Arbeider du i en privat barnehage – har barnehagen tariffavtale?

Utdanningsforbundet 

Med over 180 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra barnehage og skole til høyere utdanning. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten, og er talerør for landets viktigste yrkesgrupper – barnehagelærere og lærere. Det gir styrke og makt!

Hvem kan bli medlem?

 • Pedagogisk personale med godkjent pedagogisk utdanning
 • Studenter ved høgskoler og universitet innenfor studier som gir kompetanse som ovenfor
 • Pensjonister og trygdede som har vært medlemmer som yrkesaktive
 • Andre kan, etter særskilt søknad, få medlemskap innvilget av sentralstyret

Du skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår

Arbeidslivet er preget av omstillinger. Som medlem i Utdanningsforbundet får du
råd og hjelp, om nødvendig fra jurist, i saker som angår stillingen din. Det kan være
tolking av avtaler, uenighet om lønnsutbetaling, overtallighet eller ved oppsigelse/
avskjed og lignende.

Som medlem kan Utdanningsforbundet føre forhandlinger for deg når det gjelder
lønns- og arbeidsvilkår. Det kan skje dersom Utdanningsforbundet oppretter en
tariffavtale med din arbeidsgiver.

Lønnspolitiske mål

 • Alle medlemmer må omfattes av tariff- og pensjonsavtale
 • Heving av medlemmenes lønnsnivå
 • Alle medlemmer skal sikres årlig lønnsutvikling
 • Utdanning må gi bedre lønnsuttelling – det skal lønne seg å investere i egen utdanning
 • Lønn skal baseres på utdanning, kompetanse og ansvar
 • Lederlønn skal samsvare med lederansvar og sikre god rekruttering
 • Ledere skal vanligvis lønnes høyere enn dem de leder

Hvorfor tariffavtale?

Kollektive avtaler gir tryggere og mer forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår for den
enkelte arbeidstaker og er med på å sikre medbestemmelse på arbeidsplassen.

Utdanningsforbundet mener det er viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker å
vite hvilke rettigheter og plikter de har overfor hverandre. Det er viktig å etablere
et system der en tillitsvalgt kan opptre på vegne av alle arbeidstakerne som er
medlem i en organisasjon. En slik ordning er rasjonell i forhold til at arbeidsgiver
ellers må inngå avtaler med hver enkelt arbeidstaker.

I Norge er det bred enighet om at lønns- og arbeidsvilkår skal fastsettes gjennom tariffavtaler. Utdanningsforbundet mener at en tariff- og pensjonsavtale skal være en forutsetning for å få offentlig tilskudd til barnehagedrift.

Lønns- og arbeidsvilkår

En tariffavtale gir deg rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Din arbeidsgiver skal ikke alene kunne bestemme hvilke arbeidsvilkår og hva slags lønn du skal ha.

Viktige elementer i en tariffavtale

 • Pensjon
 • Rett til lønn under foreldrepermisjon og ammefri
 • Tid til å ivareta lederoppgaver
 • Tid til for- og etterarbeid og planlegging

Gjennom en tariffavtale sikres også videre behandling av saker der arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer til enighet.

Medbestemmelse

En tariffavtale gir rett til medbestemmelse for de ansatte. Det er den tillitsvalgte
som ivaretar denne rettigheten. Det gir trygge og gode arbeidsforhold i barnehagen
og gir samtidig mulighet til å påvirke eget arbeidsforhold. Gode arbeidsforhold
fører igjen til større stabilitet blant personalet. Resultatet er fornøyde barn
og foreldre.

Hvordan inngå tariffavtale?

For å kunne kreve en tariffavtale for personalet i en privat barnehage, er det viktig
at Utdanningsforbundet har mange engasjerte medlemmer i barnehagen.

Meld deg inn i Utdanningsforbundet dersom du ikke allerede er medlem!
Våre lokal- og fylkeslag kan da kreve forhandlinger med barnehageeier om
å inngå tariffavtale.

Sjekk om barnehagen har tariffavtale
Hvis du er usikker på om barnehagen har tariffavtale, kan du sjekke det
på udf.no/tariffavtale

Flere arbeidsgiverorganisasjoner

Som medlem i en sentral arbeidsgiverorganisasjon, har barnehageeier et sted
å søke råd og veiledning.

Aktuelle arbeidsgiverorganisasjoner er for eksempel PBL (Private Barnehagers
Landsforbund) eller Virke.

Dersom barnehageeier ikke ønsker å melde seg inn i en sentral arbeidsgiverorganisasjon, kan Utdanningsforbundet inngå en sentral standard tariffavtale med barnehageeier.

Du finner mer informasjon på udf.no.