Spørsmål og svar om fagfornyelsen

Lurer du på noe i forbindelse med fagfornyelsen? Her får du svar på mange av de spørsmålene som stilles i forbindelse med de nye læreplanene som ble tatt i bruk i august 2020.

Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse peker på at skolen skal sikre at elevene får varig kunnskap og forståelse som bidrar til økt læringsutbytte og sikrer at elevene er godt rustet for et samfunnsliv og arbeidsliv i rask endring. 

De nye lærerplanene skal gi tydelig retning, være konsentrert om det viktigste elevene skal lære og innebære bedre sammenheng mellom fag og mellom fag og overordnet del. 

De nye læreplanene innebærer færre kompetansemål. Det skal legges til rette for dybdelæring og tre tverrfaglige tema skal integreres i opplæringen, slik at elevene utvikler en grunnleggende kompetanse i fag og på tvers av fag. Progresjonen i fagene skal økes og elevmedvirkningen skal styrkes. 

Stortingets behandling av meldingen slo fast at opplæringen skal innebære et verdiløft ved å innlemme verdigrunnlaget i formålsparagrafen i alle fag på alle nivå i skolen. Stortinget vedtok også at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre valget av metoder og virkemidler for å nå kompetansemål og oppfylle skolens samfunnsmandat.  

Alle fag på alle nivå får nye læreplaner. I videregående opplæring ble det også innført en ny tilbudsstruktur

På ungdomstrinnet er det innført et nytt valgfag – Praktisk håndverksfag – etter at faget ble prøvd ut i en forsøksordning. 

Ny overordnet del av læreplanverket gjelder alle læreplaner. Den og støttemateriell til læreplanverket finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

De nye læreplanene for grunnskolen og videregående opplæring finnes også på Utdanningsdirektoratets nettsider. For 1.–9. trinn og Vg1 ble de innført i august 2020. For 10. trinn og Vg2 ble de innført i august 2021. For Vg3 ble de innført i august 2022. I videregående opplæring omfatter nye læreplaner både fellesfag og programfag. 

 

Overordnet del – prinsipper og verdier for grunnopplæringen erstatter tidligere Generell del. De nye læreplanene er kortere, mer spisset og har færre kompetansemål for å redusere den opplevde stoff- og måltrengselen.

Læreplanene har fått ny struktur og tre tverrfaglige temaer skal inngå i fag der de er relevante. Dybdelæring og konsentrasjon om det viktigste i fagene skal vektlegges. Elevmedvirkningen skal styrkes.    

Endringene i læreplanverket omfatter både utformingen av kompetansemål, sterkere verdiforankring, mer vektlegging av dybdelæring og tverrfaglige tema, og en større vekt på elevmedvirkning. Dette innebærer også mer praktisk opplæring, noe som vil bety nye undervisningsformer og nye arbeidsmåter.

Dette forutsetter imidlertid aktive elever, tettere kollegialt lærersamarbeid og synlige ledere. Det er Utdanningsforbundets vurdering at intensjonen med de nye læreplanene også innebærer en endret elev-, lærer- og lederrolle.     

Utdanningsdirektoratet har utviklet flere kompetansepakker som støtte og hjelp for skolene i arbeidet med Kunnskapsløftet. 

Et godt råd vil være å tilpasse bruken av pakkene til skolens behov og forutsetninger. Sett av tid slik at lærere, ledere og tillitsvalgte kan diskutere hvordan kompetansepakkene best kan brukes. Hva kan være nyttig for oss der vi er i prosessen? På hvilken måte ønsker vi å bruke fellestid og plandager? 

Les mer på Utdanningsdirektoratet sine nettsider, hvor det finnes støttemateriell: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-innforing-av-nye-lareplaner/

 Utdanningsforbundets målsettinger for fagfornyelsen er at: 

 • Overordnet del skal være et viktig verktøy i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. 
 • Opplæringen skal bidra til at verdi- og danningsaspektet ved opplæringen kommer til uttrykk i alle fag og på alle trinn. 
 • Opplæringen skal bidra til bedre sammenheng i og mellom fag og legge til rette for dybdelæring og integrering av tverrfaglige tema i relevante fag. 
 • Opplæringen blir mer praktisk innrettet, og har større grad av elevmedvirkning. Den skal støtte elevenes personlige utvikling og forberede dem på et arbeids- og samfunnsliv i rask endring. 
 • Opplæringen har en klar retning, samtidig som det profesjonelle skjønnet blir respektert og ivaretatt. 

Utdanningsforbundet har hatt en aktiv rolle i utviklingen av de nye læreplanene, og har blant annet utarbeidet eget støttemateriell for tillitsvalgte og medlemmer.

