Informasjon om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Agder har 11600 medlemmer fra Hovden i nord til Flekkefjord i vest og Risør i øst. Fylkeskontoret er plassert i 4. etasje, Skippergata 2 - Kristiansand like ved buss- og jernbanestasjonen. Vi er 16 personer, 12 tillitsvalgte og 4 ansatte, som jobber på fylkeskontoret, og du er hjertelig velkommen til å stikke innom.

Hva gjør fylkeslaget?

Som medlem i Utdanningsforbundet tilhører du fylkeslaget i det fylket du arbeider. Dersom du ikke er i fast arbeid tilhører du fylket du er bosatt i. I tilegg har vi lokallag i alle fylkets kommuner.

Har du spørsmål som lokallaget eller din nærmeste tillitsvalgte ikke greier å svare på, kan du ta saken videre til fylkeslaget.

Fylkeslagets oppgave er blant annet å lede den politiske virksomheten i årsmøteperioden, opplæring av tillitsvalgte og ikke minst, bistå medlemmer og tillitsvalgte.

Fylkesstyret er øverste utøvende myndighet i fylkeslaget, Høyeste myndighet i fylkeslaget er årsmøtet. Ordinært årsmøte finner sted hvert fjerde år.

 

Avbildet: Synnøve Tollaksen Danielsen
Synnøve Tollaksen Danielsen

Rådgiver

Avbildet: Anette Vere
Anette Vere

Seniorrådgiver/ personalleder

Avbildet: Therese Krogh
Therese Krogh

Økonomikonsulent

Avbildet: Monica B. Rasmussen
Monica B. Rasmussen

Administrasjonskonsulent

barnehage.PNG

Hvis du arbeider i en privat eller kommunal barnehage, tilhører du automatisk medlemsgruppe barnehage.  

Målet med arbeidet er blant annet å:

 • styrke barnehagens formål, innhold og faglige kvalitet
 • få flere pedagoger i barnehagene og egen styrer i hver barnehage
 • bedre etter - og videreutdanningstilbudene for førskolelærerne
 • styrke den barnehagefaglige kompetansen i kommunen
 • utvikle kompetanse på pedagogisk utviklingsarbeid og forskning gjennom økte bevilgninger til barnehagefeltet
 • sikre tilstrekkelige midler i kommunene for å opprettholde en kvalitativ god barnehage 

Tillitsvalgte som jobber med barnehagesaker på fylkeskontoret:

Mer informasjon om medlemsgruppe barnehage på sentral hjemmeside

Private barnehager
I Agder arbeides det spesielt med å opprette tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer i private barnehager. Ta kontakt med oss hvis din barnehage ikke har tariffavtale eller du ønsker å melde deg inn.

Lenke til innmelding:https://www.utdanningsforbundet.no/medlem/medlemskap/innmelding/  

Fagblader
Fagbladene utgis av Utdanningsakademiet. Medlemmer i Utdanningsforbundet kan velge ett av dem gratis i tillegg til medlemsbladet Utdanning.

 

grunnskole.jpg

Grunnskolen har en vid og sammensatt samfunnsoppgave. Skolen skal gi alle elever gode vilkår for utvikling gjennom opplæring som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. Innholdet og organiseringen av skolen må utvikles kontinuerlig for å møte morgendagens utfordringer. Vi ønsker at grunnskolen skal være gratis og uten foreldrebetaling.

Noen andre saker som vi arbeider med:

 • ressurser som gjør det mulig å drive en offentlig skole av høy kvalitet
 • systematisk etterutdanning og faglig oppdatering
 • skjerpede kvalitetskrav i grunnutdanningen  
 • styrket begynneropplæring
 • nasjonale standarder for ressursinnsats i skolen
 • økt lærertetthet
 • gratis skolefritidsordning for alle elever på barnetrinnet

Det skjer store endringer i norsk skole - både når det gjelder innhold og organisering. Nye læreplaner, kvalitetsvurdering og nasjonale prøver, er saker som det arbeides mye med.

