Informasjonsside om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Innlandet har pr. 27.06.2024 12.275 medlemmer i alle medlemsgrupper. Vi har medlemmer og tillitsvalgte i alle kommuner og på alle tariffområder.

Kontakt oss

For å få tak i ansatte eller tillitsvalgte, ring 23138250 eller skriv epost til [email protected]. Kontaktinformasjon til fylkesledelse, tillitsvalgte og ansatte finner dere ved å lese videre. Sentralbordet er betjent i kjernetiden mellom 09.00 og 14.00. Utenom kjernetid benytt mobiltelefon til ansatte og tillitsvalgte.

Fylkeslagets arbeid

På fylkeslagets kontor arbeider tillitsvalgte og ansatte til beste for medlemmer og tillitsvalgte i Innlandet. Vi rådgir lokallagene i politiske saker, saker om lov- og avtaleverk, bistår i personalsaker, veileder og bistår i lokallagenes økonomi, driver med politisk påvirkningsarbeid og holder kurs og konferanser for tillitsvalgte i lokallagene. Vi arrangerer også kurs og konferanser for ulike medlemsgrupper.

Vi har fem faste ansatte i tilsammen 500 % stillinger og tillitsvalgte i tilsammen 910 % stilling. I tillegg kommer 4 hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen med tilsammen 290% frikjøp.

Fylkesstyret

Fylkesstyet i Innlandet har 13 medlemmer og 1 møtende vara. Styret ble valgt i mai 2023 og sitter til 31. juli 2027. Styret har møte månedlig og tar opp saker av viktighet for organsasjonen og medlemmer. Fylkesstyret består av fylkesleder og fylkesnestleder og representanter for de ulike medlemsgruppene. I tillegg er ledere representert i styret. Leder for pensjonistrådet i Innlandet og leder for pedagogstudentene i Hamar deltar i fylkesstyremøtene med tale- og forslagsrett. De hovedtillitsvalgte har også møte-og talerett i fylkesstyret etter vedtektene.

Fylkesstyret har organisert sitt arbeid i ulike utvalg og råd som er presentert nedover på denne siden.

Åpningstider på kontoret er 08.00-15.45 i perioden 1. oktober til og med 30. april. Kjernetiden er fra 09.00-14.30.

I perioden fra og med 1.mai til og med 30.september er åpningstiden 08.00-15.00. Kjernetiden er her fra 09.00-14.00.

Kontoret er stort sett bemannet i hele åpningstiden.

Fylkeslaget holder til i Skogvegen 16b på Hamar. Dette er i det nye tribunebygget ved Briskeby stadion.  Kontoret er bemannet hver dag og ligger i 2 etasje. Parkering kan skje foran våre tidligere kontorer i Brugata 50.

imagejk5qn.png

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder

Avbildet: Tone Stangnes Gjerstad
Tone Stangnes Gjerstad

Seniorrådgiver/personalleder

Avbildet: Lise Beathe Hov
Lise Beathe Hov

Rådgiver

Avbildet: Marit Gylstrøm
Marit Gylstrøm

Økonomikonsulent

Avbildet: Magny Holmseth
Magny Holmseth

Økonomikonsulent

Avbildet: Lena Cathrin Suren
Lena Cathrin Suren

Økonomi/Administrasjonskonsulent

Utdanningsforbundet Innlandet har i overkant 1740 medlemmer som arbeider i barnehage. Vi organiserer barnehagelærere, pedagogiske ledere, spesialpedagoger og styrere i både private og kommunale barnehager i hele Innlandet.

Vi har tillitsvalgte ved mange barnehager rundt om i fylket, og jobber for å få tillitsvalgte ved alle arbeidsplasser. Våre tillitsvalgte er jevnlig inne på kurs og får god opplæring i lov- og avtaleverk. Vi arbeider for å sikre alle medlemmer gode lønns- og arbeidsforhold. Derfor jobber vi kontinuerlig med å få til tariffavtaler i våre private barnehager. Vi har mange tariffområder i Innlandet med medlemmer fra barnehageområdet og har kompetanse til å svare på spørsmål fra alle disse på kontoret.

