Den internasjonale agenda

Unite for Quality Education er en kampanje fra Education International (EI).

Fagbevegelsens grunnpilar er solidaritet. Derfor ønsker Utdanningsforbundet å styrke internasjonal fagbevegelse og profesjonsutvikling.

I «Verdier og Prinsipp for Utdanningsforbundet» blir det slått fast at «Utdanningsforbundet skal engasjere seg breitt i det internasjonale arbeidet.»

Vi skal være en sterk og solidarisk fagforening, vi skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår, vi skal styrke kvaliteten i utdanning, vi skal stå for faglige og profesjonell styrke og vi skal være en profilert samfunnsaktør. Alle disse temaene har også en internasjonal dimensjon og er konkretisert i vår strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt.

Strategien slår fast at vårt arbeid internasjonalt for å oppnå våre mål skjer gjennom aktiv bruk av vårt medlemskap i vår verdensorganisasjon Education International (EI).

Vårt medlemskap i Education International gir oss muligheter til å påvirke prosesser, innhente informasjon og inngå samarbeid og allianser. Målet er at vårt arbeid internasjonalt skal bidra til å styrke og utvikle Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon, fagforening og samfunnsaktør.

Utdanningsforbundet skal arbeide for å være representert EIs besluttende organer på globalt og regionalt nivå. Medlemskapet gir oss mulighet til å delta i relevante arbeidsgrupper, faglige fellesskap og i eksterne grupper. Vi sitter for eksempel i en arbeidsgruppe som er opprettet for å gi råd til OECD på utdannings- og arbeidslivs område. Et annet eksempel er vår deltagelse i sosial dialog på europeisk nivå og faglig samarbeid på en lang rekke områder. Vårt medlemskap i EI danner rammen rundt vårt arbeid internasjonalt og vi skal utnytte de mulighetene medlemskapet gir.