Tillitsvalgte som jobber med grunnskolesaker på fylkeskontoret:

Mer informasjon på sentral hjemmeside

Fagblader

Fagbladene utgis av Utdanningsakademiet. Medlemmer i Utdanningsforbundet kan velge ett av dem gratis i tillegg til medlemsbladet Utdanning.

videregående skole.jpg

Dette er din medlemsgruppe hvis du arbeider med videregående opplæring eller fagskole.

Utdanningsforbundet arbeider for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsforhold, og for at lønn skal være knyttet til utdanning, kompetanse og ansvar. Vi fokuserer på faginnhold på studiespesialiserende og yrkesfaglige programområder, organisering av undervisningen, klassestørrelser og leseplikter, i tillegg til arbeidstid og lønn.

Utdanningsforbundet tar del i yrkesopplæringen og har plass i alle offentlige råd og utvalg knyttet til fag- og yrkesopplæring.

Tillitsvalgte som jobber med saker i videregående skole/fagskole på fylkeskontoret:

Har noen varslet om at du kan ha krenket en elev?
Opplæringsloven § 9A-5 sier at man skal varsle dersom man har mistanke om at noen som arbeider på skolen krenker en elev. Utdanningsforbundet anbefaler alle som har fått et slikt varsel mot seg om å kontakte tillitsvalgte. Det er strenge regler for hvordan et slikt varsel skal følges opp, og tillitsvalgte kan bistå den ansatte.

Lenke til sentral hjemmeside 

Fagblader
Fagbladene utgis av Utdanningsakademiet. Medlemmer i Utdanningsforbundet kan velge ett av dem gratis i tillegg til medlemsbladet Utdanning.

 

universitet høgskole.jpg

Hvis du arbeider ved en høgskole eller et universitet tilhører du automatisk medlemsgruppe høyere utdanning (UH).

Utdanningsforbundet er pådriver og premissleverandør i utviklingen av norsk utdanning. Vi er representert i de fleste offentlige råd og utvalg der skole, pedagogikk og opplæring er på dagsorden.

Vi må jobbe sammen for å møte de store utfordringene på høgskoler, universitet og kompetansesenter. Kvalitetsreformen i høyere utdanning, omlegging av lærerutdanningene og endringer i det spesialpedagogiske støttesystem påvirker både tilbudet og arbeidssituasjonen for ansatte. Utdanningsforbundet vil arbeide for at høgskoler, universitet og kompetansesenter får rammevilkår og ressurser som gir dem reelle muligheter til å nå de mål myndighetene har satt.

Andre saker som vi arbeider med:

 • forskning skal ha en sentral plass også innenfor lærerutdanningene
 • kompetansen skal gjenspeiles i lønnsnivået
 • de ansattes rettigheter skal ivaretas i de mange omstillingsprosessene vi opplever

Kontaktperson og hovedtillitsvalgt Universitetet i Agder: 

Anne Kari Slettan m: 97596392

Mer informasjon sentral hjemmeside

Fagblader
Fagbladene utgis av Utdanningsakademiet. Medlemmer i Utdanningsforbundet kan velge ett av dem gratis i tillegg til medlemsbladet Utdanning.

 

FAS.jpeg

Noen av de gruppene som naturlig kommer inn under Faglig-/administrativt støttesystem (FAS), er medlemmer som arbeider i PP-tjenesten, kompetansesentrene, NAV, fylkesmannsembetene, utdanningsadministrasjonen, BUP, habiliteringstjenesten, barneverninstitusjoner mm.

Støttesystemene representerer alternative karriereveier for barnehagelærere og lærere. Det er sentralt at det sikres gode lønns- og arbeidsvilkår i faglig administrative støttesystemer, slik at yrkene i støttesystemene er attraktive.

Utdanningsforbundet har fem kontaktfora: Grunnskole, videregående, barnehage, ledere og FAS. Hvert kontaktforum ledes av et sentralstyremedlem.

