Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025

Strategien får godt fram hvordan datadeling, informasjonssikkerhet og personvern er svært viktige elementer i den digitale omstillingen.

Utdanningsforbundet har tidligere levert innspill til UNITs arbeid med utkast til strategi (innspillsrunde 2: erfaringer fra koronaperioden, der vi la særlig vekt på erfaringer med digital undervisning, praksisopplæring, eksamen og på kompetansebehov).

Strategien omfatter seks innsatsområder, fem «visjoner for framtiden» og ett kapittel om forutsetninger for digital omstilling. Etter Utdanningsforbundets oppfatning gir de seks innsatsområdene en fornuftig inndeling av strategien og gir den en tilstrekkelig bredde. «Tiltaksområdene» under hvert innsatsområde er forenlige med utfordringer og målsetninger vi selv har identifisert i vårt eget digitaliseringspolitiske dokument.

Kapitlet med visjoner for framtiden – for henholdsvis «studenten», «underviseren», «forskeren», «ledelsen» og «arbeidsliv og samfunn» - bidrar til konkretisering, men inneholder etter vår vurdering litt for mange gjentakelser fra beskrivelsene av innsatsområdene. Det er naturlig at det er en emnemessig sammenheng mellom innsatsområder og visjoner, men skal visjonene fungere bør de bidra med presiseringer og spesifiseringer, og ikke kun gjenta temaer på samme beskrivelsesnivå. Vi vil anbefale at visjonene gjennomgås på nytt med dette for øye. Der visjonene faktisk konkretiserer på denne måten, kan de fungere godt som et grunnlag for å vurdere framdrift i implementeringen av strategien.

Les mer: Vårt høringssvar (pdf)