Om Utdanningsforbundet Oslo

Avbildet: Torill Anita Ringstad
Torill Anita Ringstad

Seniorrådgiver/ personalleder

Avbildet: Julie von Krogh
Julie von Krogh

Rådgiver (i permisjon)

Avbildet: John Nistad Prestegaard
John Nistad Prestegaard

Rådgiver - Info & IKT

Avbildet: Mona Skjønberg
Mona Skjønberg

Administrasjonskonsulent

Avbildet: Kirsti Otheliussen
Kirsti Otheliussen

Administrasjonskonsulent

Som medlem av Utdanningsforbundet har man blant annet rett til å få bistand i saker som er knyttet til stilling og eller lønns- og arbeidsvilkår. Til vanlig vil lokal arbeidsplasstillitsvalgt / bydelslagsleder kunne gi denne bistanden. Men i noen tilfeller er det nødvendig å få bistand fra fylkeskontoret.

Utdanningsforbundet Oslo har valgt å legge personalsaker til en egen nemnd, personalnemnda. Nemnda består av tillitsvalgte fra alle seksjoner, samt etatshovedverneombud i Utdanningsetaten. Bistand fra nemndas medlemmer kan gis som rådgivning, veiledning, deltagelse i møter med arbeidsgiver og ved at en av nemdas medlemmer opptrer som fullmektig. Nemnda har selvsagt full taushetsplikt overfor andre enn nemndas medlemmer, samtidig som vi i noen tilfeller må søke råd hos ledelsen i Utdanningsforbundet Oslo eller diskutere saken prinsipielt.

De fleste personalsakene dreier seg om samarbeidsproblemer internt på arbeidsplassen hvor et medlem eller grupper av medlemmer er i konflikt med arbeidsgiver, kollegaer eller andre på arbeidsplassen. Ofte er det saker som er vanskelige å takle lokalt, og derfor kan det være nødvendig med bistand utenfra. Sakene kan også dreie seg om manglende tilrettelegging på arbeidsplassen, oppfølging av sykemeldte, ilagte advarsler, tjenestepåtaler og oppsigelse.

I en konflikt mellom medlemmer der den ene er leder kan begge søke bistand av forbundet. Forbundet vil kunne vurdere om dette er en sak der leder bør bistås av arbeidsgiver.

Til vanlig vil oppstart av en sak være et møte mellom medlemmet og to personer fra personalnemnda. Hvis det er mulig/ønskelig, kan lokal arbeidsplasstillitsvalgt / bydelslagsleder og/eller verneombud være med. Vårt viktigste mål er å få løst saken så nær sakens kjerne som mulig. Et vanlig tiltak kan være å be om en samtale med arbeidsgiver for å få drøftet saken. Ofte er det nok for å få til en tilfredsstillende endring/løsning.

Det kan også være aktuelt å be om juridisk bistand i form av råd til tillitsvalgte, vurdering av dokumenter, bistand i møter og å representere medlemmet i saken fram til en avslutning. Det er sentralleddet i Utdanningsforbundet som avgjør juridisk bistand på de tillitsvalgtes forespørsel, og hver sak vurderes individuelt.

Det er viktig at våre medlemmer og tillitsvalgte i personalnemnda har gjensidig tillit. Vi drøfter fremgangsmåte og prosess med medlemmet underveis, og vi er avhengige av at medlemmet gir oss den informasjonen som er relevant.

Det er viktig at våre medlemmer og tillitsvalgte i personalnemnda har gjensidig tillit. Vi drøfter fremgangsmåte og prosess med medlemmet underveis, og vi er avhengige av at medlemmet gir oss den informasjonen som er relevant.

Når først medlemmet har valgt vår bistand, er det viktig at all kommunikasjon går gjennom oss, eller at vi blir informert. Vi vil også gi råd og veilede underveis. Disse rådene kan av og til være av en slik art at medlemmet kanskje er uenig i dem eller liker dem dårlig. Vår oppgave er å gi et så realistisk bilde av situasjonen som mulig og hva som kan bli resultatet. Dersom medlemmet ikke lenger ønsker å følge våre råd, eller saken på andre måter stopper opp eller løses, vil vi avslutte vår bistand.

Dersom man ikke er fornøyd med fylkeslagets bistand, har man klagemulighet til sentralleddet i Utdanningsforbundet.

