Voksnes muligheter til å ta videregående opplæring

Liedutvalget har viet et eget kapittel til videregående opplæring for voksne i første delrapport (NOU 2018:15), og varsler at de i hovedrapporten vil se nærmere på om dagens voksenopplæringstilbud tar høyde for at voksengruppen har endret seg de siste årene.

Samfunnets behov for voksnes kompetanse øker, og utvalget spør om dette tas tilstrekkelig på alvor. Utvalget er også bekymret for at mange voksne ikke har fullført videregående opplæring og at denne gruppen har økt risiko for utenforskap fordi arbeidslivet blir stadig mer spesialisert og kompetansekrevende.

Utvalget peker på at deltakere i voksenopplæringen er en mer mangfoldig gruppe enn tidligere og at innvandrere utgjør en stadig større del av nedslagsfeltet. Svake norskferdigheter trekkes frem som en stor utfordring i dagens voksenopplæring.

Utdanningsforbundet har ved flere anledninger tatt til orde for at voksenopplæringen må styrkes og tilpasses bedre til de ulike gruppene som har behov for voksenopplæring. Voksne må få rett til undervisning av lærere med godkjent lærerutdanning samt lovfestet rett til rådgivning på lik linje med barn og unge.
Utdanningsforbundet mener også at voksne må få rett til kontaktlærer for å sikre nødvendig oppfølging.

Det stilles i dag ingen krav til kompetanse i norsk for å ha voksenrett. Innvandrere kan med utgangspunkt i voksenretten starte videregående opplæring uten at de får et opplegg som er tilpasset manglende norskkunnskaper. Svake norskkunnskaper er en utfordring når det gjelder læreplasser, deltakelse i arbeidslivet og for å kunne fortsette i et høyere utdanningsløp.

Til diskusjon

  • Hva mener du er viktigst for at flere voksne skal få styrket sin mulighet til å delta og lykkes i videregående opplæring?
  • Hvordan kan vi sikre at flere voksne blir kjent med voksenopplæringstilbudet og sin egen rett til voksenopplæring?
  • Bør det stilles krav til at voksne har norskferdigheter på et minimumsnivå for å kunne delta i videregående opplæring?