Økonomi og forholdet mellom regelverk og tilbud

Den første delrapporten fra Liedutvalget er omfattende og gir et godt bilde av videregående opplæring slik det er nedfelt i lov- og regelverk.

Det er imidlertid en svakhet ved rapporten at den faktiske tilstanden i videregående opplæring ikke er beskrevet i særlig grad. Dette vil Utdanningsforbundet løfte fram i det neste innspillet vårt til utvalget.

Liedutvalget varsler også store potensielle endringer i videregående opplæring som vil kunne ha økonomiske konsekvenser for fylkeskommunene og de videregående skolene. I Utdanningsforbundets neste innspill vil vi løfte frem økonomi som tema og identifisere områder vi mener bør vies særlig oppmerksomhet.

 

Til diskusjon

  • Kjenner du til områder der det er et sprik mellom videregående opplæring slik det er nedfelt i lov- og regelverk og den faktiske tilstanden ute i skolen/lærebedrift? På hvilke områder gjør tilstanden i praksisfeltet det vanskelig å realisere intensjonene i lov- og regelverk?
  • Hva kan eventuelt gjøres for å redusere spriket mellom intensjon og realitet i videregående opplæring?
  • Hvordan påvirker de økonomiske rammebetingelsene dagens videregående opplæring?
  • Bør spørsmål knyttet til økonomi ha en viktig plass i diskusjonen om hvordan vi kan styrke videregående opplæring?
  • Hvilke temaer og områder er det spesielt viktig å se i sammenheng med de økonomiske rammene?