Medlemmene av nemnda kan kontaktes ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Utdanningsforbundet Oslo - tlf. 23 13 81 00 - e-post: oslo@udf.no

Utvalg for voksenopplæring består av en representant fra hvert voksenopplæringssenter. I tillegg har utvalget representanter fra grunnskoleavdelingene på Hersleb og Holtet vgs og norskopplæringen på Kuben videregående skole.

Målet for utvalget er å løfte frem saker som er spesielle for voksenopplæringen eller som treffer voksenopplæringen på en annen måte enn de andre skoleslagene. Utvalget jobber for å spre kunnskap om voksenopplæringens egenart og elevgruppas behov.

Medlemmer Utvalg for voksenopplæring Oslo 2019-2023

 • Ingeborg Watne - Oslo VO Skullerud
 • Eirik Ørevik Aadland - Oslo VO Skullerud
 • Marte Lorentze Tiller - Oslo VO Rosenhof
 • Janne Hafslund - Oslo VO Rosenhof
 • Randi Anette Christie - Oslo VO Helsfyr
 • Anders Åsen - Oslo VO Helsfyr
 • Ingrid Sund Tømmerås - Oslo VO Nydalen
 • Trine Emilie Kjørsvik Haugan - Oslo VO Nydalen
 • Einar Ilner - Holtet vgs
 • Halvor Frømyr - Hersleb vgs
 • Janina Zander Merum - Ulsrud vgs
 • Bernhard Rudjord - Kuben vgs
 • Johannes Rekkedal - Oslo VO Sinsen
 • Jørgen Michaelsen - Oslo VO Grønland
 • Jørn-Ole Grimnes - Oslo VO Servicesenter
 • Eirik Bäcklund - Fylkesstyret Oslo
 • Bendik Indreeide - Fylkesstyret Oslo


Kontaktperson i fylkesstyret:

Bendik Indreeide
benind@udf.no

 

 

Utdanningsforbundet Oslo ønsker å arbeide aktivt for å fremme likestilling, med særlig vekt på å bedre kvinners stilling og rettigheter.

Likestillingsutvalget behandler saker på oppdrag fra fylkesstyret, og gir innspill til fylkesstyrets arbeid med likestillingsspørsmål. Utvalget har møter omkring fem ganger i året. Likestillingsutvalget tar gjerne imot innspill om temaer som ønskes behandlet, belyst og eventuelt løftet til fylkesstyret.

Utvalget jobber blant annet med:

 • Deltakelse i Kvinner på tvers
 • Likestilling som tema i skolering av tillitsvalgte
 • Medlemsengasjement for likestillingsarbeid
 • Høringer med tema som angår likestilling
 • Markering av 8. mars og Pride

Utvalget for inneværende periode (2019-2023) består av:

 • Jarle Instebø, Nordpolen skole
 • Pil Teisbo, Rommen skole
 • Lala Kassimova, Vestlikollen barnehage
 • Ida Hauknes, Haugerud skole
 • Wivian Renèe Kristiansen, Bjørnsletta skole
 • Mari Fadnes Kvaale, Espira Torshovdalen barnehage

Ledere:
Halvor Kolsrud og Mari Tønnessen Flåtåmo

Utdanningsforbundet Oslo vedtok på årsmøtet i mai 2019 å videreføre Internasjonalt utvalg i perioden 2019-2023. Det er fylkesstyret som oppnevner medlemmer av utvalget.

Utvalget for inneværende periode består av:

 • Dorthe K. Svendsen, Løren skole
 • Atnafu Woldemariam, Kongsskogen vgs
 • Andreas Bredal, Brannfjell skole
 • Anne Ingrid Jacobsen, Kuben vgs
 • Hege Rønning, Nordberg skole
 • Melissa Bonvik, Kuben vgs

Internasjonalt utvalg arbeider med å sette internasjonale trender innen utdanning på dagsorden. Utvalget forsøker å se sammenhenger mellom internasjonale utviklingstrekk og det som skjer i Norge, spesielt Oslo. Utvalget jobber også med høringer som omhandler utdanningspolitiske trekk.

Utvalget er rådgivende ovenfor fylkesstyret, og skal behandle saker som blir forelagt av fylkesstyret.