Vi arrangerer også kurs for medlemmer i barnehagene. Vi har hatt fagkurs og egne kurs for styrere og tillitsvalgte i private barnehager.

Frode Jevne er konstituert som kontaktperson for medlemsgruppe barnehage. Han er tillitsvalgt på fulltid. Kontaktperson barnehage deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for barnehage sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Vi vil sette aktuelle spørsmål på dagsordenen, blant annet lov- og avtaleverk, herunder arbeidstid for pedagoger.

Har dere innspill om barnehagesaker, tar vi mer enn gjerne imot dette.

Bjørn Andre Martinsen er styremedlem fra barnehage. Hun har også fullt frikjøp på fylkesplan.

Ulike tariffområder

Blant våre barnehager har vi mange tariffområder. Du kan se i og søke i vår lov og avtaleguide på denne siden.

Vi har medlemmer i følgende tariffområder:

 • KS (kommunenes sentralforbund). Dette er alle de kommunale barnehagene
 • PBL (private barnehagers landsforbund). Dette er vårt nest største tariffområde på barnehagesiden
 • FUS. Det er noen barnehager i Innlandet som er tilknyttet FUS.
 • KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter)
 • Virke. Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 20.000 virksomheter. Vi har barnehager i studentsamskipnaden i dette tariffområdet
 • Standard tariffavtale. Vi har noen barnehager som Utdanningsforbundet har inngått egen tariffavtale med eiere i.

Barnehagedagen

Barnehagedagen er en årlig markering for å vise frem barnehagens mangfold og varierte aktiviteter. Dagen er arrangert siden 2005 og er en viktig synliggjøring av barnehagen som en del av utdanningssystemet i Norge. Du kan lese mer om barnehagedagen her.

 

Medlemsgruppe grunnskole er den største medlemsgruppa vår med rundt 4860 medlemmer i Innlandet. Lærere og ledere ved barneskoler, SFO, ungdomsskoler og voksenopplæring tilhører denne medlemsgruppa. Vi har medlemmer i både offentlige og private skoler.

Vi har tillitsvalgte ved de alle fleste arbeidsplassene i grunnskolen i Innlandet. Våre tillitsvalgte er jevnlig inne på kurs og får god opplæring i lov- og avtaleverk. Vi arbeider for å sikre alle medlemmer gode lønns- og arbeidsforhold. Derfor jobber vi kontinuerlig med å få til tariffavtaler i våre private virksomheter.

Aslak Stensrud er kontaktperson for denne medlemsgruppen i Innlandet. Han er tillitsvalgt på fulltid. Kontaktperson grunnskole deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for grunnskole sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Vi vil sette aktuelle spørsmål på dagsordenen, og tar med glede imot innspill fra medlemmene.

Randi Kristin Pettersen, Elin Amlien Lorentzen og Torill Beitdokken er også tillitsvalgte på fulltid fra grunnskole. Torill er i tillegg nestleder og lederrepresentant. (se egen side om ledere)

Utdanningsforbundet Innlandet har rett i underkant av 1200 medlemmer i videregående skole og fagskole i Innlandet. Vi har fire hovedtillitsvalgte med 280 % frikjøp og kontaktperson i 100% frikjøp.

Vi har tillitsvalgte ved alle de videregående skolene i Innlandet, flere av disse har også etablerte klubbstyrer. Våre tillitsvalgte er jevnlig inne på kurs og får god opplæring i lov- og avtaleverk. Vi arbeider for å sikre alle medlemmer gode lønns- og arbeidsforhold. Derfor jobber vi kontinuerlig med å få til tariffavtaler ved private skoler.

Gry Rollag Føsker er kontaktperson for denne medlemsgruppen i Innlandet. Hun er tillitsvalgt på fulltid. Kontaktperson videregående opplæring deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for videregående sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Vi vil sette aktuelle spørsmål på dagsordenen, og tar med glede imot innspill fra medlemmene.

