Makt og tillit

Utdanningsforbundet har sammen med KS og Skolelederforundet laget et artikkelhefte om «Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole».

Aslaug Kristiansen vektlegger i sin artikkel betydningen av tillit for å skape et godt arbeids- og læringsmiljø. Hun peker på spenningsforholdet mellom maktutøvelse og tillit.

Les gjerne artikkelen til Kristiansen som bakgrunn for diskusjonen. Hun skriver at: for det første så kan ikke tillit utvikles eller være et resultat av leders intensjoner, for det andre så kan tillit svekkes når fellesskapsprosesser brytes opp. For det tredje kan maktbruk i form av økt styring og kontroll svekke tillitsutøvelsen i organisasjonen.

Innledende spørsmål

  • Hva kan spenningsforholdet mellom makt og tillit bety for utfordringen med å skape en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse i barnehage og skole?

Til diskusjon

  1. Hvordan jobber vi på vår arbeidsplass med å skape og videreutvikle en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse hos alle ansatte, mellom annet gjennom innhold i og bruk av fellestiden?
  2. Kunne vi ha jobbet med dette på andre måter?
  3. Hvordan kommer vårt felles verdigrunnlag/vår visjon til syne i konkrete handlinger?
  4. Dersom vi mener at tillit har betydning for å skape et godt arbeids- og læringsmiljø, hvordan vises dette gjennom delegering av ansvar, konkrete handlinger og kommunikasjon, til ledelsen, til de ansatte, til barna/elevene?