Arbeidsplasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet – motivasjon, vilkår og rolle

På Utdanningsforbundets landsmøte i 2015 ble det vedtatt at forbundet skulle satse på å rekruttere og styrke de arbeidsplasstillitsvalgte og klubbene.

Last ned: Arbeidsplasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet – motivasjon, vilkår og rolle. Rapport 2/2018

Landsmøtevedtaket har blitt fulgt opp i Utdanningsforbundets strategiske plan for det politiske arbeidet, der én av satsingene har vært å utvikle tiltak som skal styrke de arbeidsplasstillitsvalgte i deres roller, spesielt som talspersoner i profesjonsfaglige spørsmål.

For å sikre et faktabasert og målbevisst arbeid med å styrke klubbene, arbeidsplasstillitsvalgte samt rekrutteringsarbeidet, er det behov for kunnskap om status. Denne rapporten skal tjene som et relevant kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.

Temaer i og formålet med undersøkelsen

Sentrale temaer i undersøkelsen er motivasjon og vilkår for utøvelse av vervet, rollen som arbeidsplasstillitsvalgt, organisasjonsdemokrati og betydningen av opplæring og nettverk. Et av formålene med undersøkelsen har vært å utforske sammenhengene mellom Utdanningsforbundets styrke og tillitsvalgtes engasjement. Vi ønsket også å få kunnskap om hvilken støtte tillitsvalgte opplever å ha i organisasjonen, fra hovedtillitsvalgt, personer i lokallag, fylkeslag, klubb og sentralt.

Vi ønsket, med andre ord, å undersøke hvordan «laget rundt den tillitsvalgte» fungerer.
Resultatene viser at det er ulike forhold som har motivert de arbeidsplasstillitsvalgte til å ta på seg vervet. At «vervet gir innflytelse på viktige beslutninger» er viktig for mange, men vi ser også at det er mange som oppgir at «ingen andre ville ta på seg vervet» som grunn. Likevel sier nær ni av ti at de liker å være arbeidsplasstillitsvalgt og nesten alle sier at de opplever at de gjør noe betydningsfylt for medlemmene på arbeidsplassen.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.