Pensjonering i skoleverket – om AFP, uførepensjon og alderspensjon blant undervisningspersonalet

Gode og helsefremmende arbeidsvilkår bidrar til at flere kan stå i jobb fram til ordinær pensjonsalder.

Last ned Pensjonering i skoleverket – om AFP, uførepensjon og alderspensjon blant undervisningspersonalet. Ressurshefte 5/2019

Andelen lærere som står i arbeid til normal pensjonsalder øker noe, viser statistikken fra 2010–2017. Andelen som tar ut alderspensjon som første produkt fra Statens pensjonskasse (SPK) har økt, og andelen som tar ut uførepensjon synker.

Ressursheftet

Dette ressursheftet gir oppdatert kunnskap om hvor mange lærere som av ulike grunner tar ut pensjon før ordinær pensjonsalder. En kontinuerlig oppdatert oversikt over utviklingen på dette feltet er viktig for at tillitsvalgte på alle nivå i Utdanningsforbundet skal kunne jobbe for gode og helsefremmende arbeidsvilkår

Utdanningsforbundet har jevnlig publisert statistikk som viser utvikling i gjennomsnittsalder for uttak av pensjon i skoleverket basert på tall fra SPK. Temanotat 1/2017 Pensjonering i skoleverket 2010–2015 viste utviklingen i gjennomsnittsalder for førstegangsuttak av AFP, uførepensjon og alderspensjon, det vil si første pensjonsregistrering – også omtalt som pensjonsprodukt – i SPK.

Dette ressursheftet viser den videre utviklingen fram til 2017. Ressursheftet gir i tillegg en oversikt over hvor mange som har tatt ut delvis eller hel uførepensjon og delvis og hel AFP, noe vi i tidligere statistikk ikke har kunnet differensiere på.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.