Innlandet fylkeskommune  var en realitet fra 1.1.2020. Vi har nå tre hovedtillitsvalgte med frikjøp. Tore Hølmo er hovedtillitsvalgt 1 og møter i ulike utvalg og fora i Innlandet fylkeskommune og er deltagere i ulike medbestemmelseorgan. Hovedtillitsvalgt 2 er Siri Sandstedt Ringen og hovedtillitsvalgt 3 er Rudi André Syversen. Han har 35 % frikjøp.

Gry Rollag Føsker er hovedtillitsvalgt 4.

Utdanningsforbundet Innlandet har medlemmer ved Campus Hamar, Lillehammer og Elverum, og organiserer pr. 1.1.23, 113 medlemmer ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Hedmark fusjonerte fra 01.01.2016 med høgskolen på Lillehammer og dannet Høgskolen i Innlandet.

Christina Niemi Mølstad er konstituert som kontaktperson UH. Hun deltar jevnlig i kontaktforum for UH sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Vi vil sette aktuelle spørsmål på dagsordenen, og tar med glede imot innspill fra medlemmene.

 

Alle som arbeider innenfor støttesystemet i utdanningssektoren organiseres som egen medlemsgruppe i Utdanningsforbundet, Faglig Administrativt Støttesystem, forkortet FAS. Innenfor denne gruppen finner vi blant annet medlemmer innen kommuneadministrasjonen, Statped, Bufetat, PP-tjenesten, fylkesmannsembetet, NAV med flere. I Innlandet har vi i overkant av 460 medlemmer.

Charlotte Hemmingsen er kontaktperson for denne medlemsgruppen i Innlandet. Hun er frikjøpt i 50 % for å ivareta medlemsgruppen.   

Hva gjør vi?

Kontaktperson  FAS deltar i kontaktforum for FAS sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Utdanningsforbundet Innlandet jobber med mange ulike saker, politisk og med lov- og avtaleverk. Det siste året har vi jobbet mye med Stortingsmelding 6, Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage skole og SFO

I tillegg jobber fylkeslaget mye med tilsettinger, lønns- og arbeidsvilkår og personalsaker. Det er mange tariffområder som kommer inn under FAS, og på fylkeskontoret er det tillitsvalgte og ansatte med kompetanse på alle.

Ta kontakt

Vi vil sette aktuelle spørsmål som angår medlemmene i FAS på dagsordenen, og tar med glede imot innspill fra medlemmene.

Utdanningsforbundet Innlandet ønsker å satse på ledere. Vi arbeider for å få lederrådet til å fungere bedre, og det er opprettet et eget arbeidsutvalg for lederrådet med lederrepresentanter fra ulike arbeidsplasser og ulike medlemsgrupper.

I gruppa ledere inngår i hovedsak:

Rektorer i grunn- og videregående opplæring
Assisterende rektor
Assisterende styrer
Inspektør
Styrere
Avdelingsledere i grunn- og videregående
Ledere i kommuneadministrasjon
Ledere i støttesystemet til barnehage og skole

I fylkesstyret er det Torill Beitdokken som er ansvarlig for arbeidet med ledere og lederpolitisk offensiv.

Lederråd

Etter vedtektene skal alle fylkeslag ha et lederråd. Lederråd består av kontaktpersoner for ledere i alle lokallag og ledes av Torill Beitdokken.

 

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder, samt kontaktperson barnehage, kontaktperson grunnskole og kontaktperson videregående opplæring. Arbeidsutvalget har møter ca hver 14. dag og behandler saker mellom fylkesstyremøtene, samt saker av mer administrativ art. Seniorrådgiver Tone Stangnes Gjerstad er sekretær under møtene.

