NOU 2019: 25 Med rett til å mestre

Utdanningsforbundet støtter utvalgets ambisiøse mål; å gi ungdom en reell rett til å fullføre. Vi mener at dette vil bidra til at langt flere vil trives i videregående, og at elevene fullfører opplæringen.

Vi har nå en stor mulighet til å løfte videregående opplæring. Det har ikke vært gjort vesentlige endringer i dette opplæringstilbudet siden Reform 94. Elevene møter i hovedsak det samme tilbudet og organiseringen av opplæringen som for 25 år siden. De siste 2 årene har Lied-utvalget satt sentrale problemstillinger på dagsorden, og 17. desember 2019 leverte utvalget hovedinnstillingen; Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring (NOU 2019:25).

Utdanningsforbundet har fulgt arbeidet tett, og vi har levert en rekke omfattende innspill underveis. Vi har erfart at utvalget både har vært lyttende og analyserende i sin tilnærming til styrker og svakheter ved dagens modell. I Kvalifisert, forberedt og motivert (NOU 2018:15) ble vi presentert for et omfattende kunnskapsgrunnlag og en grundig beskrivelse av feltet. Utvalget knyttet arbeidet til globale utviklingstrender, og de pekte på viktige demografiske utviklingstrekk, utviklingen av ny teknologi og den betydningen dette vil ha for videregående opplæring.

I hovedinnstillingen evnet utvalget å løfte blikket, løsrive seg fra eksisterende strukturer og tenke nytt - samtidig som man har holdt fast ved verdier som gratisprinsippet, retten til videregående opplæring, opplæringens brede samfunnmandat og ansvaret for å utdanne til arbeidsliv og videre utdanning. Utvalget har i hovedinnstillingen identifisert viktige tema, og de har formulert sentrale spørsmål som vil bli svært viktig for det videre reformarbeidet. De har pekt ut en tydelig kurs, men ikke levert ferdige løsninger på alle spørsmål. De har lagt til rette for en diskusjon hvor det er stort rom for lærerprofesjonen og andre aktører til å påvirke den videre retningen.