Informasjonsside om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Innlandet har pr. 14.09.2022 12.338 medlemmer i alle medlemsgrupper. Vi har medlemmer og tillitsvalgte i alle kommuner og på alle tariffområder.

Kontakt oss

For å få tak i ansatte eller tillitsvalgte, ring 23138250 eller skriv epost til Innlandet@udf.no. Kontaktinformasjon til fylkesledelse, tillitsvalgte og ansatte finner dere ved å lese videre. Sentralbordet er betjent i kjernetiden mellom 09.00 og 14.00. Utenom kjernetid benytt mobiltelefon til ansatte og tillitsvalgte.

Fylkeslagets arbeid

På fylkeslagets kontor arbeider tillitsvalgte og ansatte til beste for medlemmer og tillitsvalgte i Innlandet. Vi rådgir lokallagene i politiske saker, saker om lov- og avtaleverk, bistår i personalsaker, veileder og bistår i lokallagenes økonomi, driver med politisk påvirkningsarbeid og holder kurs og konferanser for tillitsvalgte i lokallagene. Vi arrangerer også kurs og konferanser for ulike medlemsgrupper.

Vi har fem faste ansatte i tilsammen 500 % stillinger og tillitsvalgte i tilsammen 920 % stilling. I tillegg kommer 4 hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen med tilsammen 290% frikjøp.

Fylkesstyret

Fylkesstyet i Innlandet har 13 medlemmer og 1 møtende vara. Styret ble valgt i mai 2019 og sitter til 31. juli 2023. Styret har møte månedlig og tar opp saker av viktighet for organsasjonen og medlemmer. Fylkesstyret består av fylkesleder og fylkesnestleder og representanter for de ulike medlemsgruppene. I tillegg er ledere representert i styret. Leder for pensjonistrådet i Innlandet og leder for pedagogstudentene i Hamar deltar i fylkesstyremøtene med tale- og forslagsrett. De hovedtillitsvalgte har også møte-og talerett i fylkesstyret etter vedtektene.

Fylkesstyret har organisert sitt arbeid i ulike utvalg og råd som er presentert nedover på denne siden.

Åpningstider på kontoret er 08.00-15.45 i perioden 1. oktober til og med 30. april. Kjernetiden er fra 09.00-14.30.

I perioden fra og med 1.mai til og med 30.september er åpningstiden 08.00-15.00. Kjernetiden er her fra 09.00-14.00.

Kontoret er stort sett bemannet i hele åpningstiden.

Fylkeslaget holder til i Briskebyen Park i Brugata 50 på Hamar. Her har vi også egne kurslokaler. Kontoret er bemannet hver dag. Fylkeskontoret omtales ofte med forkortelsen B50.

 

Kart ovr Brugata 50, 2321 Hamar

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder

Avbildet: Tone Stangnes Gjerstad
Tone Stangnes Gjerstad

Seniorrådgiver/personalleder

Avbildet: Lise Beathe Hov
Lise Beathe Hov

Rådgiver

Avbildet: Marit Gylstrøm
Marit Gylstrøm

Økonomikonsulent

Avbildet: Magny Holmseth
Magny Holmseth

Økonomikonsulent

Avbildet: Lena Cathrin Suren
Lena Cathrin Suren

Økonomi/Administrasjonskonsulent

Utdanningsforbundet Innlandet har i overkant 1740 medlemmer som arbeider i barnehage. Vi organiserer barnehagelærere, pedagogiske ledere, spesialpedagoger og styrere i både private og kommunale barnehager i hele Innlandet.

Vi har tillitsvalgte ved mange barnehager rundt om i fylket, og jobber for å få tillitsvalgte ved alle arbeidsplasser. Våre tillitsvalgte er jevnlig inne på kurs og får god opplæring i lov- og avtaleverk. Vi arbeider for å sikre alle medlemmer gode lønns- og arbeidsforhold. Derfor jobber vi kontinuerlig med å få til tariffavtaler i våre private barnehager. Vi har mange tariffområder i Innlandet med medlemmer fra barnehageområdet og har kompetanse til å svare på spørsmål fra alle disse på kontoret.

