helt ny.

Arbeidsavtale

Som arbeidstaker har du krav på en avtale ved ansettelse (jf. arbeidsmiljøloven). Det gjelder både i kommunale og private barnehager. Arbeidsavtalen regulerer arbeidsforholdet ditt; som lønn, arbeidstid, ferie og pensjon. Du har rett til å få hjelp av en tillitsvalgt eller andre ved utarbeiding og ev. endringer av arbeidsavtalen.

Ved ansettelse skal du kjenne til ansettelsesforholdet ditt, også om det er prøvetid. Den skal i tillegg si om stillingen er fast eller midlertidig, engasjement eller et vikariat. Er det prøvetid, skal du få vite hvor lang denne er. Det gjelder også mht. oppsigelsestid. Ved fast ansettelse er denne vanligvis tre måneder, mens den er én måned for et vikariat.

Arbeidstid

Ordinær arbeidstid er 37,5 timer pr. uke (dagtid). Innenfor denne tiden har barnehager med tariffavtale avsatt tid til planlegging og samarbeid. I mange barnehager har man definert at 33,5 timer av denne tiden skal legges til barnehagen.

Det er ulikt hvordan tiden til planlegging, for- etterarbeid og samarbeid organiseres i de ulike barnehagene. I noen barnehager bestemmer du når og hvor du skal gjøre dette arbeidet, mens i andre barnehager kan styrer være med på å bestemme dette. Noen barnehager har regulert arbeidstiden i sin hovedtariffavtale (blant annet PBL, Spekter, Virke og FUS), mens andre har det regulert i egne særavtaler (KS, Oslo kommune og KA).

Du kan lese mer om dette på våre nettsider.

Du kan også spørre tillitsvalgte i barnehagen din, eller i Utdanningsforbundets lokallag, hvordan denne tiden skal disponeres i din barnehage.

Lønn

Din lønn skal fastsettes ved ansettelse. Det er din utdanning, kompetanse og ansiennitet som bestemmer den laveste utregnet årslønn. Det er du som har ansvar for å legge frem nødvendig dokumentasjon på dette. Det er anledning til å be om og avtale en høyere lønn ved tilsetting. Du kan lese mer i brosjyren «Lønn ved tilsetting» på våre nettsider.

På våre nettsider kan du finne mer informasjon om lønn i vår lønnskalkulator.

Pensjon

Selv om du akkurat er ferdig utdannet, og kanskje er helt i begynnelsen av din yrkeskarriere, håper vi du også følger med på dine pensjonsrettigheter. Disse er en del av dine lønns- og arbeidsvilkår.

For de aller fleste er folketrygden den viktigste delen av alderpensjonen.

Denne er det Nav som har informasjon om. (nav.no)

Når det gjelder offentlig tjenestepensjon (som kommer i tillegg til folketrygden), finnes det mange ulike ordninger. Et skille går mellom offentlig og private barnehager.

Ansatte i de offentlige barnehagene (KS og Oslo kommune) har offentlig tjenestepensjon gjennom KLP (klp.no) eller lignende pensjonskasser.

Når det gjelder de private barnehagene (PBL, FUS, Spekter og Virke) har de som oftest andre ordninger enn i de offentlige.

I de barnehagene hvor Utdanningsforbundet har tariffavtaler har vi stort sett tjenestepensjonsordninger som er tilsvarende de offentlige ordningene.

I de fleste barnehagene uten tariffavtaler er pensjonsordningene som oftest dårligere enn i de barnehagene vi har avtale med. Vi anbefaler at du spør om pensjon på din nye arbeidsplass.

Du kan lese mer om pensjon på våre nettsider også.

Profesjonsfaglig veiledning

Det er forventet at arbeidsgiver tilbyr deg profesjonsfaglig veiledning i tråd med nasjonale prinsipper for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole.

Veiledningstilbudene vil variere ut fra lokale prioriteringer og hensyn, men det skal være en planlagt, systematisk og strukturert prosess som gjennomføres individuelt og i gruppe med en kvalifisert veileder.

