Informasjon om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Agder har nærmere 11 000 medlemmer fra Hovden i nord til Flekkefjord i vest og Risør i øst. Fylkeskontoret er plassert i 4. etasje, Skippergata 2 - Kristiansand like ved buss- og jernbanestasjonen. Vi er 16 personer, 12 tillitsvalgte og 4 ansatte, som jobber på fylkeskontoret, og du er hjertelig velkommen til å stikke innom.

Hva gjør fylkeslaget?

Som medlem i Utdanningsforbundet tilhører du fylkeslaget i det fylket du arbeider. Dersom du ikke er i fast arbeid tilhører du fylket du er bosatt i. I tilegg har vi lokallag i alle fylkets kommuner.

Har du spørsmål som lokallaget eller din nærmeste tillitsvalgte ikke greier å svare på, kan du ta saken videre til fylkeslaget.

Fylkeslagets oppgave er blant annet å lede den politiske virksomheten i årsmøteperioden, opplæring av tillitsvalgte og ikke minst, bistå medlemmer og tillitsvalgte.

Fylkesstyret er øverste utøvende myndighet i fylkeslaget, Høyeste myndighet i fylkeslaget er årsmøtet. Ordinært årsmøte finner sted hvert fjerde år.

 

Avbildet: Synnøve Tollaksen Danielsen
Synnøve Tollaksen Danielsen

Rådgiver

Avbildet: Anette Vere
Anette Vere

Seniorrådgiver/ personalleder

Avbildet: Therese Krogh
Therese Krogh

Økonomikonsulent

Avbildet: Monica B. Rasmussen
Monica B. Rasmussen

Administrasjonskonsulent

barnehage.PNG

Hvis du arbeider i en privat eller kommunal barnehage, tilhører du automatisk medlemsgruppe barnehage.  

Målet med arbeidet er blant annet å:

 • styrke barnehagens formål, innhold og faglige kvalitet
 • få flere pedagoger i barnehagene og egen styrer i hver barnehage
 • bedre etter - og videreutdanningstilbudene for førskolelærerne
 • styrke den barnehagefaglige kompetansen i kommunen
 • utvikle kompetanse på pedagogisk utviklingsarbeid og forskning gjennom økte bevilgninger til barnehagefeltet
 • sikre tilstrekkelige midler i kommunene for å opprettholde en kvalitativ god barnehage 

Tillitsvalgte som jobber med barnehagesaker på fylkeskontoret:

Mer informasjon om medlemsgruppe barnehage på sentral hjemmeside

Private barnehager
I Agder arbeides det spesielt med å opprette tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer i private barnehager. Ta kontakt med oss hvis din barnehage ikke har tariffavtale eller du ønsker å melde deg inn.

Lenke til innmelding:https://www.utdanningsforbundet.no/medlem/medlemskap/innmelding/  

Fagblader
Fagbladene utgis av Utdanningsakademiet. Medlemmer i Utdanningsforbundet kan velge ett av dem gratis i tillegg til medlemsbladet Utdanning.

 

grunnskole.jpg

Grunnskolen har en vid og sammensatt samfunnsoppgave. Skolen skal gi alle elever gode vilkår for utvikling gjennom opplæring som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. Innholdet og organiseringen av skolen må utvikles kontinuerlig for å møte morgendagens utfordringer. Vi ønsker at grunnskolen skal være gratis og uten foreldrebetaling.

Noen andre saker som vi arbeider med:

 • ressurser som gjør det mulig å drive en offentlig skole av høy kvalitet
 • systematisk etterutdanning og faglig oppdatering
 • skjerpede kvalitetskrav i grunnutdanningen  
 • styrket begynneropplæring
 • nasjonale standarder for ressursinnsats i skolen
 • økt lærertetthet
 • gratis skolefritidsordning for alle elever på barnetrinnet

Det skjer store endringer i norsk skole - både når det gjelder innhold og organisering. Nye læreplaner, kvalitetsvurdering og nasjonale prøver, er saker som det arbeides mye med.

Tillitsvalgte som jobber med grunnskolesaker på fylkeskontoret:

Mer informasjon på sentral hjemmeside

Fagblader

Fagbladene utgis av Utdanningsakademiet. Medlemmer i Utdanningsforbundet kan velge ett av dem gratis i tillegg til medlemsbladet Utdanning.

videregående skole.jpg

Dette er din medlemsgruppe hvis du arbeider med videregående opplæring eller fagskole.

