Vurdering i skolen

Lærere benytter et bredt spekter av metoder i vurderingsarbeidet. De er opptatt av variasjon, slik at elevene får mulighet til å vise hva de kan gjennom vurderingssituasjoner de mestrer. Det viser en kartlegging Rambøll har gjennomført på oppdrag for Utdanningsforbundet.

Last ned rapporten Vurdering i skolen

Sammendrag

Kartlegging av vurdering i skolen og lærernes vurderingspraksis

Rambøll Management Consulting (Rambøll) har på oppdrag for Utdanningsforbundet gjennomført en kartlegging av vurdering i skolen og lærernes vurderingspraksis. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av spørreundersøkelse og casestudie med intervjuer. Overordnet sett finner vi at det er ulike tilnærminger i arbeidet med vurdering. Variasjonen handler om hvor stor vekt ledelsen og skolen som helhet legger på vurderingsarbeidet, lærernes kompetanse på vurdering og praksis ved utføring av vurderingsarbeidet. Samtidig er både skolene og lærerne opptatt av å utvikle vurderingspraksisen på skolen, der underveisvurdering anses som særlig viktig for elevens faglige utvikling.

Lærerne benytter et bredt spekter av metoder i vurderingsarbeidet. De er opptatt av variasjon i bruk av metoder, slik at elevene får mulighet til å vise hva de kan gjennom vurderingssituasjoner de mestrer. Totalt sett er det vurdering av elevenes arbeid i timene, gruppediskusjoner, samtaler med elever enkeltvis eller i par og tilbakemeldinger på hjemmearbeid som benyttes hyppigst i vurderingsarbeidet.

Ulik vurderingskultur

Undersøkelsen viser at skolens vurderingskultur har stor betydning for om lærerne lykkes med god vurderingspraksis eller ikke. Forskjellene i skolenes vurderingskultur gir blant annet utslag i ulik grad av samarbeid om vurdering, ulik kultur for deling og at skoleledelsen i varierende grad legger til rette for god vurderingspraksis og skaper strukturer for erfaringsdeling.

Nasjonale og lokale rammer påvirker lærernes vurderingsarbeid. Lærerne har gjennomgående god kjennskap til nasjonale retningslinjer og ressurser, og opplever at disse gir god støtte til vurderingsarbeidet. Særlig opplever lærerne at prinsippene i «Vurdering for læring» og Utdanningsdirektoratets «Kjennetegn på måloppnåelse» gir god støtte i vurderingsarbeidet. Når det gjelder de lokale rammene for vurdering er variasjonen større. Det er blant annet forskjeller mellom skolene når det gjelder hvor mye og hva slags føringer de lokale skolemyndigheter setter, og lærerne er ofte usikre på om føringene de følger er satt av nasjonale eller lokale skolemyndigheter, eller om de kommer fra skoleledelsen ved egen skole.

Læreres opplevelse av press og forventning

Når det gjelder lærernes opplevelse av press og forventning knyttet til vurderingsarbeidet viser undersøkelsen at en relativt lav andel lærere opplever stor eller svært stor grad av press fra skoleledelsen, foresatte eller kollegiet (henholdsvis 12, 8 og 5 prosent), mens en femtedel opplever stor eller svært stor grad av press fra elevene. Hvis vi inkluderer lærerne som benytter den midterste svarkategorien i undersøkelsen, «i noen grad», blir andelen betraktelig større. 39 prosent av lærerne opplever i noen grad press fra elever, mens 28, 31 og 25 prosent svarer det samme om opplevd press fra henholdsvis skoleledelsen, foresatte og kollegiet. Det er imidlertid vanskelig å vite om presset respondentene i spørreundersøkelsen oppgir å oppleve er utelukkende negativt, eller om det også kan oppleves som positivt og produktivt, slik enkelte informanter i casestudien oppgir.

Variasjoner

Lærernes opplevelse av press knyttet til vurdering ser ut til å variere på tvers av respondentene i undersøkelsen. Det er imidlertid ikke mulig å si noe om hvorvidt denne variasjonen representerer variasjon mellom skoler, eller om det kun er mellom enkeltlærere. Fra casestudien i undersøkelsen finner vi både eksempler på skoleeiere og -ledere som legger føringer for elementer ved vurderingspraksisen på en måte som skaper opplevd press for flere av lærerne ved skolen, samtidig som vi også finner at noen av skolene har enkeltlærere som har en større opplevelse av press knyttet til vurdering enn sine kollegaer. Basert på dette er det grunn til å anta at enkelte skoleeiere og -ledere utsetter lærerne sine for mer press enn andre knyttet til vurdering, i tillegg til at variasjonen i opplevd press også representerer enkeltlæreres opplevelse.

Last ned rapporten Vurdering i skolen

Hovedmålsettingen med denne kartleggingen har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag om lærernes vurderingspraksis og deres opplevelse av vurdering i skolen. I arbeidet med rapporten har det derfor vært et mål å fremskaffe kunnskap om hvilke metoder og verktøy lærerne tar i bruk i vurderingsarbeidet, hvorvidt de samarbeider med kollegier og hvilken rolle skoleledelsen har og bør ha i forbindelse med utvikling og støtte av vurderingspraksis ved skolen. Videre gir kartleggingen også innsikt i hvordan lærerne opplever å forholde seg til krav og forventninger i forbindelse med vurdering i skolen, og hvordan vurderingssituasjoner påvirker elevenes skolestress.

Rapporten gir kunnskap om variasjoner i vurderingspraksis og lærernes meninger, tanker og refleksjoner rundt elevvurderinger og arbeidet med underveis- og sluttvurdering.