Rådgiverrollen i videregående opplæring

Liedutvalget bygger videre på det gode arbeidet gjort av Kjærgårdutvalget knyttet til karriereveiledning og løfter frem rådgiverne som viktige aktører i møte med elevene i videregående opplæring.

Utdanningsforbundet mener det er viktig at utvalget løfter frem rådgivernes rolle og funksjon i det videre arbeidet, med spesiell vekt på lærlingenes og voksnes rettigheter.
Både utdannings- og yrkesrådgivere samt sosialpedagogiske rådgivere har fått et økende antall oppgaver. De gjør en viktig jobb med å forebygge frafall og øke gjennomføring, møte elevenes psykososiale utfordringer, og legge til rette for gode karrierevalg. Flere forskningsrapporter løfter frem at kompleksiteten i rådgivernes ansvarsområde har økt, blant annet ved at de har fått mer administrativt og systemrettet ansvar, uten at tidsressursen har økt tilsvarende. Mange rådgivere opplever at det sosialpedagogiske arbeidet har økt i omfang, og at de ikke får nok tid sammen med elevene. I lys av fagfornyelsen vil rådgiverne kunne få viktige oppgaver knyttet til de tverrgående temaene i fagfornyelsen, kanskje spesielt arbeid med livsmestring og elevenes psykiske helse. For å komme dette i møte trengs det grundige diskusjoner knyttet til både tids- ressurs, ansvarsfordeling, kompetanse og rådgivernes rolle i videregående opplæring.

Til diskusjon

  • Hvordan kan vi i større grad synliggjøre og støtte opp under det viktige arbeidet som rådgivere i skolen gjør?
  • Hvilke lovendringer trengs for å sørge for tilstrekkelige rettigheter til rådgiver for ulike grupper?
  • Hvilke elementer ved rådgiverrollen er spesielt viktige i videregående opplæring?