Utdanningsforbundet arbeider for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsforhold, og for at lønn skal være knyttet til utdanning, kompetanse og ansvar. Vi fokuserer på faginnhold på studiespesialiserende og yrkesfaglige programområder, organisering av undervisningen, klassestørrelser og leseplikter, i tillegg til arbeidstid og lønn.

Utdanningsforbundet tar del i yrkesopplæringen og har plass i alle offentlige råd og utvalg knyttet til fag- og yrkesopplæring.

Tillitsvalgte som jobber med saker i videregående skole/fagskole på fylkeskontoret:

Har noen varslet om at du kan ha krenket en elev?
Opplæringsloven § 9A-5 sier at man skal varsle dersom man har mistanke om at noen som arbeider på skolen krenker en elev. Utdanningsforbundet anbefaler alle som har fått et slikt varsel mot seg om å kontakte tillitsvalgte. Det er strenge regler for hvordan et slikt varsel skal følges opp, og tillitsvalgte kan bistå den ansatte.

Lenke til sentral hjemmeside 

Fagblader
Fagbladene utgis av Utdanningsakademiet. Medlemmer i Utdanningsforbundet kan velge ett av dem gratis i tillegg til medlemsbladet Utdanning.

 

universitet høgskole.jpg

Hvis du arbeider ved en høgskole eller et universitet tilhører du automatisk medlemsgruppe høyere utdanning (UH).

Utdanningsforbundet er pådriver og premissleverandør i utviklingen av norsk utdanning. Vi er representert i de fleste offentlige råd og utvalg der skole, pedagogikk og opplæring er på dagsorden.

Vi må jobbe sammen for å møte de store utfordringene på høgskoler, universitet og kompetansesenter. Kvalitetsreformen i høyere utdanning, omlegging av lærerutdanningene og endringer i det spesialpedagogiske støttesystem påvirker både tilbudet og arbeidssituasjonen for ansatte. Utdanningsforbundet vil arbeide for at høgskoler, universitet og kompetansesenter får rammevilkår og ressurser som gir dem reelle muligheter til å nå de mål myndighetene har satt.

Andre saker som vi arbeider med:

 • forskning skal ha en sentral plass også innenfor lærerutdanningene
 • kompetansen skal gjenspeiles i lønnsnivået
 • de ansattes rettigheter skal ivaretas i de mange omstillingsprosessene vi opplever

Kontaktperson og hovedtillitsvalgt Universitetet i Agder: 

Anne Kari Slettan m: 97596392

Mer informasjon sentral hjemmeside

Fagblader
Fagbladene utgis av Utdanningsakademiet. Medlemmer i Utdanningsforbundet kan velge ett av dem gratis i tillegg til medlemsbladet Utdanning.

 

FAS.jpeg

Noen av de gruppene som naturlig kommer inn under Faglig-/administrativt støttesystem (FAS), er medlemmer som arbeider i PP-tjenesten, kompetansesentrene, NAV, fylkesmannsembetene, utdanningsadministrasjonen, BUP, habiliteringstjenesten, barneverninstitusjoner mm.

Støttesystemene representerer alternative karriereveier for barnehagelærere og lærere. Det er sentralt at det sikres gode lønns- og arbeidsvilkår i faglig administrative støttesystemer, slik at yrkene i støttesystemene er attraktive.

Utdanningsforbundet har fem kontaktfora: Grunnskole, videregående, barnehage, ledere og FAS. Hvert kontaktforum ledes av et sentralstyremedlem.

Fylkesstyrets kontaktperson: 

Sheila Vaage Benestad m: 93402921

Kontaktforum FAS ledes av sentralstyremedlem Ida Hjetland Næss.

Mer informasjon om FAS

Fagblader
Fagbladene utgis av Utdanningsakademiet. Medlemmer i Utdanningsforbundet kan velge ett av dem gratis i tillegg til medlemsbladet Utdanning.

Arbeidsutvalget (AU) har følgende sammensetning for perioden 2019-2023:

 • Ottar Stordal leder
 • Silje Gran Aanensen nestleder
 • Renee Røyneland kontaktperson barnehage
 • Tor Anders Råbu kontaktperson grunnskole
 • Anne Cathrine Fodstad kontaktperson videregående

Sekretær for AU: Anette Vere

Arbeidsutvalgets mandat:

 • AU har myndighet til å fatte vedtak i saker som krever rask behandling utenom styremøtene og som ikke er av prinsipiell karakter
 • AU setter opp saksliste til fylkesstyremøtene og utpeker saksansvarlig
 • AU spiller inn saker til lokallagsledersamlingene, endelig saksliste til lokallagsledersamlingene settes opp av fylkesledelsen i samarbeid med to lokallagsledere
 • AU behandler og gjør vedtak i saker etter særskilt fullmakt fra fylkesstyret
 • AU gjør nødvendige vedtak i forhold til skolering etter forslag fra kursutvalget (kursplan vedtas av fylkesstyret)
 • AU foretar oppnevning til kurs, møter og representasjonsoppgaver
 • AU foretar bevilgninger i enkeltsaker hvor kostnaden ligger mellom 2000kr og 30000kr. Beløp under 2000kr behandles av fylkesledelsen
 • AU har ansvar for vaktordning ved ferieavvikling/avspasering for frikjøpte tillitsvalgte

Alle saker som har vært behandlet i AU kan bringes inn for fylkesstyret.


