Viken under politisk press

Med et tidlig politisk ønske om oppløsning, og en regjering som ønsker det samme så skulle det være duket for en tydelig prosess? Så langt har prosessen ikke vært fri for drama og politisk spill. Og hva mener Utdanningsforbundet i Viken om oppløsning av Viken?

Det ble fort klart at Viken i sitt utgangspunkt ikke var en ønsket struktur og allerede i samarbeidsplattformen mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti ble det skrevet: «Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.» Det er også grunnen til at rådende fylkesråd ikke har startet bygging av nytt fylkeshus i Sandvika. Dette samarbeidet var en kortvarig glede, og SP og MDG gikk ut etter uenighet om e-18 garanti gitt av flertallet i fylkesrådet.
Dette politiske ønsket om oppløsning har også vært repetert i Hurdalsplattformen, der det står at det skal «settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.». I Vikens egen rapport er kostnadsanslaget for en tilbakeføring av Viken til Akershus, Buskerud og Østfold til å ligge i kostnadsintervallet mellom 310- 440 millioner kroner.

Det ser jo unektelig ut til at det går mot oppløsning?

Men det har foreløpig ikke vært uten drama, og Arbeiderpartiet Akershus endte med følgende vedtak «Styret i Akershus Arbeiderparti går imot oppløsning og begrunner det med at Akershus Arbeiderparti mener samfunnets ressurser skal brukes på å gi bedre tjenester til våre innbyggere. Akershus Arbeiderparti går imot oppløsning av Viken fylkeskommune.» Dette til tross for at Arbeiderpartiet i Akershus har politikere med tett tilknytning til regjeringen deriblant sittende kunnskapsminister Tonje Brenna, som også var fylkesrådsleder under etableringen av samarbeidsplattformen hvor de skrev at de ønsket oppløsning. Arbeiderpartiet i Østfold og Buskerud har på sin side stemt for en oppløsning. Men først 5.februar møtes de i representantskapet i Arbeiderpartiet Viken for å stemme over hvorvidt AP Viken går for oppløsning.

Selve vedtaket om Vikens fremtid forsegles ikke før fylkestinget 23-24.februar.

Senterpartiet, SV og Rødt har sagt at de ønsker oppløsning. Frp vil gå for det samme. Til sammen har de fire partiene 26 representanter i fylkestinget. Mens Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil beholde Viken, og stiller samlet med 27 representanter. For å få flertall i fylkestinget trengs det 44 stemmer. Dermed ligger Aps 23 representanter an til å avgjøre Vikens fremtid.

Det er mye politikk og følelser involvert i Vikens fremtid. For mange handler dette om identitet. Også blant våre egne medlemmer ser vi sprikende tilbakemeldinger basert på både bosted, stilling og politisk tilbøyelighet. For den enkelte lærer i fylkeskommunen er ikke det sikkert at struktureringen av fylkeskommunen har direkte innvirkning på arbeidsdagen, men det kan tenkes at strukturering av skoletilbudet, renhold, IKT og andre tjenester som skolene tar i bruk vil være forskjellig basert på hvorvidt vi er Viken eller ei. En mulig oppløsning som foreslått av fylkesrådets innstilling foreslår derimot en videreføring eller samarbeid om IKT for de tre fylkene:

  1. Etablering av tre nye fylkeskommuner basert på dagens IKT-løsninger
  2. Etablering av tre nye fylkeskommuner basert på dagens IKT-løsninger og etablering av et forpliktende IKT-samarbeid (Les mer her)

Men vi har også mange medlemmer som blir direkte berørt av en eventuell oppløsning, være det seg alle medlemmer vi har i fylkesadministrasjonen eller de mange ledermedlemmene vi har. Noen står fremfor en eventuell ny runde med omorganisering, nye stillingstitler, innhold og arbeidssted, mens andre får en ny lederstruktur å forholde seg til. Det er bekymringsverdig å se at de igjen skal gjennom en slik omstilling. Ivaretakelse av våre medlemmer gjennom en eventuell prosess blir viktig for oss.

Hva mener Utdanningsforbundet i Viken?

Utdanningsforbundet i Viken har fått et høringsbrev og er blitt bedt om å ta stilling til følgende spørsmål

  1. Hvilke styrker og svakheter har Viken fylkeskommune for arbeidstakerne?
  2. Hvilke konsekvenser vil en eventuell deling av Viken fylkeskommune ha for arbeidstakerne og for fagmiljøer/arbeidsmiljøer?

Som man ser har vi ikke fått spørsmål om hva vi mener om oppløsningen per se, men snarere hvordan det vil påvirke våre medlemmers arbeidsforhold. Og der ligger vårt fokus, som organisasjon er Utdanningsforbundet en partiuavhengig organisasjon, derfor ser vi ikke dette spørsmålet som et spørsmål om sentralisering (som er svært politisk ladet), men snarere hvordan det slår ut for den enkeltes arbeidsforhold eller arbeidsmiljø. Og ikke minst hvordan en prosess som følge av et evt oppløsningsvedtak kan gjennomføres best mulig for våre medlemmer, medbestemmelse og involvering blir sentralt. Både av arbeidstakerorganisasjonene og ovenfor den enkelte medarbeider.

Vi er ikke ferdig med vårt svar, og det skal opp til behandling av fylkesstyret 25-26.januar før det oversendes til Viken og legges ved saken som skal opp til fylkestingsbehandling 23-24. februar. Vi har allerede fått mange innspill, men tar gjerne imot innspill fra deg også, hvordan ser du for deg at mulige fordeler og ulemper ved en oppløsning, og hvilke fordeler og ulemper ser du av Viken sånn som du er kjent med fylkeskommunen til nå? Send svar til [email protected]