Vi arrangerer også kurs for medlemmer i barnehagene. Vi har hatt fagkurs og egne kurs for styrere og tillitsvalgte i private barnehager.

Bente Kampesveen er kontaktperson for medlemsgruppe barnehage. Hun er tillitsvalgt på fulltid. Kontaktperson barnehage deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for barnehage sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Vi vil sette aktuelle spørsmål på dagsordenen, blant annet lov- og avtaleverk, herunder arbeidstid for pedagoger.

Har dere innspill om barnehagesaker, tar vi mer enn gjerne imot dette.

Jill Johansen er styremedlem fra barnehage. Hun har også fullt frikjøp på fylkesplan.

Ulike tariffområder

Blant våre barnehager har vi mange tariffområder. Du kan se i og søke i vår lov og avtaleguide på denne siden.

Vi har medlemmer i følgende tariffområder:

 • KS (kommunenes sentralforbund). Dette er alle de kommunale barnehagene
 • PBL (private barnehagers landsforbund). Dette er vårt nest største tariffområde på barnehagesiden
 • FUS. Det er noen barnehager i Innlandet som er tilknyttet FUS.
 • KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter)
 • Virke. Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 20.000 virksomheter. Vi har barnehager i studentsamskipnaden i dette tariffområdet
 • Standard tariffavtale. Vi har noen barnehager som Utdanningsforbundet har inngått egen tariffavtale med eiere i.

Barnehagedagen

Barnehagedagen er en årlig markering for å vise frem barnehagens mangfold og varierte aktiviteter. Dagen er arrangert siden 2005 og er en viktig synliggjøring av barnehagen som en del av utdanningssystemet i Norge. Du kan lese mer om barnehagedagen her.

 

Medlemsgruppe grunnskole er den største medlemsgruppa vår med rundt 4860 medlemmer i Innlandet. Lærere og ledere ved barneskoler, SFO, ungdomsskoler og voksenopplæring tilhører denne medlemsgruppa. Vi har medlemmer i både offentlige og private skoler.

Vi har tillitsvalgte ved de alle fleste arbeidsplassene i grunnskolen i Innlandet. Våre tillitsvalgte er jevnlig inne på kurs og får god opplæring i lov- og avtaleverk. Vi arbeider for å sikre alle medlemmer gode lønns- og arbeidsforhold. Derfor jobber vi kontinuerlig med å få til tariffavtaler i våre private virksomheter.

Geir Moen er kontaktperson for denne medlemsgruppen i Innlandet. Han er tillitsvalgt på fulltid. Kontaktperson grunnskole deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for grunnskole sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Vi vil sette aktuelle spørsmål på dagsordenen, og tar med glede imot innspill fra medlemmene.

Fra grunnskole er det flere tillitsvalgte på fulltid. Det er Aslak Stensrud og Lars Frode Finstad. I tillegg er Torill Beitdokken fra grunnskole. Hun er lederrepresentant. (se egen side om ledere)

Utdanningsforbundet Innlandet har rett i underkant av 1200 medlemmer i videregående skole og fagskole i Innlandet. Vi har fire hovedtillitsvalgte med 280 % frikjøp og kontaktperson i 100% frikjøp.

Vi har tillitsvalgte ved alle de videregående skolene i Innlandet, flere av disse har også etablerte klubbstyrer. Våre tillitsvalgte er jevnlig inne på kurs og får god opplæring i lov- og avtaleverk. Vi arbeider for å sikre alle medlemmer gode lønns- og arbeidsforhold. Derfor jobber vi kontinuerlig med å få til tariffavtaler ved private skoler.

Gry Rollag Føsker er kontaktperson for denne medlemsgruppen i Innlandet. Hun er tillitsvalgt på fulltid. Kontaktperson videregående opplæring deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for videregående sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Vi vil sette aktuelle spørsmål på dagsordenen, og tar med glede imot innspill fra medlemmene.

