Partssamarbeid om skoleutvikling

Utdanningsforbundet har sammen med KS og Skolelederforundet laget et artikkelhefte om «Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole».

Eirik J. Irgens peker i sin artikkel på den nordiske samarbeidsmodellen, som kjennetegnes av en demokratisk tradisjon for ledelse, involvering av fagforeninger og ansattes medvirkning og medbestemmelse.

Les gjerne artikkelen til Irgens som bakgrunn for diskusjonen. Han argumenterer blant annet for at vi gjennom partssamarbeid kan oppnå bedre forankring og større medvirkning og lykkes enda bedre med å utvikle skolen, men at dette også kan utfordre rolleforståelsen til så vel ledere som tillitsvalgte.

Innledende spørsmål:

  • Hvilke muligheter/hvilket potensial gir den nordiske samarbeidsmodellen i arbeidslivet til samarbeid mellom skoleledere og tillitsvalgte om skoleutvikling?

Til diskusjon:

  1. Hvordan kan vi på vår arbeidsplass oppnå bedre medvirkning i utviklingsarbeid?
  2. Hva kan den tillitsvalgtes rolle være i dette arbeidet?
  3. Hvilke endringer må gjøres i vårt formelle samarbeid?
  4. Hva blir ledelsens rolle?
  5. Hvilke rutiner har vi på skolen for å legge til rette for godt læringsarbeid?
  6. Hvordan bruker vi fellestiden til beste for elevenes læring?
  7. Hvilke samhandlingsrutiner må videreutvikles?