Bedre bemanning i barnehagene

Det hjelper lite å ha en høy andel barnehagelærere i barnehagen hvis grunnbemanningen er for dårlig. Derfor har Utdanningsforbundet lenge kjempet for to viktige tiltak for å gi de minste et godt barnehagetilbud: Bedre barnehagelærernorm og en bemanningsnorm.

31. mai 2018 vedtok Stortinget å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanning for barnehager. Dermed har Norge endelig fått en lovregulering av antall barn per ansatt. Men kommuner og lokalpolitikere som virkelig vil gi de minste barna et godt tilbud bør ha større ambisjoner enn minstekravene.

Fakta: Ny bemanningsnorm

Den nye bemanningsnormen krever at barnehagene har en grunnbemanning på minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Bemanningsnormen gjelder for barnehagen i sin helhet, ikke for hver enkelt gruppe. Grunnbemanningsnormen er en minimumsnorm, det er altså ingenting i veien for å ansette flere voksne i barnehagene.

 

Slik kan normen bli bedre

Selv om det er positivt at Norge endelig stiller nasjonale krav til grunnbemanningen i barnehagene, er den nye normen ikke god nok.

Utdanningsforbundet mener blant annet at:

 • Grunnbemanningsnormen må gjelde for hele åpningstiden. Barnehager som er åpne 11 timer daglig har en åpningstid som er 22 prosent lengre enn barnehagene med ni timer åpningstid. Med like mange ansatte per barn vil bemanningen være langt dårligere i barnehagene som holder åpent lengst. Derfor må normen økes i barnehager der åpningstiden er mer enn ni timer.

 • Normen må gjelde hele uken. Vi ønsker mest mulig stabilitet for barna, og vil derfor ha god bemanning hver dag, hele uken. Med deltidsstillinger kan bemanningen bli dårligere på noen dager.

 • Normen må gjelde på barnegruppenivå. Dette vil sikre at normen kommer hvert enkelt barn til gode. Store barnehager kan ha god bemanning på en avdeling og dårlig på en annen.

 • Når en barnehage tar opp ett barn utover nivået normen krever, må dette utløse ny fulltidsstilling.

 • Normen må gjelde ansatte i direkte arbeid med barnehagebarna. Ansatte som løser andre oppgaver må komme i tillegg.

Etterlys planer

I tillegg til grunnbemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm (se egen sak her) fattet Stortinget også følgende vedtak som kan få betydning for barnehagens bemanning og kompetanse:

I. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren.

III. Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre forventningene til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at alle relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunene.

Barnehageeierne har fått tiden fram til 1. august 2019 til å innfri den nye grunnbemanningsnormen.

Utdanningsforbundet på alle nivå må være pådrivere for at bestemmelsene blir gjennomført på en best mulig måte – og for at kommunene har enda høyere ambisjoner på barnas vegne enn hva loven krever av dem.

For å heve kvaliteten i barnehagesektoren og bidra til at barnehager og kommuner klarer å innfri de nye kravene, må vi være aktive og konstruktive medspillere i denne prosessen, og vi må etterlyse planer for hvordan normene skal oppfylles.

Dagens situasjon

Bemanningstettheten har økt i barnehagesektoren, og mange barnehager har flere ansatte enn hva normen krever. I dag oppfyller ca. 75 prosent av barnehagene den nye bemanningsnormen. Samtidig må ca. 900 private barnehager øke bemanningstettheten om de skal oppfylle normen til høsten. Samme er tilfelle for i overkant av 400 kommunale barnehager.

I desember 2018 oppfylte 40 prosent av barnehagene både den nye bemanningsnormen og pedagognorm uten dispensasjon. 12 prosent oppfylte ingen av normene. Det er mindre variasjoner i antall barn per pedagogisk leder, enn barn per ansatt. Dette kan henge sammen med at antallet pedagogiske ledere også tidligere har vært lovregulert.

 • Bemanningstettheten økte fra 6,0 til 5,8 barn per ansatt i 2018
 • 75 prosent av barnehagene oppfyller nå kravet om maksimum 6 barn per ansatt.

Derfor er bemanningsnormen så viktig for barna

 • En god norm kan føre til et mer likeverdig og godt barnehagetilbud til alle barnehagebarn, uavhengig av hvor i landet de bor og hvem som eier barnehagen.

 • En god norm vil bidra til at ansatte lettere ser hvert enkelt barn og kan følge dem opp på en god måte. Dette vil bidra til tidligere å oppdage barn som trenger særskilt oppfølging.

 • Flere ansatte gir mer tid, også til faglig utvikling. Rapporter som oppsummerer nasjonal og internasjonal forskning, viser at de ansattes kunnskap om barn er blant de viktigste faktorene for kvaliteten på barnehagetilbudet. Nielsen, Tiftikci og Larsen (2013); Bjørnestad og Samuelsson (2012)

 • Flere ansatte kan bidra til å gi barn en bedre start på utdanningen sin. Forskning tyder på at barn som går i gode barnehager oppnår høyere karakternivå i skolen. Bauchmüller, Gørtz og Rasmussen (2011)

 • Flere ansatte bidrar til god kvalitet og er dermed en lønnsom investering for samfunnet. OECD (2011), EU og UNICEF peker alle på at det å investere i god kvalitet i barnehagen gir god avkastning for samfunnet.

Hva kan Utdanningsforbundet gjøre i valgkampen?

 • Samle informasjon om bemanning og åpningstider i kommunens barnehager. Konfrontere politikere med den reelle bemanningen, slik den kan oppleves av barna. Lage konkrete visualiseringer av hvor mange som faktisk er tilstede samtidig.
  Inspirasjon i filmen «den nødvendige omsorgen» 

 • Tematisere vikarsituasjonen, og vise hva mangel på vikarer kan bety for bemanningen i barnehagen. Vise fram eksempler fra kommuner som har prøvd å ansette faste vikarer

 • Argumentere for at bemanningen også kan bedres ved å senke gruppestørrelsen. Dette er en av de faktorene som det er stor enighet om at betyr mye for barns utvikling.

Fakta: Barnehageloven

Utdrag fra barnehagelovens bestemmelse om grunnbemanning:

«Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha en ansatt per tre barn når barna er under tre år og en ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.»

Utdrag fra merknadene til bestemmelsen: «... Bemanningsnormen omfatter årsverk som er avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen. dette innebærer at pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som utfører oppgaver innenfor det ordinære barnehagetilbudet, skal regnes med.»

Barnehageloven (Lovdata)

Fakta: NOU 2012:1

Utdrag fra NOU 2012:1. Til barnas beste. Ny lovgiving for barnehagene.

§ 32
«En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år.»