Skoleringsutvalget Agder 2019-2023

 • Leder: Renee Christin Røyneland – kontaktperson barnehage
 • Medlemmer:
  • Eilin Ask Dugstad - grunnskole
  • Line M. Drange Neset - barnehage
  • Eskil Berggren - vgo
  •  Silje Gran Aanensen - nestleder
  • Anette Vere - rådgiver
  • Monica B. Rasmussen - administrasjonskonsulent

Skoleringsutvalgets mandat
Utvalget har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs og nettverkssamlinger for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Agder i perioden 2019-2023

Lenke til Lederråd.  Du finner også Lederråd nede på forsiden.

20729446_1542947822422699_1330606389930590235_n[1].jpg

Pedagogstudentene er en interesseorganisasjon for studenter på alle nivåer i utdanningssystemet, fra førskolelærer til pedagoger i høyere utdanning. Pedagogstudentene (PS) arbeider for å fremme og ivareta medlemmenes interesser og for kvalitet i våre utdanninger og er partipolitisk uavhengige.

Et medlemskap i Pedagogstudentene er også et studentmedlemskap i Utdanningsforbundet. At du som medlem av Pedagogstudentene samtidig er medlem av Utdanningsforbundet betyr at du kan dra nytte av styrken til Norges nest største fagorganisasjon

PS har gratis medlemskap i Utdanningsforbundet samt gratis det første året etter endt grunnutdanning.

Utdanningsforbundet Agder har et godt samarbeid med PS på UiA og deltar blant annet på stand ved studiestart og på arbeidslivsdagen. Leder og nestleder av PS inviteres til å delta på fylkesstyremøtene der de har møte- og talerett. Det samme gjelder årsmøtet. De inviteres også til å delta på enkelte andre arrangementer.

Leder for pedagogstudentene UiA 2023: Christina Babington.

Fylkesstyrets kontaktpersoner for pedagogstudentene 2019-2023:
Line M. Drange Neset og Tor Anders Råbu.

Nyttige lenker:

Hjemmeside - pedagogstudentene UiA

Hjemmeside - sentralt til pedagogstudentene

 

Personalnemnda i Agder 2019-2023

 • Silje Gran Aanensen leder
 • Tor Anders Råbu nestleder
 • Renee Røyneland medlem
 • Line Drange Neset medlem
 • Sheila Vaage Benestad medlem
 • Anne Cathrine Fodstad medlem
 • Eilin Ask Dugstad medlem (lederrepresentant)
 • Anette Vere medlem
 • Synnøve T Danielsen medlem

Retningslinjer for personalnemnda

 1. Det opprettes personalnemnd i alle fylkeslag. Medlemmene i personalnemnda oppnevnes av fylkesstyret.
 2. Fylkesstyret avgjør nemndas sammensetning og antall medlemmer. Nemnda bør være sammensatt av tillitsvalgte på fylkesplan, slik at ulike medlemsgrupper er representert. Ledermedlemmene bør være representert. Fylkesstyret oppfordres til å ta ansatte med i nemndas arbeid.
 3. Personalnemnda har ansvar for all saksbehandling, medlemshjelp og rådgiving til tillitsvalgte på lavere nivå i forhold til personalsaker. Nemnda gir også innstilling til sentralleddet i saker som gjelder juridisk bistand.
 4. Som hovedregel blir det oppnevnt to ansvarlige i nemnda for hver sak.
 5.  Forvaltningslovens regler om taushetsplikt og habilitet gjelder for håndtering av personalsaker.
 6. Dokumenthåndtering: - Papirdokumenter oppbevares i låsbart arkiv adskilt fra fylkeslagets øvrige arkiv. - I dokumenthåndteringssystemet (P-360) begrenses tilgang (- jur) - Taushetsbelagte opplysninger skal ellers ikke lagres elektronisk på områder som er åpne.
 7. Personalnemnda legger fram en rapport til fylkesstyret om arbeidet med personalsaker minst en gang pr. år.