Krev din plass

Har du en tilfredsstillende kontorplass? En brosjyre fra Utdanningsforbundet om hvordan en kontorplass i skole og barnehage skal være – og hva du kan gjøre om ikke kravene oppfylles.

Hvordan skal kontorplassen din være utformet?

Arbeidstilsynet har slått fast at kravene til kontorplasser for lærere, både i barnehagen og skolen, er de samme som for andre yrkesgrupper.

Arbeidstilsynet påpeker derfor at:

 • Hver kontorplass bør ha et gulvareal på minst seks kvadratmeter, ikke fire kvadratmeter – som var normen fram til 2005. Dette gjelder både enkeltkontorer og felleskontorer eller kontorlandskap. Møterom, stillerom, ganger og lignende skal ikke tas med i beregningen av dette arealet.
 • Hvis mindre enn seks kvadratmeter skal godtas må en totalvurdering innebære at kontorplassen fortsatt er fullt forsvarlig og gir plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser.

Flere kompenserende tiltak spiller i så fall inn, for eksempel:

 • umiddelbar nærhet til vrimleareal eller stillerom.
 • godt faglig fundert og bevisst utforming og innredning av selve arbeidsrommet.

Merk ellers at krav i loven til spiserom/pauserom, dagslys, utsyn, ventilasjon med videre aldri vil kunne begrunne avvik fra normen.

 • Arbeidsplassforskriften sier at«arbeidsplasser skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker». Det innebærer blant annet at du skal kunne sitte og arbeide bekvemt, og ikke minst at det må tas hensyn til «arbeidets art»: Det vil i praksis si at du må kunne jobbe uforstyrret og konsentrert.
 • Plassen din skal være tilgjengelig når du trenger den, og den skal være praktisk. Du skal ha lett tilgang til egne arbeidssaker, som egne bøker og annet arbeidsverktøy, og det skal være PC og telefon i umiddelbar nærhet.
 • Kontorplassen skal ha tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt. Den skal selvsagt også være beskyttet mot giftige og/eller helsefarlige stoffer.
 • Det er dessuten viktig med tilfredsstillende belysning – hver kontorplass skal ha både dagslys og utsyn. For å oppfylle dette kravet bør ingen faste arbeidsplasser ligge mer enn ti meter fra et vindu. En undersøkelse Respons analyse gjorde for Utdanningsforbundet våren 2014 viste at hele 54 prosent av lærerne i skoleverket har kontorforhold som er for dårlige til at de kan arbeide godt og effektivt når de sitter på jobben.

Hva hvis kontorplassen ikke oppfyller kravene?

Ta først kontakt med din nærmeste leder. Om dette ikke fører fram, må du ta initiativ til følgende formelle prosesser:

 • Kontakt verneombud og tillitsvalgt. Vurdering av kontorplasser er i hovedsak et arbeidsmiljøspørsmål, og ligger derfor innenfor verneombudets oppgaver. Arbeidstilsynet vil også være behjelpelig om du lurer på noe, de kan ringes på telefonnummer 815 48 222.
 • Verneombud og/eller tillitsvalgt bør be om et møte med øverste leder på arbeidsplassen din, vanligvis rektor/ styrer.
 • Verneombud og/eller tillitsvalgt og øverste leder bør så lage en handlingsplan for hvordan dere skal få funksjonelle og bekvemme kontorplasser. Oppfølging av planen og iverksetting av tiltak er arbeidsgivers ansvar.
 • Det er viktig at du sender avviksmelding til lederen din. Det skal finnes et elektronisk avvikssystem på arbeidsplassen din, hvis ikke kan du bruke skjemaet på siste side i brosjyren. Verneombud eller tillitsvalgt kan bistå deg hvis du er i tvil om hvordan du skal melde avvik. Husk at melder alltid skal ha tilbakemelding på saksgangen når et avvik er rapportert.
 • Hvis verneombud, tillitsvalgt og leder (styrer/rektor) er uenige om kravene er oppfylt, må Arbeidstilsynet kontaktes.
 • Blir ikke forholdene utbedret til tross for enighet? Meld saken på nytt til øverste leder (rektor/styrer)! Blir kontorplassen fortsatt ikke utbedret må verneombudet, eventuelt tillitsvalgt, ta saken videre til hovedvernombudet eller arbeidsmiljøutvalget (AMU) – og eventuelt Arbeidstilsynet. Dette kan bli en tidkrevende prosess, men ikke gi opp! I 2013 gjorde Respons Analyse en undersøkelse blant våre medlemmer i barnehagesektoren. Bare 28 prosent svarte at de hadde et egnet, avskjermet kontor i barnehagen der de kunne arbeide i ro når det passet dem.

Avviksrapport

En avviksrapport kan fylles ut i skjemaet, som er på baksiden av brosjyren. Brosjyren kan lastes ned ifra lenken.