Storberget-utvalgets rapport "Du er henta"

Et godt kunnskapsgrunnlag og god regulering av private barnehager er viktig for å sikre barn i private barnehager et godt tjenestetilbud. Utdanningsforbundet ønsker derfor Storberget-rapporten velkommen og vil benytte muligheten til å spille inn våre synspunkter.

Barn i private barnehager skal ha tilgang til likeverdige tjenester som barn i kommunale barnehager, og de ansatte må ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Dette forutsetter at private barnehager har gode rammevilkår og en forutsigbar finansiering som er likeverdig med de kommunale barnehagene, samtidig som reguleringen sikrer at offentlige midler blir brukt til formålet.

Utdanningsforbundet arbeider for å styrke den offentlige styringen og kontrollen med utdanningssektoren, og for at offentlige midler og foreldrebetaling i sin helhet kommer barn til gode. Vårt standpunkt er at barnehagedrift er en rettighetsbasert velferdstjeneste som hverken skal drives med økonomisk overskudd som hovedformål, eller styres etter markedsøkonomiske prinsipper. Utdanningsforbundet mener at både kommuner og private barnehageeiere har behov for å sikre en
økonomisk buffer for trygg drift av barnehagene, men vårt primærstandpunkt er at disse midlene skal forbli i barnehagen. Med andre ord: det skal ikke være mulig å hente ut overskudd, eller på annen måte overføre overskudd til eierne, fra barnehagedriften.

Utdanningsforbundet ønsker en mangfoldig barnehagesektor med gode rammevilkår for alle typer barnehager uavhengig av eierskap. Et slikt mangfold gjelder ikke bare ulike typer driftsformer, men i enda større grad mangfold i det pedagogiske tilbudet i barnehagene. Utdanningsforbundet mener den økte eierkonsentrasjonen i den private delen av barnehagesektoren kan redusere mangfoldet i sektoren.

Les mer: Vårt høringssvar (pdf)