Den internasjonale agendaen

Grunnpilaren i fagbevegelsen er solidaritet. Derfor ønsker Utdanningsforbundet å styrke både nasjonal og internasjonal fagbevegelse.

Utdanningsforbundets politiske strategi for 2020-2023, Vi utdanner Norge, slår fast følgende:

  • «Det er et mål å styrke det internasjonale perspektivet i Utdanningsforbundets arbeid på alle politikkområder».
  • «Vi vil fortsette å bygge sterke allianser og nettverk for å styrke fagbevegelsen, nasjonalt og internasjonalt».
  • Utdanningsforbundet skal «aktivt bruke medlemskapet i Education International (EI) til å påvirke global utdanningspolitikk. Som medlem av EI er vi solidariske med fagforeningskolleger i andre land og bidrar til å styrke den globale fagbevegelsen».

Utdanningsforbundet har som mål å sikre at alle barn, unge og voksne får tilgang til en god, likeverdig og inkluderende utdanning. Vi arbeider også for å fremme gode lønns- og arbeidsvilkår, være en tydelig aktør i samfunnet og bidra til en bærekraftig utvikling. Disse temaene har en internasjonal dimensjon, som er konkretisert gjennom våre prinsipper for internasjonalt arbeid.

Fremmer samme politikk nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig å respektere nasjonal kultur og kontekst i internasjonalt arbeid. Men Utdanningsforbundets engasjement for retten til god offentlig utdanning for alle, retten til å organisere seg, og retten til anstendig arbeidsliv er ubøyelig. Lærerprofesjonens etiske plattform skal være fundamentet for all politikk, alle uttalelser og all påvirkning, også på internasjonalt nivå.

For å oppnå dette må lærernes stemme, som kommer til uttrykk gjennom deres representative organisasjoner i ulike land, fremmes og anerkjennes. Vi ønsker å bidra til å øke bevisstheten om hvor nødvendig det er å sikre muligheter for partssamarbeid, medbestemmelse, innspill og deltakelse fra lærernes fagforeninger, av hensyn til god utdanning til alle og gode lønns- og arbeidsvilkår for lærere. 

Påvirkning både nasjonalt og globalt

Utdanningsforbundet har en omfattende aktivitet for å påvirke både nasjonalt og internasjonalt. Vi legger vekt på å påvirke norske myndigheter og deres politikk i relevante internasjonale fora. Vi deltar derfor aktivt på nasjonale og internasjonale arenaer og arrangementer for å bygge nettverk, danne allianser og gi innspill til nasjonale myndigheter. Dette arbeidet koordineres vanligvis i samarbeid med Education International, Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) og Unio.

Utdanningsforbundet skal arbeide for å være representert i EIs vedtaksorgan på globalt og regionalt nivå. Medlemskapet gir oss mulighet til å delta i relevante arbeidsgrupper, faglige fellesskap og i eksterne grupper. Vi sitter eksempelvis i en arbeidsgruppe som er opprettet for å gi råd til OECD på utdannings- og arbeidslivsområdet. Et annet eksempel er deltakelsen vår i formalisert partssamarbeid på europeisk nivå og faglig samarbeid på en lang rekke områder. Medlemskapet vårt i EI danner rammen rundt det internasjonale arbeidet vårt, og vi skal utnytte de mulighetene medlemskapet gir.