Om Utdanningsforbundet Oslo

Oslo
Utdanningsforbundet Oslo er lokalisert i Brynsengveien 2, 0667 Oslo (Foto: Bryn Eiendom)

Fylkesstyret

Du kommer raskest i kontakt med fylkesstyrets medlemmer når du sender henvendelsen på epost til oslo@udf.no eller ringer 23 13 81 00. Sentralbordet har åpent mandag 09:00 - 15:00, tirsdag til fredag kl. 08:30 - 15:00.

Aina Skjefstad Andersen

Fylkesleder

Therese Thyness Fagerhaug

1. nestleder

Atle André Danielsen

2. nestleder

Stine Sund

Kontaktperson barnehage og hovedtillitsvalgt for barnehage

Jorunn Folkvord

Kontaktperson grunnskole

Rune Christian Lang

Kontaktperson videregående skole

Eirik Bäcklund

Kontaktperson FAS

Anne Greve

Kontaktperson UH

Aasne Mygland

Fylkesstyremedlem BHG

Halvor Kolsrud

Fylkesstyremedlem BHG

Jenny Mannerud

Fylkesstyremedlem BHG

Anders Jørgensen

Fylkesstyremedlem GSK

Anette Sandvær

Fylkesstyremedlem GSK

Thomas Valås

Fylkesstyremedlem GSK

Bendik Indreeide

Fylkesstyremedlem VGO/FAG

Hilde Bentsen

Hovedtillitsvalgt for grunnskole, med møte- og talerett i fylkesstyret

Odd Erling Olsen

Hovedtillitsvalgt for VGO, med møte- og talerett til fylkesstyret

Mari Tønnesen Flåtåmo

1. varamedlem til fylkesstyret GSK

Camilla Neerland Berglund

2. varamedlem til fylkesstyret VGO/FAG

Heidi Kristine Claussen

3. varamedlem til fylkesstyret BHG

Marianne Lange Krogh

4. varamedlem til fylkesstyret GSK

Ida Næss Hjetland

5. varamedlem til fylkesstyret FAS

Mona-Lisa Angell

6. varamedlem til fylkesstyret UH

Ansatte

Ellen Hoogerwerf

Rådgiver

Hans Holte

Rådgiver (vikar)

John Nistad Prestegaard

Rådgiver - Info & IKT

Mona Skjønberg

Administrasjonskonsulent

Kirsti Otheliussen

Administrasjonskonsulent

Personalnemda

Som medlem av Utdanningsforbundet har man blant annet rett til å få bistand i saker som er knyttet til stilling og eller lønns- og arbeidsvilkår. Til vanlig vil lokal arbeidsplasstillitsvalgt / bydelslagsleder kunne gi denne bistanden. Men i noen tilfeller er det nødvendig å få bistand fra fylkeskontoret.

Utdanningsforbundet Oslo har valgt å legge personalsaker til en egen nemnd, personalnemnda. Nemnda består av tillitsvalgte fra alle seksjoner, samt etatshovedverneombud i Utdanningsetaten. Bistand fra nemndas medlemmer kan gis som rådgivning, veiledning, deltagelse i møter med arbeidsgiver og ved at en av nemdas medlemmer opptrer som fullmektig. Nemnda har selvsagt full taushetsplikt overfor andre enn nemndas medlemmer, samtidig som vi i noen tilfeller må søke råd hos ledelsen i Utdanningsforbundet Oslo eller diskutere saken prinsipielt.

De fleste personalsakene dreier seg om samarbeidsproblemer internt på arbeidsplassen hvor et medlem eller grupper av medlemmer er i konflikt med arbeidsgiver, kollegaer eller andre på arbeidsplassen. Ofte er det saker som er vanskelige å takle lokalt, og derfor kan det være nødvendig med bistand utenfra. Sakene kan også dreie seg om manglende tilrettelegging på arbeidsplassen, oppfølging av sykemeldte, ilagte advarsler, tjenestepåtaler og oppsigelse.

I en konflikt mellom medlemmer der den ene er leder kan begge søke bistand av forbundet. Forbundet vil kunne vurdere om dette er en sak der leder bør bistås av arbeidsgiver.

Til vanlig vil oppstart av en sak være et møte mellom medlemmet og to personer fra personalnemnda. Hvis det er mulig/ønskelig, kan lokal arbeidsplasstillitsvalgt / bydelslagsleder og/eller verneombud være med. Vårt viktigste mål er å få løst saken så nær sakens kjerne som mulig. Et vanlig tiltak kan være å be om en samtale med arbeidsgiver for å få drøftet saken. Ofte er det nok for å få til en tilfredsstillende endring/løsning.

