Et spørsmål om tid, del 2 – rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen

Høsten 2021 skal arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i KS, SFS 2213, reforhandles. Hvordan praktiseres avtalen i dag?

Last ned Et spørsmål om tid, del 2 – rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen. Rapport 3/2021

Undersøkelse til Utdanningsforbundets arbeidsplasstillitsvalgte

Våren 2021 ble det sendt ut en spørreundersøkelse om bruken av arbeidstidsavtalen til Utdanningsforbundets arbeidsplasstillitsvalgte på KS-området med medlemmer som er omfattet av SFS 2213. I denne rapporten blir resultatene presentert.

I 2014 ble det framforhandlet en ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i KS, SFS 2213.

Skoleåret 2015–2016 var det første virkeåret, etter skolevise forhandlinger våren 2015. Den nåværende avtalen utløper 31. desember 2021, og skal reforhandles i høst.

Formålet med spørreundersøkelsen har vært å kartlegge hvilke ulike forhandlingsløsninger man har kommet fram til på den enkelte arbeidsplass og i den enkelte kommune og fylkeskommune og å sammenlikne resultatene med resultatene fra 2015. Funnene vil gi et bidrag når SFS 2213 skal reforhandles høsten 2021.

Liknende spørreundersøkelse i 2015

Undersøkelsen er tilnærmet lik en undersøkelse som ble gjennomført i 2015. Det har vært vesentlig å beholde mest mulig identiske spørsmål for å kunne sammenlikne best mulig.

Resultatene fra 2015 ble presentert i Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen (1/2016).

Hovedfunn i undersøkelsen fra 2021

  • De aller fleste tillitsvalgte oppgir at arbeidsårets lengde er seks plandager i tillegg til elevens skoleår (88 prosent oppga dette i 2015 og 84 prosent i 2021).

  • Når det gjelder arbeidstid på skolen, følger de aller fleste avtalens tvisteløsning for sitt skoleslag (barneskole 1300 timer, ungdomsskole 1225 timer og videregående opplæring 1150 timer).

  • Andelen som oppgir at det er gjennomført forhandlinger om arbeidsårets lengde etter avtalens punkt 4 a, har gått ned fra 89 prosent i skoleåret 2014/2015 til 62 prosent for skoleåret 2020/2021.

  • Det har blitt fremmet krav om ekstra planleggingsdager i henhold til avtalens punkt 4 b ved rundt fem prosent av skolene. Ved de fleste av disse har man blitt enige om én eller flere ekstra planleggingsdager.

    Resultatene fra undersøkelsen i 2015 viste at det den gang var 10 prosent som fremmet krav, og at det ble enighet om ekstra planleggingsdager ved én av tre av disse. Det ser dermed ut til at det har vært en nedgang i andelen som fremmer krav, men at de som gjør det som oftest blir enige om å ha ekstra planleggingsdager.

  • Det har vært en nedgang fra 85 prosent i 2015 til 57 prosent i 2021 som oppgir at det er det blitt gjennomført forhandlinger om organisering av arbeidstiden på skolen etter avtalens punkt 5.1.

  • 93 prosent av de videregående skolene er blitt enige om en årlig arbeidstid på skolen på 1150 timer, 84 prosent av ungdomsskolene er blitt enige om 1225 timer, og 86 prosent av barneskolene er enige om 1300 timer.

  • Avtalen gir også mulighet for å avtale endrede årsrammer for undervisning på skolen. Sju prosent av de tillitsvalgte svarer at noen av årsrammene er blitt endret ved skolen.

Last ned Et spørsmål om tid, del 2 – rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen. Rapport 3/2021

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.