Hvis du ikke får tilbud om veiledning, ber vi deg ta kontakt med tillitsvalgte på din arbeidsplass og eventuelt lokallaget.

Den tillitsvalgte

Hvor får jeg hjelp? Som nyansatt har du helt sikkert spørsmål om jobben din. Det er naturlig og viktig at du spør! Uavklarte spørsmål kan bli ryddet opp i, og du blir raskere trygg i jobben. Ta kontakt med styrer eller leder for spørsmål. Hvis du er medlem i Utdanningsforbundet, kan du spørre vår tillitsvalgte ved barnehagen du skal begynne å jobbe i, eller lokallaget i kommunen hvor arbeidsplassen din er.

Den tillitsvalgte er fagforeningens representant på arbeidsplassen. Hun skal ivareta medlemmenes behov der, og samtidig være kontaktledd til den hovedtillitsvalgte i kommunen/fylkeskommunen og til lokallaget i kommunen. Utdanningsforbundet har en tillitsvalgt på de fleste barnehager. Er det ikke det, kan du ta kontakt med lokallaget i kommunen. Hvis du jobber i Oslo, er det fylkeslaget du forholder deg til.

Styrer er arbeidsgivers representant og som regel din nærmeste overordnede. Har du spørsmål om arbeidsforholdet ditt, er det naturlig å ta det opp med nærmeste overordnede eller den tillitsvalgte.

Utdanningsforbundet

Med over 190.000 medlemmer er Utdanningsforbundet den største fagorganisasjonen for arbeidstakere i utdanningssystemet – og Norges nest største fagorganisasjon.

Utdanningsforbundets viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og dessuten i profesjonsspørsmål og utdanningspolitiske saker. Vi er en synlig premissleverandør i utvikling av kunnskapssamfunnet og en viktig arena for dialog om kvalitet i utdanningen. 

Organisasjonen deltar aktivt i samfunnsdebatten og er talerør for viktige yrkesgrupper. Det gir oss innflytelse og påvirkningskraft!

Utdanningsforbundet er medlem i hovedorganisasjonen Unio (unio.no).

Utdanningsforbundet er en lærende profesjonsorganisasjon der danning og oppdragelse, faglig kunnskap og kunnskapsformidling er sentrale arbeidsområder. I tillegg står egenutvikling sentralt – individuelt og i profesjonelle læringsfellesskap.

Utdanningsforbundet bidrar på denne måten til å legge til rette for medlemmenes profesjonsutvikling.

Utdanningsforbundet ønsker også å satse på et større engasjement blant medlemmene – spesielt de unge, og har en handlingsplan for ungpolitikk.

Klubben er Utdanningsforbundets møteplass på arbeidsplassen. Der kan du som medlem, være med å påvirke organisasjonens synspunkter og krav, både på arbeidsplassen og lokalt og sentralt. Der deltar du også i valg av tillitsvalgt.

Din medlemsaktivitet vil bidra til å utvikle Utdanningsforbundet og legge premisser for organisasjonens slagkraft og styrke.

 • udf.no har daglige nyheter om organisasjonen og det utdanningspolitiske feltet. Her finner du også informasjon om forbundets politikk, lønns- og arbeidsvilkår, våre publikasjoner m.m. Vi er aktive i sosiale medier og oppdaterer følgere jevnlig på Facebook og Twitter.
 • Medlemsbladet Utdanning har aktuelt stoff om utdanningspolitiske spørsmål, tariff m.m. Bladet har egen nettside utdanningsnytt.no. Vi utgir også fagtidsskriftene Bedre skole, Første steg og Yrke. Du kan velge å få gratis abonnement på ett av disse i tillegg til bladet Utdanning. Fagtidsskriftet Spesialpedagogikk, som er et abonnementsblad, utgis også av forbundet.
 • For deg som er medlem har vi mange gode fordeler. Billig forsikring, lav rente på bil- og boliglån, stipendordninger, kurs og juridisk hjelp er noen av godene du kan benytte deg av. Les mer på udf.no.