Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater 2020

Dette faktaarket ser på antallet som har søkt opptak til og blitt uteksaminert fra de ulike lærerutdanningene i 2020. I tillegg ser vi også på hvordan utviklingen har vært for disse utdanningene de siste årene.

Last ned Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater 2020. Faktaark 8:2020 

Søkere til og uteksaminerte kandidater fra lærerutdanningene

I 2020 var det 150 784 søkere til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning. Dette var en økning på 8,7 prosent sammenliknet med 2019. Av disse søkte 12 974 personer på ulike lærerutdanningsstudier. Dette er en nedgang i antallet førstevalgsøkere på 8,1 prosent.

 

Tallet viser antallet førstevalgsøkere og er hentet fra Samordna Opptak. Tallet inkluderer ikke opptak til PPU og PPU-Y. Universitetene og høyskolene gjennomfører selv opptak til PPU og PPU-Y.

I dette faktaarket ser vi på hvor mange som har søkt opptak til grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn (GLU 1–7 og GLU samisk 1–7) og 5.–10. trinn (GLU 5–10 og GLU samisk 5–10), lektorutdanning for 8.–13. trinn (Lektor 8–13), barnehagelærerutdanning (BLU og BLU samisk), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), faglærerutdanning for 1.–10. trinn og yrkesfaglærerutdanning for 8.–13. trinn. Vi ser også på hvordan utviklingen har vært for disse utdanningene de siste årene.

I tillegg presenterer vi antallet studieplasser som Kunnskapsdepartementet (KD) tildeler universitet og høyskoler (planlagte studieplasser), antallet studenter som blir tilbudt studieplass i hovedopptaket, antallet studenter som bekrefter at de tar imot studieplassen, samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningene.

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at det kun er kategorien «faglærerutdanning», som består av treårig yrkesfaglærerutdanning og faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag, som har en økning i antallet søkere i 2020. Den største tilbakegangen finner vi på GLU 5–10 med 12,9 prosent og Lektor 8–13 med 9,3 prosent.

Planlagte studieplasser

KD tildeler årlig studieplasser til institusjonene i statsbudsjettet. Disse er grunnlaget for det antallet studieplasser som den enkelte institusjonen tilbyr.

Tabell 1. Planlagte studieplasser (kilde SO)

Utdanninger

2015

2016

2017

2018

2019

2020

GLU 1.–7. trinn

1574

1557

1503

1450

1537

1537

GLU 5.–10. trinn

1399

1429

1445

1613

1675

1634

Sum GLU

2973

2986

2948

3063

3212

3171

BLU

2627

2458

2604

2531

2680

2690

Faglærerutdanning*

548

567

527

512

599

624

Lektor 8.–13. trinn

936

977

1006

1093

1203

1187

Lærer annet

 

 

 

120

155

120

I alt

7084

6988

7085

7218

7849

7792

* I kategorien faglærerutdanning inngår 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning.

Tabell 1 viser at det totale antallet studieplasser ved lærerutdanningene har gått noe ned. Ved BLU var antallet omtrent stabil i perioden 2015–2020. I 2020 er antallet planlagte studieplasser høyest for perioden 2015–2020.

Faglærerutdanningen er tildelt en økning i antallet studieplasser med 4,2 prosent. For GLU 5–10 er det 41 færre studieplasser enn i 2019, og utgjør en nedgang på 2,45 prosent.

Tilbud om opptak

Fra 2016 har KD skjerpet kravene for opptak til GLU 1–7, GLU 5–10 og lektorutdanningen. GLU 1–7 og 5–10 ble femårige integrerte mastergradsstudier fra høsten 2017. I perioden 2017–2020 er det en økning i antallet kvalifiserte søkere til lærerutdanningene. For faglærerutdanningene utgjør dette en økning på 19,6 prosent og for BLU en økning på omtrent 9 prosent. Antallet kvalifiserte søkere til GLU 5–10 synker med 4,9 prosent og lektorutdanningen synker med 3,2 prosent.

Det er jevnt over stor forskjell på antall søkere per studieplass i de store byene sammenliknet med studiestedene i distriktene.