Utvalget ledes av fylkesstyremedlemmene Thomas Valås og Anette Sandvær.

Integrering

Integreringsutvalget jobber med ulike saker, blant annet ulike aspekter ved språkopplæring, bruk av morsmål i opplæringen, integreringsarbeid i barnehagen, like rettigheter på arbeidsmarkedet m.m.

Utvalget har medlemmer fra de ulike nivåene i utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning, samt voksenopplæring.

Medlemmene i utvalget er valgt av fylkesstyret på oppdrag fra årsmøtet. Medlemmene fungerer fra det tidspunktet de oppnevnes og ut skoleåret 2022/2023. Utvalget har 2-3 møter i semesteret.

Utvalget jobber blant annet med:

 • Motvirke rasisme i våre sektorer spesielt og  i samfunnet generelt
 • Identifisere dårlig praksis når det gjelder språkopplæring og bidra til positive endringer
 • Løfte frem positiv praksis når det gjelder integrering og mangfold, og bidra til å spre kunnskap
 • Løfte opp saker fra arbeidsplasser til fylkesstyret
 • Være rådgivende overfor fylkesstyret i aktuelle saker, f.eks. budsjett
 • Bidra til kompetanseheving hos medlemmer og tillitsvalgte

Medlemmer:

 • May Lisbeth Grønli - Pensjonist
 • Jorid Sørli - Kampen Skole
 • Bernhard Rudjord - Kuben Vgs
 • Solbjørg Mikkelsen - Oslo VO Skullerud
 • Gordon Ivan Johnsen - Stovner Vgs (Oslo VO Skullerud)
 • Kristin Offer-Ohlsen - Oslo VO Servicesenter
 • Nelly Spes Akeza - Hov - Meklenborg barnehage
 • Aman Singh - Korsvoll skole
 • Eveline Ekeli - Oslo kommune Språksenter
 • Eirik Bäcklund - Fylkesstyret
 • Jenny Mannerud - Fylkesstyret

 

Retningslinjer og rutiner for Utdanningsforbundet Oslo har et kapittel om medlemsforum. Der står det bl.a.:

Retningslinjer for forum:
• Medlemsforaene får samme økonomiske rammebetingelser som fagforaene
• Hvert forum velger en leder blant egen medlemsgruppe
• Hvert forum tildeles en kontaktperson i fylkesstyret
• Leder av de enkelte fora kan inviteres til å delta på kurs som er av interesse for denne medlemsgruppen
• Det utarbeides forslag til mandat for hvert enkelt forum som godkjennes av fylkesstyret

Utdanningsforbundet Oslo har i inneværende periode (2019-2023) fem slike medlemsfora (kontaktperson i parantes):

Ett fylkesstyremedlem blir oppnevnt av fylkesstyret som kontaktperson for hvert forum. Det oppnevnes også styrer for hvert av disse foraene. Det er styrene som står for aktiviteten i foraene, med en oppnevnt leder blant styremedlemmene. Foraene kan få i oppdrag av fylkesstyret å diskutere aktuelle saker og komme med innspill, for eksempel i høringer, eller bistå fylkesstyret i å undersøke forhold på sine medlemmers arbeidsplasser.

Fagforumsstyrene, som består av 3-4 personer, har ansvar for å arrangere åpne møtekvelder. Der kan faglige og pedagogiske tema tas opp.

En foredragsholder kan for eksempel innlede debatt. Tema kan være: nye læreplaner, nye eksamensordninger, oppdatering innenfor ulike fagfelt, undervisningsopplegg osv.

Møtene blir annonsert gjennom plakater som blir sendt ut til alle arbeidsplasser med epostutsendingene våre, og på nettsiden. Møtene er åpne for alle medlemmer av Utdanningsforbundet med interesse for emnet / faget, og er gratis.

Vi har for tiden ingen fungerende fagforum. Ønsker du å opprette et fagforum, kan du kontakte Bendik Indreeide.

Fagforaene skal opprettes etter medlemsinitiativ. Dersom det kommer inn ønsker om andre fagforum med kandidater til et styre, vil disse kunne opprettes. Fagforaene skal være selvdrevne, men kan bruke kurslokalene i Brynsengveien og få hjelp og støtte av fylkesstyret.

Kontaktperson i fylkesstyret:
Bendik Indreeide