Fylkesstyrets kontaktperson: 

Sheila Vaage Benestad m: 93402921

Kontaktforum FAS ledes av sentralstyremedlem Ida Hjetland Næss.

Mer informasjon om FAS

Fagblader
Fagbladene utgis av Utdanningsakademiet. Medlemmer i Utdanningsforbundet kan velge ett av dem gratis i tillegg til medlemsbladet Utdanning.

Arbeidsutvalget (AU) har følgende sammensetning for perioden 2023-2027

 • Silje Gran Aanensen -fylkesleder
 • Eilin Ask Dugstad -nestleder
 • Line M Drange Neset - kontaktperson barnehage
 • Silje Ibsen- kontaktperson grunnskole
 • Anne Cathrine Fodstad - kontaktperson videregående skole
 • Ole Christian Bjerke - grunnskole

Sekretær for AU: Anette Vere

Arbeidsutvalgets mandat:

 • AU har myndighet til å fatte vedtak i saker som krever rask behandling utenom styremøtene og som ikke er av prinsipiell karakter
 • AU setter opp saksliste til fylkesstyremøtene og utpeker saksansvarlig
 • AU spiller inn saker til lokallagsledersamlingene, endelig saksliste til lokallagsledersamlingene settes opp av fylkesledelsen i samarbeid med to lokallagsledere
 • AU behandler og gjør vedtak i saker etter særskilt fullmakt fra fylkesstyret
 • AU behandler og gjør vedtak i hastesaker
 • AU gjør nødvendige vedtak i forhold til skolering etter forslag fra skoleringsutvalget (kursplan vedtas av fylkesstyret)
 • AU foretar oppnevning til kurs, møter og representasjonsoppgaver
 • AU foretar bevilgninger innenfor en økonomisk ramme på kr 30 000,-
 • Alle saker som har vært behandlet i AU kan bringes inn for fylkesstyret.
Skoleringsutvalget Agder 2023-2027

 • Line M. Drange Neset– kontaktperson barnehage (leder av skoleringsutvalget)
 • Silje Ibsen – kontaktperson grunnskole
 • Anne Bjertnes - grunnskole
 • Bjørg Jordal - barnehage
 • Eskil Berggren – vgo
 • Sheila Vaage Benestad - FAS
 • Eilin Ask Dugstad - nestleder
 • Ansatt innkalles ved praktiske oppgaver rundt kurs

Skoleringsutvalgets mandat

 • Utvalget har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs og nettverkssamlinger for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Agder i perioden 2023-2027.
 • Skoleringsutvalget har ansvar for programmet til Hovedtillitsvalgtkursene, etter innspill fra fylkesledelsen og utvalgte hovedtillitsvalgte.
 • Fylkesledelsen har ansvar for programmet på lokallagsledermøter, etter innspill fra tillitsvalgte på kontoret, skoleringsutvalget og utvalgte lokallagsledere.

Personalnemnda i Agder 2023-2027

 • Anne Cathrine Fodstad (leder personalnemnd))
 • Eilin Ask Dugstad
 • Silje Ibsen
 • Anne Bjertnes
 • Line M Drange Neset
 • Bjørg Jordal
 • Sheila Vaage Benestad
 • Anette Vere
 • Synnøve T Danielsen