Tabell 2. Tilbud om studieplass ved en lærerutdanning ved hovedopptaket (kilde SO):

Utdanninger

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prosent

BLU

3435

4269

4076

4378

4543

4957

  9,1%

GLU 1.–7. trinn

1923

1664

1681

1877

1968

1960

 -0,4 %

GLU 5.–10. trinn

2007

1965

2007

2324

2218

2109

 -4,9%

Lektor 8.–13. trinn

1530

1694

1819

1931

1986

1923

 -3,2%

Faglærerutdanningene*

495

576

632

692

662

792

19,6%

* I kategorien faglærerutdanning inngår 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning.

Tabell 1 og tabell 2 viser at antallet personer som er tilbudt studieplass er høyere enn antallet planlagte studieplasser. Dette skyldes institusjonenes erfaringer med at søkere takker nei til studieplassen eller ikke møter opp til studiet de har takket ja til. Institusjoner velger da å gi tilbud om studieplass til et høyere antall studenter enn det antallet studieplasser den har fått tildelt av KD.

Barnehagelærerutdanningen

Det totale antallet søkere til BLU som er tilbudt studieplass øker med 414 personer fra 2019 til 2020. Dette utgjør en økning i antallet søkere som får tilbud på 9,1 prosent.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. og 5.–10. trinn

Til GLU 1–7 er det i 2020 gitt tilbud om 8 færre studieplasser enn i 2019. På GLU 5–10 ble det i 2020 gitt 109 færre tilbud om studie-plass enn i 2019. Totalt utgjør dette en nedgang på 117 tilbud om studieplass for grunnskolelærerutdanningene. Ved Samisk høyskole fikk 5 studenter tilbud om opptak til nordsamisk grunnskolelærer-utdanning.

Lektorutdanning for 8.–13. trinn

I 2020 fikk 63 færre søkere enn i 2019 tilbud om studieplass ved Lektor 8–13. Dette gir en nedgang i antallet tilbud om studieplass på 3,2 prosent.

Faglærerutdanningen for 1.–10. trinn

På yrkesfaglærer- og faglærerutdanningene ble det i 2020 sendt tilbud om studieplass til 130 flere søkere enn i 2019. Dette utgjør en økning i antallet søkere på 19,6 prosent.

Oppmøtte til lærerutdanningene

Det er mange utdanningsveier til læreryrket. Utdanningene kvalifiserer for ulike trinn i utdanningssystemet og er til dels overlappende. Utdanningene rekrutterer svært ulikt, og det er også store forskjeller i søkning til de ulike studiestedene. Institusjonene fastsetter selv det endelige antallet studieplasser som blir tilbudt søkere og hvor mange som får opptak på lærerutdanningene.

Tabell 3. Antallet studenter som har bekreftet at de starter opp på en lærerutdanning (Kilde DBH og SO)

Utdanninger

2015

2016

2017

2018**

2019

2020

GLU 1.–7. trinn

1729

1435

1268

1435

1435

1480

GLU 5.–10. trinn

1547

1472

1634

1860

1680

1600

Sum GLU

3276

2907

2902

3295

3115

3080

Faglærerutdanning

220

277

348

210

305

460

BLU

2865

2944

2999

2960

3090

3165

Yrkesfaglærerutdanning

293

222

240

250

205

245

PPU–Y

345

409

539

545

465

450

PPU

1847

2482

2420

2680

1730

2110

Lektor 8.–13.trinn

1025

1080

1155

1230

1335

1320

Sum alle

9871

10321

10603

11170

10245

10 830

** Etter ar ny personvernlov, GDPR, trådte i kraft fra mai 2018 er alle tall i DBH avrundet til nærmeste fem. Dette betyr at antallet studenter som har takket ja til studieplass og antallet uteksaminerte lærere er mer omtrentlige enn i tidligere års faktaark. 

Antallet søkere som har takket ja til en studieplass på en lærer-utdanning er i 2020 det høyeste i perioden 2015–2020. For GLU er antallet studenter som har bekreftet opptak variert noe i perioden 2015–2020. På GLU 1–7 har antallet studenter som har startet opp på studiet vært tilnærmet uendret i perioden 2018–2020. Tabell 3 viser at antallet studenter som starter på GLU 1–7 i 2020 er lavere enn antallet planlagte studieplasser. De ledige studieplassene på GLU 1–7 er først og fremst på studiesteder utenfor de største byene. På GLU 5–10 er det en nedgang fra 2019 til 2020. Antallet studenter som har startet opp på BLU har økt fra 2019 til 2020.

