Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Utdanningsforbundet mener at den reviderte planen i langt større grad må ha fokus på forskningsbasert utdanning og videreutvikling av utdanningssystemet. Utdanning er et viktig premiss for utviklingen av kunnskapssamfunnet innenfor alle de prioriterte områdene.

I utgangspunktet støtter Utdanningsforbundet de tre overordnede målene som ligger i langtidsplanen;

  • styrket konkurransekraft og innovasjonsevne
  • løse store samfunnsutfordringer
  • utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Regjeringen har høye ambisjoner som favner bredt, men vi savner et sterkere søkelys på betydningen av utdanning, og koblingen mellom utdanning og forsking, i de langsiktige prioriteringene. Som samfunn er vi helt avhengig av et velfungerende utdanningssystem med høy kvalitet, noe som også er en forutsetning for å nå alle langtidsplanens ambisjoner og mål.

Den siste toårsperioden viser tydelig at Norge må ruste seg bedre på en rekke områder. Både FNs bærekrafts mål og Perspektivmeldingen viser at det er store omstillingsbehov i hele samfunnet. Utdanning og forskning spiller en helt sentral rolle i å møte de store samfunns-utfordringene som vi vet kommer.

  • Utdanningsforbundet mener at det er på høy tid å løfte fremtidsrettet utdanning som et nytt punkt fire under planens overordnede mål.

Langtidsplanen fungerer godt som en nasjonal føring for prioriteringer innen forskning og høyere utdanning som gir forpliktelser i de årlige statsbudsjettene.

Les mer: Utdanningsforbundets innspill (pdf)