Et helhetlig pedagogisk støttesystem

Som en oppfølging av rapporten fra ekspertgruppen om «inkluderende felleskap for barn og unge», har Utdanningsforbundet vedtatt 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem. Prinsippene retter seg mot alle medlemsgrupper, og handler om å tenke helhetlig på kompetanse og ivaretakelse av alle barnehagebarn, elever og voksne i utdanningsløpet.

Prinsipp nr. 5

Et pedagogisk støttesystem i barnehagen skal minst utgjøre en spesialpedagog. Et pedagogisk støttesystem i skolen skal minst utgjøre en helsesykepleier, en sosiallærer/rådgiver og en spesialpedagog med undervisningskompetanse / lærer med spesialpedagogisk kompetanse.

Utdanningsforbundet har i arbeidet med laget rundt barnehagebarnet, eleven og læreren løftet frem viktigheten av og behovet for sosialpedagogisk, spesialpedagogisk og helsefaglig kompetanse i alle barnehager og skoler. Det er i dag ingen krav om spesialpedagogisk kompetanse for å gi spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, noe som resulterer i høy bruk av assistenter og lærere uten relevant kompetanse. Dette svekker kvaliteten på den hjelpen og undervisningen som blir gitt barn og elever. Uten høy, relevant og tilgjengelig kompetanse blir ikke den individuelle retten barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging har i dag ivaretatt.

Når den nødvendige kompetansen ikke finnes på skolene og i barnehagene, må lærerne få hjelp utenfra. Erfaringen er at jo lenger unna kompetansen er, desto mer utilgjengelig er den. Et av målene for stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, er å få kompetansen nærmere de som trenger den – og dermed inn i den enkelte barnehage og skole.

Til diskusjon

  1. Hvordan kan din barnehage/din skole organisere et pedagogisk støttesystem ut med de ressursene som finnes ved barnehagen/skolen?
  2. Hvilke ressurser må tilføres?
  3. Hvilken kompetanse trenger en spesialpedagog?
    • Hvilken kompetanse skal denne tittelen romme?
  4. Hvordan bør et pedagogisk støttesystem jobbe ved din barnehage/skole for å kunne følge opp og ivareta barnehagebarn, elever og lærere?
  5. Et pedagogisk støttesystem skal være fleksibelt, noe som innebærer at ikke alle timer kan bindes opp av en timeplan.
    • Hvordan kan dette løses i praksis ved din skole?

Kilde: Thomas Nordahl mfl. 2018.