Opptaket til PPU og PPU-Y er lokalt. Det betyr at universiteter og høyskoler selv tar opp studenter til studietilbudene. I 2020 starter i underkant av 400 flere studenter på PPU enn i 2019. Antallet studenter som takker ja til studieplass på PPU-Y har gått noe ned fra 2019 til 2020. Antall søkere som takker ja til studieplass på faglærer- og yrkesfaglærerutdanningen har variert i hele perioden 2015–2020 (DBH).

Uteksaminerte lærere fra universiteter og høyskoler

Tabell 4 viser at omtrent 6880 nyutdannede lærere ble uteksaminert fra lærerutdanningene i 2020. Dette utgjør en nedgang i antall nyutdannede fra 2019 til 2020 som skyldes færre uteksaminerte fra PPU.

Tabell 4. Antallet personer som har gjennomført og bestått lærerutdanning i perioden 2014–2020 (kilde DBH)

Utdanninger

2015

2016

2017

2018

2019

2020

GLU 1.–7. trinn

806

812

858

820

910

870

GLU 5.–10. trinn

826

849

906

920

945

1020

Sum GLU

1821

1704

1807

1745

1855

1890

BLU

2066

1792

1807

1905

1910

1960

Lektor 8.–13. trinn

285

309

298

330

420

420

PPU

1498

1513

1585

1945

2020

1680

PPU-Y

276

211

312

405

370

410

Faglærerutdanning

81

109

142

125

280

320

Yrkesfaglærerutdanning

157

118

162

160

150

200

Sum

5670

5358

6113

6615

7005

6880

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. og 5.–10. trinn

Våren 2014 ble de første kullene med grunnskolelærere uteksaminert. Fra GLU 1–7 er det 2015–2020 sett under ett en jevn økning i antall uteksaminerte lærere. Totalt for GLU ble i det i 2020 uteksaminert flere lærere enn noe annet år i perioden 2015–2019.

Antallet uteksaminerte grunnskolelærere 2015–2020 er årlig totalt høyere enn antallet allmennlærere årlig i perioden 2009–2012. For opptak i 2010 ble det tildelt flere studieplasser til grunnskolelærerutdanningen enn det som var tildelt allmennlærerutdanningen. Dermed øker antallet uteksaminerte grunnskolelærere fra GLU 1–7 og GLU 5–10 jevnt.

Barnehagelærerutdanningen

Antallet personer som uteksamineres som barnehagelærer har økt i perioden 2016–2020.

Lektorutdanningen for 8.–13. trinn og PPU

Lektorutdanningen har hatt en jevn økning i antallet uteksaminerte kandidater 2015–2020. Dette skyldes at flere institusjoner har etablert lektorutdanning og at institusjonene har tatt opp flere studenter i perioden. Antallet kandidater uteksaminert fra PPU øker 2015–2019. Dette skyldes blant annet ekstraordinære midler til PPU. I 2020 tok disse midlene slutt og det ble uteksaminert omtrent 340 færre kandidater fra PPU enn i 2019.

Yrkesfaglærerutdanningen og PPU for yrkesfag

Antallet uteksaminerte kandidater fra PPU-Y har økt med omtrent 40 yrkesfaglærere fra 2019 til 2020. For yrkesfaglærerutdanningen er antallet kandidater økt fra 2019 til 2020 med 50 yrkesfaglærere.

Utdanningsforbundet mener

  • God rekruttering til lærerutdanning og læreryrket er helt vesentlig for kvalitet i opplæringen. Lærerutdanningene må tiltrekke seg motiverte, dyktige og kunnskapssøkende studenter.

  • Det er for få søkere til lærerutdanningene i hele landet, og spesielt i Nord-Norge. For lav søkning til grunnskolelærerutdanningene og yrkesfaglærerutdanningen er bekymringsfullt.

  • Rekruttering henger tett sammen med lønns- og arbeidsvilkår. Lønns- og arbeidsvilkår må forbedres for å gjøre læreryrket mer attraktivt slik at flere søker seg til lærerutdanningene, fullfører utdanningene og blir i læreryrket.

Kilder

Samordna opptak (SO) 

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 

Utdanningsforbundets policydokument Vi utdanner Norge

Utdanningsforbundets politikk om lærerutdanning Framtidsrettet lærerutdanning

Education at a Glance 2019: Utvalgte hovedfunn om høyere utdanning