Innlandet fylkeskommune  var en realitet fra 1.1.2020. Vi har nå tre hovedtillitsvalgte med frikjøp. Tore Hølmo er hovedtillitsvalgt 1 og møter i ulike utvalg og fora i Innlandet fylkeskommune og er deltagere i ulike medbestemmelseorgan. Hovedtillitsvalgt 2 er Marit Juvem og hovedtillitsvalgt 3 er Siri Sandstedt Ringen. 

Roger Hansen er hovedtillitsvalgt 4. Han har ikke lenger noen frikjøpsressurs.

Utdanningsforbundet Innlandet har medlemmer ved Campus Hamar, Lillehammer og Elverum, og organiserer pr. 1.1.22, 113 medlemmer ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Hedmark fusjonerte fra 01.01.2016 med høgskolen på Lillehammer og dannet Høgskolen i Innlandet.

Jill Johansen er kontaktperson UH. Hun deltar jevnlig i kontaktforum for UH sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Vi vil sette aktuelle spørsmål på dagsordenen, og tar med glede imot innspill fra medlemmene.

 

Alle som arbeider innenfor støttesystemet i utdanningssektoren organiseres som egen medlemsgruppe i Utdanningsforbundet, Faglig Administrativt Støttesystem, forkortet FAS. Innenfor denne gruppen finner vi blant annet medlemmer innen kommuneadministrasjonen, Statped, Bufetat, PP-tjenesten, fylkesmannsembetet, NAV med flere. I Innlandet har vi i overkant av 460 medlemmer.

Lars Frode Finstad er kontaktperson for denne medlemsgruppen i Innlandet. Han er frikjøpt i 100 % for å blant annet ivareta medlemsgruppen.   

Hva gjør vi?

Kontaktperson  FAS deltar i kontaktforum for FAS sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Utdanningsforbundet Innlandet jobber med mange ulike saker, politisk og med lov- og avtaleverk. Det siste året har vi jobbet mye med Stortingsmelding 6, Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage skole og SFO

I tillegg jobber fylkeslaget mye med tilsettinger, lønns- og arbeidsvilkår og personalsaker. Det er mange tariffområder som kommer inn under FAS, og på fylkeskontoret er det tillitsvalgte og ansatte med kompetanse på alle.

Ta kontakt

Vi vil sette aktuelle spørsmål som angår medlemmene i FAS på dagsordenen, og tar med glede imot innspill fra medlemmene.

Utdanningsforbundet Innlandet ønsker å satse på ledere. Vi arbeider for å få lederrådet til å fungere bedre, og det er opprettet et eget arbeidsutvalg for lederrådet med lederrepresentanter fra ulike arbeidsplasser og ulike medlemsgrupper.

I gruppa ledere inngår i hovedsak:

Rektorer i grunn- og videregående opplæring
Assisterende rektor
Assisterende styrer
Inspektør
Styrere
Avdelingsledere i grunn- og videregående
Ledere i kommuneadministrasjon
Ledere i støttesystemet til barnehage og skole

I fylkesstyret er det Torill Beitdokken som er ansvarlig for arbeidet med ledere og lederpolitisk offensiv.

Lederråd

Etter vedtektene skal alle fylkeslag ha et lederråd. Lederråd består av kontaktpersoner for ledere i alle lokallag og ledes av Torill Beitdokken.

 

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder, samt kontaktperson barnehage, kontaktperson grunnskole og kontaktperson videregående opplæring. Arbeidsutvalget har møter ca hver 14. dag og behandler saker mellom fylkesstyremøtene, samt saker av mer administrativ art. Rådgiver Tone Stangnes Gjerstad er sekretær under møtene.

I Arbeidsutvalget sitter:

 • Fylkesleder Thore Johan Nærbøe
 • Nestleder Torill Beitdokken
 • Kontaktperson barnehage, Bente Kampesveen
 • Kontaktperson grunnskole, Geir Moen
 • Kontaktperson videregående, Gry Føsker
   

Utdanningsforbundet Innlandet har en nemnd som bistår medlemmer og tillitsvalgte i saker som omhandler medlemmene. Det kan være konfliktsaker, oppsigelse, avskjed eller andre arbeidsrettslige utfordringer som medlemmer havner i. Personalnemndas medlemmer har taushetsplikt.