Det kan også være aktuelt å be om juridisk bistand i form av råd til tillitsvalgte, vurdering av dokumenter, bistand i møter og å representere medlemmet i saken fram til en avslutning. Det er sentralleddet i Utdanningsforbundet som avgjør juridisk bistand på de tillitsvalgtes forespørsel, og hver sak vurderes individuelt.

Det er viktig at våre medlemmer og tillitsvalgte i personalnemnda har gjensidig tillit. Vi drøfter fremgangsmåte og prosess med medlemmet underveis, og vi er avhengige av at medlemmet gir oss den informasjonen som er relevant.

Det er viktig at våre medlemmer og tillitsvalgte i personalnemnda har gjensidig tillit. Vi drøfter fremgangsmåte og prosess med medlemmet underveis, og vi er avhengige av at medlemmet gir oss den informasjonen som er relevant.

Når først medlemmet har valgt vår bistand, er det viktig at all kommunikasjon går gjennom oss, eller at vi blir informert. Vi vil også gi råd og veilede underveis. Disse rådene kan av og til være av en slik art at medlemmet kanskje er uenig i dem eller liker dem dårlig. Vår oppgave er å gi et så realistisk bilde av situasjonen som mulig og hva som kan bli resultatet. Dersom medlemmet ikke lenger ønsker å følge våre råd, eller saken på andre måter stopper opp eller løses, vil vi avslutte vår bistand.

Dersom man ikke er fornøyd med fylkeslagets bistand, har man klagemulighet til sentralleddet i Utdanningsforbundet.

Medlemmene av nemnda kan kontaktes ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Utdanningsforbundet Oslo - tlf. 23 13 81 00 - e-post: oslo@udf.no

Utvalg for voksenopplæring

Utvalg for voksenopplæring består av en representant fra hvert voksenopplæringssenter. I tillegg har utvalget representanter fra grunnskoleavdelingene på Hersleb og Holtet vgs og norskopplæringen på Kuben videregående skole.

Målet for utvalget er å løfte frem saker som er spesielle for voksenopplæringen eller som treffer voksenopplæringen på en annen måte enn de andre skoleslagene. Utvalget jobber for å spre kunnskap om voksenopplæringens egenart og elevgruppas behov.

Kontaktperson i fylkesstyret:
Kaja Walløe
kajwal@udf.no

Likestillingsutvalget

Utdanningsforbundet Oslo ønsker å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, med særlig vekt på å bedre kvinners stilling og rettigheter.

 • kvinners inntekt er lavere enn menns
 • kvinner oftere opplever forbigåelser ved ansettelser og forfremmelser enn menn
 • flere kvinner enn menn jobber ufrivillig deltid eller går i vikariater og midlertidige stillinger
 • flere av omstillingene i arbeidslivet og regelverket som regulerer bl.a. arbeidsforhold og pensjon de siste årene får spesielt negativ effekt for kvinner

For å holde fokus på likestilling har Utdanningsforbundet Oslo et eget likestillingsutvalg.

Likestillingsutvalget er et utvalg under fylkesstyret som behandler saker på oppdrag fra fylkesstyret, gir innspill til fylkesstyrets arbeid med likestillingsspørsmål og melder saker utvalget ønsker politisk behandlet i fylkesstyret. Utvalget har møter ca seks ganger i året.

Utvalget jobber bl.a. i forhold til:

 • Deltakelse i Kvinner på tvers – samarbeid på tvers av ulike fagforeninger i offentlig og privat sektor og kvinneorganisasjoner, konferanse hver høst
 • Likelønn – lik lønn for likt arbeid
 • Likestilling som tema i skolering av tillitsvalgte
 • Medlemsengasjement i forhold til likestillingsarbeid
 • Å følge opp veileder for Gravide arbeidstakeres situasjon
 • Svarer på høringer med tema som angår likestilling
 • Deltakelse i 8. marskomiteen Oslo
 • Samarbeid med andre Unio-organisasjoner om likestillings- og kvinnespørsmål, bl.a. i forhold til arbeidsplassens møte med kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner

Mandat for likestillingsutvalget:

"Likestillingsutvalget i Utdanningsforbundet Oslo skal arbeide for reell likestilling mellom kvinner og menn. Det kvinnepolitiske aspektet skal ivaretas spesielt, og utvalget skal arbeide for å utjevne kjønnsbasert forskjellsbehandling på alle områder. Utvalget skal arbeide systematisk for å bevisstgjøre alle medlemmer i forhold til likestilling, i tillegg til å initiere særskilte tiltak på områder der dette er nødvendig."