Som arbeidsplasstillitsvalgt jobber du både med profesjonsfaglige og arbeidslivsrelaterte saker, hvor klubbmøtene er en viktig arena for å diskutere aktuelle saker. Hvordan ønsker klubben å jobbe (videre) med fagfornyelsen? Hva betyr fagfornyelsen for den enkelte lærer, for profesjonsfellesskapet og for elevene? 

 
Samarbeidet mellom den arbeidsplasstillitsvalgte og skoleledelsen er sentralt. På drøftingsmøter kan du som arbeidsplasstillitsvalgt formidle innspill fra klubben og diskutere hvordan dere ønsker å jobbe med fagfornyelsen. Skoleledelsens ansvar for fagfornyelsen må blant annet baseres på medbestemmelse med de tillitsvalgte og et godt samarbeid med de ansatte. 

Tips til tillitsvalgte: 

 • Diskuter de nye læreplanene med klubben din. Sett opp saken på drøftingsmøter. 
 • Bruk formelle og uformelle former for samarbeid med skoleledelsen. 
 • Samarbeid gjerne med tillitsvalgte fra andre fagforeninger. 
 • Snakk med skoleledelsen om du kan delta i skolens plangruppe/utviklingsgruppe. 
 • Ta kontakt med ditt lokallag eller fylkeslag hvis du ønsker støtte og hjelp. De kan blant annet sette deg i kontakt med andre arbeidsplasstillitsvalgte for at dere på tvers av skolene kan dele erfaringer og ideer med hverandre. Du finner mer informasjon om fylkes- og lokallagenes rolle lenger ned i denne artikkelen. 

Skoleleder skal legge til rette for at skolen planlegger, gjennomfører, tilpasser og vurderer opplæringen slik at elevene oppnår den kompetansen som de nye læreplanene beskriver. I alt arbeid med læreplanverket skal elevenes læring og utvikling stå i sentrum.    

 • Bruk partssamarbeidet til å bli enige om en hensiktsmessig bruk av arbeidstid til arbeidet med de nye læreplanene. Vær tydelig overfor skoleeier om at de ikke må pålegge skolene mange andre utviklingsområder i denne perioden. Kanskje bør de nye læreplanene få status som hovedsatsingsområde i en periode? 

 • Kunnskapsløftet 2020 har direkte innvirkning på lærerens arbeid i klasserommet. Diskuter hvordan profesjonsfelleskapet til enhver tid kan være et læringsfellesskap i det videre arbeidet med de nye læreplanene. Vurder om de tillitsvalgte ved skolen bør være en del av skolens plangruppe/utviklingsgruppe eller liknende. 

 • Ta kontakt med ditt lokallag eller fylkeslag hvis du ønsker støtte og hjelp. 

For å oppnå et best mulig arbeid med fagfornyelsen på din skole kan du bruke lov- og avtaleverket, og hovedavtalen legger premissene for medbestemmelse på din arbeidsplass. Her heter det at medbestemmelse kan skje gjennom formelle drøftinger, uformell dialog og/eller samhandling mellom arbeidsplasstillitsvalgt og rektor.

Det betyr at arbeidstakerne skal ha reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles. 

Trenger du tips og råd til hvordan du kan gjennomføre et godt klubbmøte med fagfornyelsen som tema? Trenger du hjelp til å få til et bedre partssamarbeid og medbestemmelse på skolen din?  Ønsker du å utveksle erfaringer om arbeidet med fagfornyelsen med andre tillitsvalgte og/eller skoleledere? Da kan lokallaget eller fylkeslaget hjelpe deg.  

Ditt lokallag/fylkeslag vil alltid høre om hva som foregår på arbeidsplassen for å kunne gjøre en best mulig jobb for sine medlemmer. Lokal- og fylkeslag følger også opp arbeidet i kommunene og fylkeskommunene, deltar på politiske møter og driver annet påvirkningsarbeid. Derfor er tilbakemeldingene fra deg også viktig i det videre arbeidet med fagfornyelsen på disse nivåene. 

 • Inviter gjerne en fra lokallaget til et klubbmøte om fagfornyelsen, gjerne sammen med skoleledelsen. 
 • Spør om lokallaget kan hjelpe med å opprette nettverk for tillitsvalgte og/eller nettverk for skoleledere. Det er verdifullt å tilrettelegge for erfaringsutveksling og dialog på tvers av skolene. 
 • Snakk med lokallaget om å skape møtepunkter mellom arbeidsplasstillitsvalgte og skoleledere i kommunen/fylkeskommunen, gjerne i samarbeid med arbeidsgiver. Sammen bør tillitsvalgte og ledere delta i arbeidet med fagfornyelsen på kommune-/fylkeskommunenivå.