Videregående skoler trenger bedre utstyr og råvarer

Videregående skoler må ha oppdatert utstyr og råvarer for å kunne gi relevant undervisning som svarer til mål i læreplaner og oppfyller krav som settes i arbeidsmiljøloven og i internasjonale konvensjoner.

Tilgang til oppdatert utstyr er spesielt viktig for at elever på yrkesfag får nødvendige ferdigheter og kompetanse til å møte oppgaver og forventninger i arbeidslivet, både som lærlinger og arbeidstakere. Behovet for oppdatert utstyr vil forsterkes med innføring av fagfornyelsen, med nye læreplaner som har et sterkere fokus på dybdelæring og faglig fordypning.

Det har lenge vært kjent at videregående skole er underfinansiert, noe som spesielt rammer de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som trenger kostnadskrevende utstyr og har et stort behov for råvarer i undervisningen.

Dette bekreftes i nye forskningsrapporter som viser at utstyret ved mange skoler er utdatert. Samtidig vet vi at enkelte skoler ikke følger opp HMS-krav godt nok. Utdanningsforbundet mener at det er et offentlig ansvar å sikre at skolene har nødvendig utstyr og råvarer både for å kunne gi relevant opplæring og ivareta elevenes sikkerhet, og vil at det innføres en minimumspott til utstyr som finansieres over statsbudsjettet.

Samtidig er det viktig at tillitsvalgte følger opp utstyrssituasjonen på den enkelte skole og at det etableres gode samarbeidsarenaer mellom skoler, skoleeiere og det lokale arbeidsliv.

Til diskusjon

  1. Hvordan kan tillitsvalgte, lærere og ledere i samarbeid bidra til å styrke utstyrs – og råvaresituasjonen på skolene?
  2. Hva trenger tillitsvalgte i sitt arbeid for følge opp utstyrssituasjonen?
  3. Hvordan kan tillitsvalgte sammen med lærere, skoleleder og skoleeier ivareta elevenes sikkerhet og sørge for at HMS-krav følges opp på den enkelte skole?
  4. Hvordan kan tillitsvalgte og lærere bidra til å etablere gode samarbeidsarenaer mellom skoler og arbeidsliv for å sikre relevant opplæring og felles forståelse for læreplanen?