I Arbeidsutvalget sitter:

 • Fylkesleder Thore Johan Nærbøe
 • Nestleder Torill Beitdokken
 • Kontaktperson barnehage, Frode Jevne
 • Kontaktperson grunnskole, Aslak Stensrud
 • Kontaktperson videregående, Gry Rollag Føsker
 • Kontaktperson FAS, Charlotte Hemmingsen

Utdanningsforbundet Innlandet har en nemnd som bistår medlemmer og tillitsvalgte i saker som omhandler medlemmene. Det kan være konfliktsaker, oppsigelse, avskjed eller andre arbeidsrettslige utfordringer som medlemmer havner i. Personalnemndas medlemmer har taushetsplikt.

Personalnemnda ledes av rådgiver Tone Stangnes Gjerstad og er representert med kompetanse fra alle medlemsgrupper. Andre medlemmer i personalnemnda er:

 • Aslak Stensrud, kontaktperson grunnskole
 • Torill Beitdokken, nestleder
 • Gry Rollag Føsker, kontaktperson videregående
 • Frode Jevne, kontaktperson barnehage
   

Kursutvalget er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Utdanningsforbundet Innlandet sitt kurstilbud.

Medlemmer av kursutvalget er:

 • Lise Beathe Hov, rådgiver
 • Thore Johan Nærbøe, fylkesleder
 • Bente Kampesveen, barnehage
 • Bjørn Andre Martinsen, barnehage
 • Elin Amlien Lorentzen, grunnskole (leder av kursutvalget)
 • Randi Kristin Pettersen, grunnskole
   

Utdanningsforbundet Innlandet har rett i overkant av 3670 pensjonister som medlemmer. Det er et mål at pensjonistene skal opprettholde medlemskapet selv etter endt yrkesliv. De fleste lokallag har egne aktiviteter for pensjonister.

Samme gode vilkår

Som pensjonistmedlem opprettholder du samme gode vilkår og medlemstilbud som da du var yrkesaktiv, men til en mye lavere pris. Som pensjonist betaler du kroner 80,- per måned. Du kan få hjelp og bistand i pensjonssaker i NAV, SPK og KLP og få generelle råd om pensjon og lønn på pensjonistvilkår. Vi bistår også medlemmer i klagesaker om pensjon til Trygderetten.

Pensjonistrådet

Pensjonistrådet i Innlandet er oppnevnt av fylkesstyret og består av representanter fra våre ulike regioner. Kontaktperson for pensjonistene i fylkesstyret er Frode Jevne.

Utdanningsforbundet arrangerer årlig samlinger for pensjonistkontakter i lokallaget og lokallagsledere.

Aktiviteter

Pensjonistrådet arrangerer kurs og samlinger for kontaktpersoner for pensjonistene i lokallaget. Det blir også arrangert ulike aktiviteter for pensjonister. 

Medlemmer i pensjonistrådet

Pensjonistrådet har jevnlige møter på kontoret til Utdanningsforbundet Innlandet. Pensjonistrådet er rådgivende organ for fylkesstyret og tar opp saker som er viktig for pensjonistene som gruppe. Pensjonistrådet arrangerer også samlinger for pensjonistmedlemmer.

Fylkesstyret har oppnevnt et pensjonistråd for perioden 2023-2027.

Aud Kvam er leder og Arvid Gulbrandsen er nestleder av pensjonistrådet i denne perioden.

Representasjon for pensjonister

Utdanningsforbundet har lagt til rette for at pensjonister skal være representert i alle ledd. Det er et eget pensjonistråd sentralt, som er rådgivende sentralstyret. Det er egne pensjonistråd i alle fylkeslag, som er rådgivende fylkesstyrene, og det er lagt til rette for pensjonistråd i alle lokallag.

Leder for pensjonistrådet i Innlandet deltar på alle møter i fylkesstyret og har møte- og talerett.

 

Lærerstudentene er datterorganisasjonen til Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet har et godt samarbeid med Lærerstudentene i Innlandet.

Leder av Lærerstudentene i Innlandet, Lea Karoline Magnussen Sunda deltar på alle fylkesstyremøter med tale- og forslagsrett.

Utdanningsforbundet Innlandet samarbeider med Lærerstudentene om:

 • Stand på Høgskolen
 • Vervedag
 • Kurs i skriving av CV
 • Jobbsøkerkurs