Kartlegging av pensjonistrepresentasjon og pensjonistenes generelle valgbarhet i Utdanningsforbundet

Pensjonistenes representasjon og rettigheter i Utdanningsforbundet ble endret etter vedtak på landsmøtet i 2019.

Landsmøtet vedtok videre at Utdanningsforbundet skal evaluere ordningen med såkalte pensjonistråd. Som en del av denne evalueringen har Utdanningsforbundet gjennomført undersøkelser blant lokallag, fylkeslag, sentralt og blant et utvalg pensjonistmedlemmer.

Last ned Kartlegging av pensjonistrepresentasjon og pensjonistenes generelle valgbarhet i Utdanningsforbundet. Rapport 3/2022

Oppsummert viser undersøkelsene at

 • Det er stor oppslutning om at pensjonistråd er en god måte å ivareta pensjonistmedlemmenes innflytelse.
 • Samtlige fylkeslag har oppnevnt et fylkesstyremedlem som kontakt for pensjonistene.
 • Pensjonistmedlemmer innehar ikke ordinære verv i noen av fylkesstyrene per dags dato, men pensjonistmedlemmer er oppnevnt til andre utvalg, råd eller fora i tillegg til pensjonistrådet i sju av fylkeslagene.
 • 37 prosent av lokallagene har pensjonistråd og ytterligere sju prosent oppgir at de er i ferd med å etablere et. De fleste lokallag uten pensjonistråd har andre ordninger.
 • Rundt halvparten av lokallagsstyrene har bedt om råd fra pensjonistrådet.
 • De fleste lokallag med pensjonistråd oppgir at det deltar en representant for dette i lokallagstyrets møter.
 • De færreste lokallag (17 prosent) oppgir at pensjonistmedlemmer innehar ordinære verv i lokallagsstyret per dags dato.
 • 56 prosent av pensjonistmedlemmene i undersøkelsen kjenner til at de kan ha tillitsverv i Utdanningsforbundet. Sju prosent oppgir at de har et verv og fire prosent kunne tenke seg å påta seg et.
 • 70 prosent av pensjonistmedlemmene oppgir at de synes det er viktig at pensjonistmedlemmer er representert i verv.
 • Det viktigste forholdet for pensjonistene er at Utdanningsforbundet ivaretar interessene deres når det gjelder pensjonsvilkår. Det nest viktigste er medlemsfordelene, mens det tredje viktigste er Utdanningsforbundets politikk for lønn, pensjon og arbeidsvilkår.
 • De fleste pensjonistmedlemmer opplever at Utdanningsforbundet ivaretar dem på en god måte.

Undersøkelsene blant fylkeslag, lokallag og pensjonistmedlemmer ble gjennomført som digitale spørreundersøkelser i tidsrommet desember 2021–januar 2022. Undersøkelsen på sentralt nivå ble innhentet som skriftlige svar på evalueringsspørsmål i februar/mars 2022.

Les hele rapporten Kartlegging av pensjonistrepresentasjon og pensjonistenes generelle valgbarhet i Utdanningsforbundet. Rapport 3/2022

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.