Personalnemnda ledes av rådgiver Tone Stangnes Gjerstad og er representert med kompetanse fra alle medlemsgrupper. Andre medlemmer i personalnemnda er:

 • Aslak Stensrud, grunnskole
 • Torill Beitdokken, nestleder
 • Geir Moen, grunnskole
 • Jill Johansen, barnehage
 •  Gry Føsker, kontaktperson videregående
   

Kursutvalget er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Utdanningsforbundet Innlandet sitt kurstilbud.

Leder for kursutvalget er kontaktperson barnehage Bente Kampesveen.

Øvrige medlemmer i utvalget er:

 • Lise Beathe Hov, rådgiver
 • Thore Johan Nærbøe, fylkesleder
 • Geir Moen, kontaktperson grunnskole
 • Gry Føsker, kontaktperson videregående
 • Lars Frode Finstad, grunnskole
   

Utdanningsforbundet Innlandet har rett i overkant av 3670 pensjonister som medlemmer. Det er et mål at pensjonistene skal opprettholde medlemskapet selv etter endt yrkesliv. De fleste lokallag har egne aktiviteter for pensjonister.

Samme gode vilkår

Som pensjonistmedlem opprettholder du samme gode vilkår og medlemstilbud som da du var yrkesaktiv, men til en mye lavere pris. Som pensjonist betaler du kroner 44,- per måned. Du kan få hjelp og bistand i pensjonssaker i NAV, SPK og KLP og få generelle råd om pensjon og lønn på pensjonistvilkår. Vi bistår også medlemmer i klagesaker om pensjon til Trygderetten.

Pensjonistrådet

Pensjonistrådet i Innlandet er oppnevnt av fylkesstyret og består av representanter fra våre ulike regioner. Pensjonistrådet ledes midlertidig av Bjørn Barkbu, som tidligere også har vært tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i en mannsalder. Kontaktperson for pensjonistene i fylkesstyret er Torill Beitdokken.

Utdanningsforbundet arrangerer årlig samlinger for pensjonistkontakter i lokallaget og lokallagsledere.

Aktiviteter

Pensjonistrådet arrangerer kurs og samlinger for kontaktpersoner for pensjonistene i lokallaget. Det blir også arrangert ulike aktiviteter for pensjonister. 

Medlemmer i pensjonistrådet

Pensjonistrådet har jevnlige møter på kontoret til Utdanningsforbundet Innlandet. Pensjonistrådet er rådgivende organ for fylkesstyret og tar opp saker som er viktig for pensjonistene som gruppe. Pensjonistrådet arrangerer også samlinger for pensjonistmedlemmer.

Følgende personer er medlemmer i rådet:

 • Leif Fjeldstad, leder
 • Inger Stenvaag, nestleder
 • Bjørn Barkbu, midlertidig fungerende leder
 • Aud Irene Kvam, midlertidig fungerende nestleder
 • Per Sandmæl
 • Astri Sukkestad Kjelsrud
 • Torlaug Kveen Øyen
 • Svanhild Larsen Brendhaugen, 1. vara
 • Bjørn Vegard Johnsen, 2. vara
 • Arvid Gulbrandsen, 3. vara

Representasjon for pensjonister

Utdanningsforbundet har lagt til rette for at pensjonister skal være representert i alle ledd. Det er et eget pensjonistråd sentralt, som er rådgivende sentralstyret. Det er egne pensjonistråd i alle fylkeslag, som er rådgivende fylkesstyrene, og det er lagt til rette for pensjonistråd i alle lokallag.

Leder for pensjonistrådet i Innlandet deltar på alle møter i fylkesstyret og har møte- og talerett.

 

 

 

Pedagogstudentene (PS) er datterorganisasjonen til Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet har et godt samarbeid med Pedagogstudentene i Innlandet.

Leder av Pedagogstudentene i Innlandet, Jørn Luvåsen deltar på alle fylkesstyremøter med tale- og forslagsrett.

Utdanningsforbundet Innlandet samarbeider med PS om:

 • Stand på Høgskolen
 • Vervedag
 • Kurs i skriving av CV
 • Jobbsøkerkurs