Arbeider du i en privat skole – har skolen tariffavtale?

Utdanningsforbundet

Med over 180 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjonen. Vi organiserer medlemmer fra barnehage og skole til høyere utdanning. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten, og er talerør for landets viktigste yrkesgrupper – barnehagelærere og lærere. Det gir styrke og makt!

Hvem kan bli medlem?

 • Pedagogisk personale med godkjent pedagogisk utdanning
 • Studenter ved høgskoler og universitet innenfor studier som gir kompetanse som ovenfor
 • Pensjonister og trygdede som har vært medlemmer som yrkesaktive
 • Andre kan, etter særskilt søknad, få medlemskap innvilget av sentralstyret.

Du skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår

Arbeidslivet er preget av omstillinger. Som medlem i Utdanningsforbundet får du
råd og hjelp, om nødvendig fra jurist, i saker som angår stillingen din. Det kan være
tolking av avtaler, uenighet om lønnsutbetaling, overtallighet eller ved oppsigelse/
avskjed og lignende.

Som medlem kan Utdanningsforbundet føre forhandlinger for deg når det gjelder
lønns- og arbeidsvilkår. Det kan skje dersom Utdanningsforbundet oppretter en
tariffavtale med din arbeidsgiver.

Lønnspolitiske mål

 • Alle medlemmer må omfattes av tariff- og pensjonsavtale
 • Heving av medlemmenes lønnsnivå
 • Alle medlemmer skal sikres årlig lønnsutvikling
 • Utdanning må gi bedre lønnsuttelling – det skal lønne seg å investere i egen utdanning
 • Lønn skal baseres på utdanning, kompetanse og ansvar
 • Lederlønn skal samsvare med lederansvar, størrelse på driftsenheten og sikre god rekruttering
 • Ledere skal vanligvis lønnes høyere enn dem de leder

Private skoler med rett til statsstøtte (friskoleloven)

De fleste private skolene i Norge er godkjent etter friskoleloven og mottar statlig
støtte etter denne. Støtten utgjør 85 prosent av vanlige driftsutgifter til all godkjent
undervisning. Friskoleloven krever at skolens undervisningspersonale skal ha
rett til samme lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler. Denne
retten er individuell, og binder ikke skoleeier automatisk til å gi et slikt tilbud. En del private skoler krever at lærerne, for å få tilsetting, frasier seg retten til de
samme lønns- og arbeidsvilkår som i offentlig skole.

Ofte følger private skoleeiere tariffavtalene som gjelder i den offentlige skolen,
men en del private skoler har et lavere lønnsnivå. Private skoler følger heller ikke
alltid opp lønnstillegg som gis ved lokale forhandlinger, i samme grad som i den
offentlige skolen.

Hvorfor tariffavtale?

Kollektive avtaler gir tryggere og mer forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår for den
enkelte arbeidstaker og er med på å sikre medbestemmelse på arbeidsplassen.

Utdanningsforbundet mener det er viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker å
vite hvilke rettigheter og plikter de har overfor hverandre. Det er viktig å etablere
et system der en tillitsvalgt kan opptre på vegne av alle arbeidstakerne som er
medlem i en organisasjon. En slik ordning er rasjonell i forhold til at arbeidsgiver
ellers må inngå avtaler med hver enkelt arbeidstaker.

I Norge er det bred enighet om at lønns- og arbeidsvilkår skal fastsettes gjennom
tariffavtaler. De fleste private skoler mottar statlig støtte. Utdanningsforbundet
mener derfor at en tariffavtale skal være en forutsetning for å få offentlig tilskudd
til skoledrift.

Lønns- og arbeidsvilkår

En tariffavtale gir deg rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Din arbeidsgiver skal ikke alene kunne bestemme hvilke arbeidsvilkår og hva slags lønn du skal ha.

Viktige elementer i en tariffavtale

 • Pensjonsavtale
 • Gjennomføring av forhandlinger
 • Lønnsutvikling i samsvar med den offentlige skolen
 • Oppfølging og videre behandling i saker der arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer til enighet

Medbestemmelse

En tariffavtale gir rett til medbestemmelse for ansatte. Det er den tillitsvalgte som
ivaretar denne rettigheten. Det gir trygge og gode arbeidsforhold i skolen og gir
samtidig mulighet til å påvike egne arbeidsforhold. Gode arbeidsforhold fører igjen
til større stabilitet blant personalet. Resultatet blir fornøyde elever og foreldre.

Hvordan inngå tariffavtale?

For å kunne kreve en tariffavtale for undervisningspersonalet ved en privat skole er
det viktig at Utdanningsforbundet har mange engasjerte medlemmer ved skolen.
Meld deg inn i Utdanningsforbundet dersom du ikke allerede er medlem! Våre lokal- og fylkeslag kan da kreve forhandlinger med skoleeier om å inngå tariffavtale.

Sjekk om skolen har tariffavtale

Hvis du er usikker på om skolen har tariffavtale, kan du sjekke på udf.no/tariffavtaler

Aktuelle arbeidsgiverorganisasjoner er Virke eller NHO/Abelia.
Arbeidsgiverorganisasjoner gir i tillegg råd og veiledning til sine medlemmer.

Dersom skoleeier ikke ønsker å være medlem av en sentral arbeidsgiverorganisasjon, kan Utdanningsforbundet inngå en standard tariffavtale.

Du finner mer informasjon på udf.no