Representantforslag 106 S (2022-2023)

Utdanningsforbundet er glad for at KrF løfter spørsmålet om hva det første året i skolen skal være. Vi vil benytte denne høringen til å oppfordre flere til å være med i den debatten.

Utdanningsforbundets innspill:

Erfarne lærere melder til Utdanningsforbundet at leken for fem- og seksåringene i skolen har fått altfor trange kår og at den er i ferd med å forsvinne. Og det er ikke bare vi som mener at leken er truet. FN er bekymret for det samme. De påpekte allerede for ti år siden at overdrevne ambisjoner hos voksensamfunnet er en trussel mot barns lek.

Konsekvensen av at barnas lek på egne premisser er truet, er vanskelig å måle. Men lekens egenverdi er så betydningsfull at det er sannsynlig at fravær av lek kan få konsekvenser for utvikling, læring, opplevelse av livsmestring, livsglede og motivasjon. Vi skylder oss alle å virkelig undersøke om det første skoleåret, slik det er i dag, er til barns beste. Og om svaret er nei, må vi ha mot til å endre det.

Utdanningsforbundet mener at det er for tidlig å konkludere på at 1. klasse skal erstattes av en førskoleklasse. Det er mange forhold som må vurderes:

  • Hva slags læreplan/rammeplan skal gjelde for denne skoleformen?
  • Hvilke konsekvenser vil en slik endring ha for hele småskolen?
  • Hvilken kompetanse er nødvendig for at en førskole kan ivareta sitt mandat?
  • Hva slags strukturelle rammer bør en førskoleklasse ha når det gjelder arealer, materiell og bemanning?
  • Hva skal forholdet mellom førskoleklassen og SFO være?

Utdanningsforbundet mener at myndighetene bør utrede spørsmålet om å gjøre 1. klasse til et førskoleår, før en slik omgjøring eventuelt gjennomføres.

Les mer: Vårt høringssvar (pdf, 139 kB)