Prinsipper for vårt arbeid internasjonalt

Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt er nedfelt i en rekke prinsipper. Både nasjonalt og internasjonalt er målet å påvirke myndigheter, bygge nettverk og delta i erfaringsutveksling.

Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt skal bidra til å styrke forbundet som en solidarisk og sterk organisasjon. Forbundets politikk og verdier skal ligge til grunn for vårt arbeid for et rettferdig og inkluderende samfunn, nasjonalt og internasjonalt.

Sterkere sammen

For å oppnå målene våre vil vi samarbeide med andre som deler våre mål og verdier. Sammen kan vi oppnå mer. 

Som part i et organisert arbeidsliv vil vi bidra til at bærekraftsmålene oppnås.

Et av målene er at medlemmer og tillitsvalgte skal kunne identifisere sammenhenger mellom lokal, nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk. En slik innsikt vil bidra til å styrke Utdanningsforbundet, både nasjonalt og internasjonalt. 

Samme politikk ute og hjemme

Nasjonal kultur og kontekst skal tas hensyn til. Dette betyr ikke at egen politikk kan tilsidesettes. Vi er ufravikelige i vår kamp for retten til god offentlig utdanning tilgjengelig for alle, retten til å organisere seg og et anstendig arbeidsliv. I tillegg skal lærerprofesjonens etiske plattform ligge til grunn for all politikk, alle uttalelser og alt påvirkningsarbeid – også internasjonalt.

Den representative lærerstemmen må fremmes og anerkjennes, og vi ønsker å bidra til å styrke bevisstheten om nødvendigheten av å legge til rette for medbestemmelse, innspill og involvering fra den organiserte lærerstemmen. 

Påvirke i Norge og globalt

En betydelig del av Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt foregår nasjonalt.
Utdanningsforbundet har som mål å påvirke norske myndigheter og den politikken de fremmer i relevante internasjonale fora. Vi skal være til stede på nasjonale og internasjonale arenaer der vi kan bygge nettverk, allianser og gi innspill til nasjonale myndigheter. Arbeidet koordineres som regel med Education International, Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) og Unio.

 

Prinsipper for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

  • Utdanningsforbundet arbeider for å få gjennomslag for samme politikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt skal forankres i vedtak fra Utdanningsforbundets landsmøte og Education Internationals (EI) kongresser
  • Alt samarbeid Utdanningsforbundet inngår i, nasjonalt og internasjonalt, skal fremme, utvikle og befeste Utdanningsforbundet som en solidarisk, sterk og innflytelsesrik organisasjon
  • Utdanningsforbundet skal aktivt bruke sitt medlemskap i Education International, Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) og Unio til å påvirke, innhente informasjon og delta i erfaringsutveksling
  • Saks- og politikkområder på alle nivå i organisasjonen skal ha et internasjonalt perspektiv når det er aktuelt og av betydning
  • Tillitsvalgte skal vurdere når det er relevant å integrere et internasjonalt perspektiv i saks- og politikkområder på eget organisasjonsnivå
  • Utdanningsforbundets styringsdokumenter skal ha et internasjonalt perspektiv der det er relevant
  • Utdanningsforbundet skal ha god kjennskap til, og påvirke, norske myndigheters politikk internasjonalt der det er aktuelt
  • Utdanningsforbundet skal ha god oversikt over, og, i samarbeid med andre, påvirke internasjonale prosesser og utviklingstrekk som kan få betydning for norsk utdanningspolitikk og samfunnsutvikling

 

Principles for Union of Education Norway's international work