Likestillingsutvalget tar gjerne imot innspill om temaer som ønskes behandlet, belyst og eventuelt løftet til fylkesstyret.

Utvalget for inneværende periode (2019-2023) består av:

 • Jarle Instebø, Nordpolen skole
 • Pil Teisbo, Rommen skole
 • Lala Kassimova, Vestlikollen barnehage
 • Ida Hauknes, Haugerud skole
 • Wivian Renèe Kristiansen, Bjørnsletta skole
 • Mari Fadnes Kvaale, Espira Torshovdalen barnehage

Ledere:
Halvor Kolsrud og Mari Tønnessen Flåtåmo

Lenker:

Internasjonalt utvalg

Utdanningsforbundet Oslo vedtok på årsmøtet i mai 2019 å videreføre Internasjonalt utvalg i perioden 2019-2023. Det er fylkesstyret som oppnevner medlemmer av utvalget.

Utvalget for inneværende periode består av:

 • Dorthe K. Svendsen, Løren skole
 • Atnafu Woldemariam, Kongsskogen vgs
 • Andreas Bredal, Brannfjell skole
 • Anne Ingrid Jacobsen, Kuben vgs
 • Hege Rønning, Nordberg skole
 • Melissa Bonvik, Kuben vgs

Internasjonalt utvalg arbeider med å sette internasjonale trender innen utdanning på dagsorden. Utvalget forsøker å se sammenhenger mellom internasjonale utviklingstrekk og det som skjer i Norge, spesielt Oslo. Utvalget jobber også med høringer som omhandler utdanningspolitiske trekk.

Utvalget er rådgivende ovenfor fylkesstyret, og skal behandle saker som blir forelagt av fylkesstyret.

Utvalget ledes av fylkesstyremedlemmene Thomas Valås og Anette Sandvær.

Medlemsforum

 

Retningslinjer og rutiner for Utdanningsforbundet Oslo har et kapittel om medlemsforum. Der står det bl.a.:

Retningslinjer for forum:
• Medlemsforaene får samme økonomiske rammebetingelser som fagforaene
• Hvert forum velger en leder blant egen medlemsgruppe
• Hvert forum tildeles en kontaktperson i fylkesstyret
• Leder av de enkelte fora kan inviteres til å delta på kurs som er av interesse for denne medlemsgruppen
• Det utarbeides forslag til mandat for hvert enkelt forum som godkjennes av fylkesstyret

Utdanningsforbundet Oslo har i inneværende periode (2019-2023) fem slike medlemsfora (kontaktperson i parantes):

Ett fylkesstyremedlem blir oppnevnt av fylkesstyret som kontaktperson for hvert forum. Det oppnevnes også styrer for hvert av disse foraene. Det er styrene som står for aktiviteten i foraene, med en oppnevnt leder blant styremedlemmene. Foraene kan få i oppdrag av fylkesstyret å diskutere aktuelle saker og komme med innspill, for eksempel i høringer, eller bistå fylkesstyret i å undersøke forhold på sine medlemmers arbeidsplasser.

Fagforum

Fagforumsstyrene, som består av 3-4 personer, har ansvar for å arrangere åpne møtekvelder. Der kan faglige og pedagogiske tema tas opp.

En foredragsholder kan for eksempel innlede debatt. Tema kan være: nye læreplaner, nye eksamensordninger, oppdatering innenfor ulike fagfelt, undervisningsopplegg osv.

Møtene blir annonsert gjennom plakater som blir sendt ut til alle arbeidsplasser med epostutsendingene våre, og på nettsiden. Møtene er åpne for alle medlemmer av Utdanningsforbundet med interesse for emnet / faget, og er gratis.

Vi har for tiden et fungerende fagforum i engelsk.

Fagforaene skal opprettes etter medlemsinitiativ. Dersom det kommer inn ønsker om andre fagforum med kandidater til et styre, vil disse kunne opprettes. Fagforaene skal være selvdrevne, men kan bruke kurslokalene i Brynsengveien og få hjelp og støtte av fylkesstyret.

Kontaktperson i fylkesstyret:
Bendik Indreeide