Rettsak avlyst, ny avtale inngått

I et forlik mellom KS og Utdanningsforbundet er det nå enighet om at lærere som underviser i norsk etter integreringsloven skal følge SFS 2213. Kontaktperson FAS, Lars Frode Finstad, kommer selv fra en stilling i voksenopplæring. Han er ikke helt fornøyd.

- Vi har ventet på rettsaken fordi dette var viktig for våre medlemmer i voksenopplæringen. De trenger forutsigbare rammer for sitt arbeid. Tidligere, da lærergruppene var omfattet av tariffavtalen i staten, var det enighet om at de som underviste i norsk etter integreringsloven skulle ha den samme undervisningsplikten som for norsk på ungdomstrinnet. I 2004 var dette tatt inn i SFS 2213. Senere har det blitt borte. I etterkant av dette har mange medlemmer i voksenopplæringen ikke hatt det samme vernet som andre som underviser i norsk. Det mener jeg er urimelig, sier Lars Frode.

Uenighet om årsrammene

Utdanningsforbundet har jobbet for at lærere som underviser i norsk etter introduksjonsloven fortsatt skulle ha den samme undervisningsplikten som de hadde i staten gjennom at de var omfattet av SFS 2213. Det er ikke gjennomført ved alle voksenopplæringssentrene. Det var en av grunnene til at saken var berammet rettslig.

- Disse lærerne underviser jo i norsk, selv om det er etter et annet lovverk enn opplæringsloven. I den nye integreringsloven fra 1. januar 2021 ble det også krav om 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Dette kravet var så viktig at det fikk tilbakevirkende kraft. Lærere som var tilsatt før denne datoen har fått dispensasjon fram til 2029 til å ta denne utdanningen. Det skulle etter mitt syn tilsi at de skal ha den samme årsrammen som lærere som underviser i norsk på ungdomsskolen, sier han.

I Innlandet har mange som arbeider i voksenopplæring hatt en årsramme tilsvarende norsk på ungdomstrinnet. Den nye avtalen tilsier en høyere undervisningsplikt. De som har hatt en lavere årsramme enn det som avtalen nå hjemler, skal drøfte dette dersom arbeidsgiver ønsker å endre. Lars Frode Finstad er redd for hva dette kan bety i Innlandet

- Jeg håper arbeidsgiver ser nødvendigheten av at lærere som jobber med minoritetsspråklige elever ser verdien av at lærerne får de beste betingelsene i arbeid med denne elevgruppa. God undervisning krever gode forberedelser og godt etterarbeid. Samtidig vet vi at mange kommuner må spare. Det kan i verste fall føre til at lærere i voksenopplæring må undervise mer i årsverket sitt enn de har gjort til nå. Jeg håper kommunene nå velger å være gode arbeidsgivere, sier han.

Har kommet tilbakemeldinger

Lars Frode har fått tilbakemeldinger fra flere. Noen er fornøyd, mens andre er mer skeptiske.

- De som ikke har hatt noen reguleringer fra før, er naturlig nok glade for å nå få en avtale som hjemler tid til undervisning. Det er bra. Det er imidlertid flere som deler min skepsis til hva denne avtalen kan føre til for de som allerede fulgte SFS 2213 og årsrammene på ungdomstrinnet. Hva dette kan bety for dem, gjenstår å se. Vi skal gjøre de tillitsvalgte klare for å ta disse drøftingene og argumentere for å beholde den ordningen de har i dag, sier han.