Innspill på Forskningsrådets rolle og funksjoner i det norske forsknings- og innovasjonssystemet framover

Forskningsrådet er en viktig aktør for hele sektoren, både nasjonalt og internasjonalt. En viktig oppgave er å prioritere og målrette ressurser inn mot ulike satsningsområder som bygger på tematiske prioriteringer fra sektoren og nasjonale myndigheter.

Hvilke funksjoner er det viktig at Forskningsrådet ivaretar i norsk forskning og innovasjon framover?

En av de viktigste oppgavene til Forskningsrådet blir å ivareta offentlig sektor sitt behov for praksisnær forskning, styrke etablerte ordninger og videreutvikle programmer/ordninger i nær dialog med relevante brukergrupper – i tillegg til myndigheter og UH-sektoren. Dette kan gjøres på ulike måter, et viktig grep vil være å sørge for representasjon fra organisasjonene i de nye programstyrene.

Nevn gjerne tre forbedringspunkter og bevaringspunkter og begrunn kort hvorfor.

  • Utdanningsforskning er sentralt i Forskingsrådets arbeid, men det kan se ut som at utdanning taper terreng for andre viktige fagområder. Det kommer fram i Langtidsplanens overordnede mål og tematiske prioriteringer. Utdanningsforbundet etterlyser en klarere prioritering av utdanningsområdet og utdanningsforskning i den kommende meldingen.
  • Brukermedvirkning i den praksisnære forskningen er svært viktig og må ivaretas på ulike nivåer. Et viktig punkt videre blir å se nærmere på hvordan brukermedvirkning ivaretas både i vurdering av prosjekter og i tildelingene.
  • Strategier må utvikles basert på innspill og dialog med sektoren, herunder sentrale brukergrupper.
  • Prosjektbanken er et viktig redskap som bør videreutvikles, spesielt med tanke på forskningsformidling.

Les mer: våre innspill (pdf, 93 kB)