Ledelsens rolle i et pedagogisk støttesystem

Som en oppfølging av rapporten fra ekspertgruppen om «inkluderende felleskap for barn og unge» har Utdanningsforbundet vedtatt 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem.

Prinsippene retter seg mot alle medlemsgrupper, og handler om å tenke helhetlig på kompetanse og ivaretakelse av alle barnehagebarn, elever og voksne i utdanningsløpet.

Prinsipp nr. 4:

Ledelsen har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret, herunder å forvalte tilgjengelige ressurser som sikrer et fleksibelt pedagogisk støttesystem og sørge for at rettigheter og plikter som følger av lov og forskrifter blir oppfylt.

Rektor har et selvstendig ansvar for at det blir vurdert om alle elevene får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Det er rektor som henviser til PP-tjenesten, og i de fleste kommuner er rektor delegert ansvaret med å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. I barnehagen er det kommunen som har ansvaret for henvisning og enkeltvedtak.

Skoleledelsen trenger et støttesystem ved skolen som kan bidra inn i arbeidet med å gi tilpasset opplæring til alle og ivareta enkeltelevers rettigheter. Utdanningsforbundet mener at ledelsen må sørge for at dette støttesystemet fyller et minstekrav til kompetanse og at det er fleksibelt. Fleksibilitet innebærer at ikke all tid for de som er med i støttesystemet er bundet opp på timeplanen. På den måten kan systemet gi støtte når eleven trenger det og følge opp elever under tiltak, slik at læreren kan få hjelp til å gjøre justeringer underveis.

Ledelsen i barnehagen trenger på lik linje et støttesystem for å fange opp og følge opp barnehagebarn med særskilte behov, og sørge for at barnehagens formål blir ivaretatt.

Til diskusjon

  1. Hvordan kan du som leder best sikre godt samarbeid i og med et fleksibelt pedagogisk støttesystem?
  2. Hvordan kan du som leder bygge og støtte opp under sterke profesjonsfelleskap som også inkluderer støttesystemet?
  3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom skolen/barnehagen og PP-tjenesten i din kommune?
  4. Hvilken rolle er det naturlig at rektor har i det pedagogiske støttesystemet på din skole?
  5. Hvilken rolle er det naturlig at styrer har i det pedagogiske støttesystemet i din barnehage?
  6. Hvilke etiske utfordringer kan en rektor stå overfor når han eller hun både har ansvaret for skolens budsjett og for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning?