Ledelse av en lærende barnehage

Utdanningsforbundet har sammen med KS og Skolelederforundet laget et artikkelhefte om «Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole».

Kjell-Åge Gotvassli viser i sin artikkel til stortingsmeldingen Tid for lek og læring, som slår fast at styreren skal sørge for at personalet arbeider på en måte som gir alle barna i barnehagen de beste utviklingsmulighetene, og at dette innebærer å skape og videreutvikle en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse.

Les gjerne artikkelen til Gotvassli som bakgrunn for diskusjonen. Han peker på at personalgruppen som lærende fellesskap styrkes gjennom målrettet arbeid og bevisst metodebruk, og at deltagelse og medvirkning fra de ansatte står sentralt.

Innledende spørsmål

  • Hvordan kan ledelse i barnehagen, der barnehagelæreren har et medansvar for faglig ledelse, utøves og distribueres for å skape og underbygge en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse?

Til diskusjon

  1. Hvordan kan jeg som leder/vi som ledelse sette i gang og lede refleksjons- og læringsprosesser blant ansatte på en god måte?
  2. Hvordan gjør vi det i dag? Kan figuren side 19, Kollektiv endring, være til hjelp i vårt arbeid?
  3. Kan jeg som leder ved hjelp av denne figuren integrere og utvikle både de teoretiske og de erfaringsbasert kunnskapsformene i personalet?
  4. Hvilke temaer eller områder trenger vi å jobbe med hos oss?
  5. Hvordan konkretisere arbeidet? (tipsliste side 20 i heftet)