Retningslinjer for personalnemnda

 1. Opprettelse
  Det opprettes personalnemnd i alle fylkeslag.
  Medlemmene i personalnemnda oppnevnes av fylkesstyret.
 2. Sammensetning og ledelse
  Fylkesstyret avgjør nemndas sammensetning og antall medlemmer.
  Størrelsen bør tilpasses fylkeslagets størrelse.
  Nemnda bør være sammensatt slik at ulike interesser og medlemsgrupper blir best mulig ivaretatt.
  Det anbefales at hovedtillitsvalgte ikke sitter i personalnemnda.
  Oppnevningen av personalnemnd skal alltid omfatte ansatte ved fylkeskontorene.
  Antall ansatte i nemnda bør korrespondere med størrelsen på nemnda slik at større nemnder har flere ansatte medlemmer
  Personalnemnda bør ledes av en ansatt.
  Leder av personalnemnda skal holde fylkesleder orientert om nemnda arbeid.
 3. Oppgaver
  Personalnemnda har ansvar for all saksbehandling, medlemshjelp og rådgiving til tillitsvalgte på lavere nivå i personalsaker.
  Personalnemnda retter anmodning om og gir innstilling til sentralleddet i saker som gjelder juridisk bistand..
  Det anbefales at det som hovedregel blir det oppnevnt to ansvarlige i nemnda for hver sak.
  Nemndbehandling av saker gjennomføres i saker som er vanskelige, prinsipielle eller komplekse og for øvrig der hensyn til kompetanseoverføring tilsier det.
  NY Enklere saker og saker som dreier seg om rene rettighetsspørsmål kan håndteres uten at en går veien om nemndbehandling.
  Saker som haster på grunn av frister kan alltid sendes inn til det sentrale sekretariat uten å ha vært behandlet i nemnda.
 4. Saksbehandling
  Forvaltningslovens regler om taushetsplikt og habilitet gjelder for håndtering av personalsaker.
 5. Dokumenthåndtering
  Dokumenter lagres i dokumenthåndteringssystemet (P-360) med begrenset tilgang (- jur).
  Papirdokumenter oppbevares i låsbart arkiv adskilt fra fylkeslagets øvrige arkiv.
  Taushetsbelagte opplysninger skal ellers ikke lagres elektronisk på områder som er åpne.
 6. Rapportering fra nemnda arbeid
  Personalnemnda legger fram en rapport til fylkesstyret om arbeidet med personalsaker minst en gang pr. år.

Lenke til Lederråd.  Du finner også Lederråd nede på forsiden.

20729446_1542947822422699_1330606389930590235_n[1].jpg

Pedagogstudentene er en interesseorganisasjon for studenter på alle nivåer i utdanningssystemet, fra førskolelærer til pedagoger i høyere utdanning. Pedagogstudentene (PS) arbeider for å fremme og ivareta medlemmenes interesser og for kvalitet i våre utdanninger og er partipolitisk uavhengige.

Et medlemskap i Pedagogstudentene er også et studentmedlemskap i Utdanningsforbundet. At du som medlem av Pedagogstudentene samtidig er medlem av Utdanningsforbundet betyr at du kan dra nytte av styrken til Norges nest største fagorganisasjon

PS har gratis medlemskap i Utdanningsforbundet samt gratis det første året etter endt grunnutdanning.

Utdanningsforbundet Agder har et godt samarbeid med PS på UiA og deltar blant annet på stand ved studiestart og på arbeidslivsdagen. Leder og nestleder av PS inviteres til å delta på fylkesstyremøtene der de har møte- og talerett. Det samme gjelder årsmøtet. De inviteres også til å delta på enkelte andre arrangementer.

Leder for pedagogstudentene UiA 2023: Christina Babington.

Fylkesstyrets kontaktperson for pedagogstudentene: Line M. Drange Neset.

Nyttige lenker:

Hjemmeside - pedagogstudentene UiA

Hjemmeside - sentralt til pedagogstudentene

 

Utdanningsforbundet Agder har opprettet to nettverk


• Nettverk PPT og Statped: Ledes av Sheila Vaage Benestad

• Nettverk voksenopplæringen: Ledes av Anne Bjertnes

Hensikt

Hensikten med nettverkene er først og fremst å ha et møtested for tillitsvalgte på de to områdene.
Tillitsvalgte, båre i PPT, Statped og voksenopplæringa, opplever ofte at de blir stående veldig alene. Fylkeslaget bør derfor opprette nettverk for tillitsvalgte på disse to områdene. Erfaringene med nettverkene er gode, - de plasstillitsvalgte etterspør samlingene.